Prehliadka mesta

Prehliadka mesta

Sightseeing

Turistické informácie

Tourist information
Kde môžeme získať nejaké informácie o meste?
Where can we get some info about the city?
wεə kən wiː gεt sʌm ˈɪnfəʊ əˈbaʊt ðə ˈsɪtɪ?
Kde môžem zohnať mapu mesta?
Where can I get the town map/city map?
wεə kən aɪ gεt ðə taʊn mæp/ˈsɪtɪ mæp?
Koľko stojí táto mapka?
How much is this (city) map?
haʊ mʌtʃ ɪz ðɪs (ˈsɪtɪ) mæp?
Máte aj sprievodcu v angličtine/nemčine/francúzštine?
Do you also have a guide in English/German/French?
dʊ juː ˈɔːlsəʊ hæv ə gaɪd ɪn ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən/frεntʃ?
Chceli by sme si prezrieť mesto.
We'd like to see the city/town.
wiːd laɪk tə siː ðə ˈsɪtɪ/taʊn
Môžete nás previesť po meste?
Can you show us around the city/town?
kən juː ʃəʊ əs əˈraʊnd ðə ˈsɪtɪ/taʊn?
Čo by sme mali určite vidieť?
What should we definitely see?
wɒt ʃʊd wiː ˈdεfɪnɪtlɪ siː?
Aké miestne pamiatky nám odporúčate?
Which local sights do you recommend?
wɪtʃ ˈləʊkl saɪts dʊ juːˌrεkəˈmεnd?
Je tu nejaké miesto s výhľadom na mesto?
Is there a place with a view of the city?
ɪz ðεə ə pleɪs wɪθ ə vjuː əv ðə ˈsɪtɪ?
Tam sme už boli.
We have been there already.
wiː hæv bɪn ðεə ɔːlˈrεdɪ
Chceli by sme si pozrieť nejaké kostoly/pamätníky.
We'd like to see some churches/monuments.
wiːd laɪk tə siː sʌm tʃɜːtʃɪz/ˈmɒnjʊmənts
Chceli by sme si objednať prehliadku so sprievodcom.
We'd like to arrange a guided tour.
wiːd laɪk tə əˈreɪndʒ ə gaɪdɪd tʊə
Ako dlho (po)trvá prehliadka?
How long does the tour take?
haʊ lɒŋ dʌz ðə tʊə teɪk?
Na prehliadku máme len pol dňa.
We only have half a day for the sightseeing.
wiː ˈəʊnlɪ hæv hɑːf ə deɪ fə ðə ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Kedy bol ten kostol postavený?
When was the church built?
wεn wɒz ðə tʃɜːtʃ bɪlt?
Je tu neďaleko nejaký park?
Is there a park near here?
ɪz ðεə ə pɑːk nɪə hɪə?
Môžeme navštíviť mestské múzeum?
Can we visit the city museum?
kən wiː ˈvɪzɪt ðə ˈsɪtɪ mjuːˈzɪəm?
Počul som, že neďaleko je zaujímavý starý most.
I heard there's an interesting old bridge near here.
aɪ hɜːd ðεəz ən ˈɪntrɪstɪŋ əʊld brɪdʒ nɪə hɪə
Čo je tamto za budovu/pamätník?
What's the building/monument over there?
wɒts ðə ˈbɪldɪŋ/ˈmɒnjʊmənt ˈəʊvə ðεə?
Ktorý architekt to navrhol?
Which architect designed it?
wɪtʃ ˈɑːkɪˌtεkt dɪˈzaɪnd ɪt?
Môžeme sa pozrieť dovnútra?
Can we take a look inside?
kən wiː teɪk ə lʊkˌɪnˈsaɪd?
Môže sa tu fotiť?
Can I take pictures here?
kən aɪ teɪk ˈpɪktʃəz hɪə?
Môžeme sa tu chvíľu zdržať a poobzerať sa?
Could we stay here a little while and take a look around?
kʊd wiː steɪ hɪə ə ˈlɪtl waɪl ænd teɪk ə lʊk əˈraʊnd?
Neurobíme si prestávku na obed/olovrant?
Shall we take a break for lunch/a snack?
ʃæl wiː teɪk ə breɪk fə lʌntʃ/ə snæk?
Dá sa vyjsť hore na (tú) vežu?
Is it possible to climb to the top of the tower?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə klaɪm tə ðə tɒp əv ðə ˈtaʊə?
Platí sa tam vstupné?
Is there an admission charge?
ɪz ðεə ən ədˈmɪʃən tʃɑːdʒ?
Kde dostanem vstupenky?
Where can I get the tickets?
wεə kən aɪ gεt ðə ˈtɪkɪts?
Koľko stojí detská/polovičná vstupenka?
How much is a child/half ticket?
haʊ mʌtʃ ɪz ə tʃaɪld/hɑːf ˈtɪkɪt?
Poskytujete zľavy pre študentov/seniorov?
Do you offer student/senior discounts?
dʊ juː ˈɒfə ˈstjuːdnt/ˈsiːnjə ˈdɪskaʊnts?
Máte skupinové zľavy?
Do you offer group discounts?
dʊ juː ˈɒfə gruːp ˈdɪskaʊnts?
Je nás päť/šesť/desať.
There are five/six/ten of us.
ðεə ɑː faɪv/sɪks/tεn əv əs
Potrebujem sa dostať do/k/na...
I need to get to...
aɪ niːd tə gεt tə
Ako sa dostanem do/k/na...?
How do I get to...?
haʊ dʊ aɪ gεt tə?
Môžem si tu niekde kúpiť pohľadnice/suveníry?
Can I buy postcards/souvenirs around here?
kən aɪ baɪ ˈpəʊstˌkɑːdz/ˌsuːvəˈnɪəz əˈraʊnd hɪə?
Predávate známky?
Do you sell stamps?
dʊ juː sεl stæmps?
Akú známku potrebujem na Slovensko?
What stamp do I need for Slovakia?
wɒt stæmp dʊ aɪ niːd fə sləʊˈvækɪə?
Kde je tu najbližšia poštová schránka?
Where is the nearest (BrE) post box/(AmE) mailbox?
wεə ɪz ðə nɪərɪst pəʊst bɒks/ˈmeɪlˌbɒks?
Sú tu niekde verejné toalety?
Are there public toilets near here?
ɑː ðεə ˈpʌblɪk ˈtɔɪlɪts nɪə hɪə?

