Bývanie

Bývanie

Housing
Kde bývate?
Where do you live?
wεə dʊ juː lɪv?
Bývame v centre/na predmestí.
We live downtown./in the suburbs.
wiː lɪv ˈdaʊnˈtaʊn/ɪn ðə ˈsʌbɜːbz
Bývate v paneláku alebo v dome?
Do you live in a block of flats/(AmE) an apartment building or in a house?
dʊ juː lɪv ɪn ə blɒk əv flæts/ən əˈpɑːtmənt ˈbɪldɪŋ ɔː ɪn ə haʊs?
Bývate v nájomnom/obecnom byte?
Do you live in a rented/council flat?
dʊ juː lɪv ɪn ə rεntɪd/ˈkaʊnsəl flæt?
Koľko izieb má váš dom/byt?
How many rooms does your house/flat have?
haʊ ˈmεnɪ ruːmz dʌz jɔː haʊs/flæt hæv?
Byt má tri izby a kuchyňu.
The flat/(AmE) The apartment has got three rooms and a kitchen.
ðə flæt/ðiː əˈpɑːtmənt hæz gɒt θriː ruːmz ænd ə ˈkɪtʃɪn
Bývame v dvojizbovom/v trojizbovom byte.
We have a single-bedroom/two-bedroom flat.
wiː hæv ə ˈsɪŋglˈbεdˌruːm/tuːˈbεdˌruːm flæt
Máte aj vlastnú garáž?
Do you also have a garage?
dʊ juː ˈɔːlsəʊ hæv ə ˈgærɑːʒ?
Akú máš adresu?
What's your address?
wɒts jɔː əˈdrεs?
Aká je sem adresa?
What's the address of this place?
wɒts ðiː əˈdrεs əv ðɪs pleɪs?
Na ktorom poschodí bývate?
What floor do you live on?
wɒt flɔː dʊ juː lɪv ɒn?
Bývame na prvom poschodí.
We live on the (BrE) first/(AmE) second floor.
wiː lɪv ɒn ðə fɜːst/ˈsεkənd flɔː
Ako dlho tu bývaš?
How long have you been living here?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn ˈlɪvɪŋ hɪə?
Bývam tu odmala/už 5 rokov.
I've lived here since childhood/for 5 years.
aɪv lɪvd hɪə sɪns ˈtʃaɪldhʊd/fə faɪv jɪəz
Nedávno sme sa prisťahovali.
We moved in recently.
wiː ˈmuːvd ɪn ˈriːsntlɪ
Bohužiaľ, zatiaľ nemáme vlastný byt.
Unfortunately we don't have our own flat/(AmE) apartment yet.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪ wiː dəʊnt hæv aʊə əʊn flæt/əˈpɑːtmənt jεt
Bývame vo svojom.
We own our home.
wiː əʊn aʊə həʊm
Donedávna sme bývali v podnájme.
Until recently we lived in lodgings.
ʌnˈtɪl ˈriːsntlɪ wiː lɪvd ɪn ˈlɒdʒɪŋz
Zdedil som byt po starých rodičoch.
I inherited the flat/(AmE) the apartment from my grandparents.
aɪ ɪnˈhεrɪtɪd ðə flæt/ðiː əˈpɑːtmənt frɒm maɪ ˈgrænˌpεərənts
Vymenili sme ten byt (za väčší).
We (ex)changed the flat/(AmE) the apartment (for a bigger one).
wiː (εks)tʃeɪndʒd ðə flæt/ðiː əˈpɑːtmənt (fə ə bɪgə wʌn)
Garsónka je (pre trojčlennú rodinu) príliš malá.
A studio is too small (for a family of three).
ə ˈstjuːdɪˌəʊ ɪz tuː smɔːl (fə ə ˈfæmɪlɪ əv θriː)
Dali sme si ten dom postaviť na kľúč.
We had the house built as a turnkey project.
wiː hæd ðə haʊs bɪlt əz ə ