Farby

Farby

Colours
Akej je to farby?
What colour is it?
wɒt ˈkʌlə ɪz ɪt?
Aká je vaša obľúbená farba?
What's your favourite colour?
wɒts jɔː ˈfeɪvrɪt ˈkʌlə?
Chcel by som to v inej farbe.
I'd like it in a different colour.
aɪd laɪk ɪt ɪn ə ˈdɪfərənt ˈkʌlə
Máte to v svetlejšej/tmavšej?
Do you have a lighter/darker one?
dʊ juː hæv ə ˈlaɪtə/dɑːkə wʌn?
farba
colour
ˈkʌlə
bezfarebný
colourless, (AmE) colorless
ˈkʌləlɪsˌ ˈkʌləlɪs
béžový
beige
beɪʒ
biely
white
waɪt
bledý
pale
peɪl
červený
red
rεd
čierny
black
blæk
farebný
coloured
ˈkʌləd
fialový
violet
ˈvaɪəlɪt
gaštanový
chestnut
ˈtʃεsˌnʌt
hnedý
brown
braʊn
modrý
blue
bluː
oranžový
orange
ˈɒrɪndʒ
ružový
pink, rosy
pɪŋkˌ ˈrəʊzɪ
sivý
grey, (AmE) gray
greɪˌ greɪ
strieborný
silver
ˈsɪlvə
svetlý
light
laɪt
tmavý
dark
dɑːk
zelený
green
griːn
zlatý
gold(en)
gəʊld(εn)
žltý
yellow
ˈjεləʊ