Pamätihodnosti

Sights
pamiatky
sights
saɪts
prehliadka so sprievodcom
guided tour
gaɪdɪd tʊə
múzeum
museum
mjuːˈzɪəm
prírodovedné múzeum
museum of natural history
mjuːˈzɪəm əv ˈnætʃrəl ˈhɪstrɪ
galéria
gallery
ˈgælərɪ
obrazáreň
picture gallery
ˈpɪktʃə ˈgælərɪ
radnica
town hall, city hall
taʊn hɔːlˌ ˈsɪtɪ hɔːl
veža
tower
ˈtaʊə
kostol
church
tʃɜːtʃ
kaplnka
chapel
ˈtʃæpl
kláštor
cloister, monastery
ˈklɔɪstəˌ ˈmɒnəstərɪ
opátstvo
abbey
ˈæbɪ
hrobka
tomb, burial chamber
tuːmˌ ˈbεrɪəl ˈtʃeɪmbə
cintorín
cemetery, graveyard
ˈsεmɪtrɪˌ ˈgreɪvˌjɑːd
pohrebisko
burial ground
ˈbεrɪəl graʊnd
námestie
square
skwεə
blší trh
flea market
fliː ˈmɑːkɪt
fontána
fountain
ˈfaʊntɪn
pamätník
memorial, monument
mɪˈmɔːrɪəlˌ ˈmɒnjʊmənt
socha
statue, sculpture
ˈstætjuːˌ ˈskʌlptʃə
knižnica
library
ˈlaɪbrərɪ
koncertná sála
concert hall
ˈkɒnsɜːt hɔːl
most
bridge
brɪdʒ
prístav
port, harbour
pɔːtˌ ˈhɑːbə
výstavisko
fair ground
fεə graʊnd
výstava
exhibition
ˌεksɪˈbɪʃən
hrad
castle
ˈkɑːsl
zámok
palace, castle
ˈpælɪsˌ ˈkɑːsl
zrúcanina
ruins
ˈruːɪnz
letohrádok
summer residence
ˈsʌmə ˈrεzɪdəns
palác
palace
ˈpælɪs
vila
villa
ˈvɪlə
záhrada
garden
ˈgɑːdn

Okružná jazda

Sightseeing tour
Kde si môžeme objednať okružnú jazdu?
Where can we arrange a sightseeing tour?
wεə kən wiː əˈreɪndʒ ə ˈsaɪtˌsiːɪŋ tʊə?
Chceli by sme prehliadku so sprievodcom.
We'd like a guided tour.
wiːd laɪk ə gaɪdɪd tʊə
Koľko stojí lístok?
How much is the ticket?
haʊ mʌtʃ ɪz ðə ˈtɪkɪt?
Ako dlho trvá okružná jazda?
How long does the sightseeing tour take?
haʊ lɒŋ dʌz ðə ˈsaɪtˌsiːɪŋ tʊə teɪk?
Čo je v prehliadke zahrnuté?
What does the tour include?
wɒt dʌz ðə tʊə ɪnˈkluːd?
O koľkej sa odchádza?
What time is the departure?
wɒt taɪm ɪz ðə dɪˈpɑːtʃə?
denne o 11. hodine (dopoludnia)
daily at eleven a.m.
ˈdeɪlɪ æt ɪˈlεvnˌeɪˈεm
každú celú hodinu
on the hour
ɒn ðiː aʊə