V reštaurácii

V reštaurácii

At a restaurant
Hľadáme dobrú a lacnú reštauráciu.
We are looking for a good and inexpensive restaurant.
wiː ɑː lʊkɪŋ fɔː ə gʊd ændˌɪnɪkˈspεnsɪv ˈrεstəˌrɒŋ
Máte voľný stôl?
Do you have a free table?
dʊ juː hæv ə friː ˈteɪbl?
Chcel by som stôl pre dvoch.
I'd like a table for two.
aɪd laɪk ə ˈteɪbl fə tuː
Môžeme si sem sadnúť?
Can we sit here?
kən wiː sɪt hɪə?
Môžeme si k vám prisadnúť?
Can we sit with you?, Can we join you?
kən wiː sɪt wɪθ juː?ˌ kən wiː dʒɔɪn juː?
Jedálny lístok, prosím.
(Waiter,) the menu please.
(ˈweɪtəˌ) ðə ˈmεnjuː pliːz
Ešte som si nevybral.
I haven't chosen yet.
aɪ ˈhævnt ˈtʃəʊzn jεt
Už máme objednané.
We have ordered already.
wiː hæv ˈɔːdəd ɔːlˈrεdɪ
Nebudem jesť. Ďakujem.
I won't eat. Thank you.
aɪ wəʊnt iːt θæŋk juː
Chceli by sme si objednať.
We would like to order.
wiː wʊd laɪk tə ˈɔːdə
Čo nám odporúčate?
What do you recommend?
wɒt dʊ juːˌrεkəˈmεnd?
Máte nejaké špeciality?
Do you have any specialities/(AmE) specialties?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈspεʃəˌlɪtɪz/ˈspεʃəltɪz?
Nie je to príliš ostré/pikantné?
Isn't it too hot/spicy?
ˈɪznt ɪt tuː hɒt/ˈspaɪsɪ?
Ako predjedlo si dám...
I will have... as a starter/(AmE) an appetizer.
aɪ wɪl hæv... əz ə ˈstɑːtə/ən ˈæpɪˌtaɪzə
Dám si iba šalát.
I will have just a salad.
aɪ wɪl hæv dʒʌst ə ˈsæləd
Polievku si neprosím.
No soup for me.
nəʊ suːp fə miː
Dám si len polievku.
I'll have only soup.
aɪl hæv ˈəʊnlɪ suːp
Dal by som si niečo bez mäsa.
I'd like a vegetarian meal.
aɪd laɪk əˌvεdʒɪˈtεərɪən miːl
Môžete nám priniesť kečup/soľ?
Can you bring us some ketchup/salt?
kən juː brɪŋ əs sʌm ˈkεtʃəp/sɔːlt?
Môžete nám priniesť ešte jeden príbor?
Can we have one more knife and fork?
kən wiː hæv wʌn mɔː naɪf ænd fɔːk?
Chýba tu jedna vidlička/lyžička.
One fork/spoon is missing here.
wʌn fɔːk/spuːn ɪz ˈmɪsɪŋ hɪə
Môžeme si zobrať tamtú stoličku?
Can we take that chair?
kən wiː teɪk ðæt tʃεə?
Môžeme si zobrať detskú stoličku?
Can we have a high chair?
kən wiː hæv ə haɪ tʃεə?
Dobrú chuť.
Enjoy your meal.
ɪnˈdʒɔɪ jɔː miːl
Toto sme si neobjednali.
We didn't order this.
wiː ˈdɪdnt ˈɔːdə ðɪs
To mäso je nejaké zlé.
Something is wrong with the meat.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ðə miːt
Je to presolené/pripálené.
It's too salty/burnt.
ɪts tuː ˈsɔːltɪ/bɜːnt
Môžete to odniesť.
You can take it away.
juː kən teɪk ɪt əˈweɪ
Ešte jedno pivo, prosím.
One more beer, please.
wʌn mɔː bɪəˌ pliːz
Zaplatím.
The bill/(AmE) check please.
ðə bɪl/tʃεk pliːz
Koľko je to spolu?
How much is it?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?
Zaplatíme každý zvlášť/dohromady.
We will pay separately/all together.
wiː wɪl peɪ ˈsεprɪtlɪ/ɔːl təˈgεðə
Môžem platiť kartou?
Can I pay by card?
kən aɪ peɪ baɪ kɑːd?
Obávam sa, že ste nám naúčtovali viac.
I'm afraid you overcharged us.
aɪm əˈfreɪd juːˌəʊvəˈtʃɑːdʒd əs
Túto položku sme nemali.
We didn't have this item.
wiː ˈdɪdnt hæv ðɪs ˈaɪtəm
Už sme platili.
We have paid already.
wiː hæv peɪd ɔːlˈrεdɪ
Za toto jedlo vám nezaplatím.
I am not going to pay for the meal.
aɪ əm nɒt ˈgəʊɪŋ tə peɪ fə ðə miːl
To je v poriadku., Drobné si nechajte.
Keep the change.
kiːp ðə tʃeɪndʒ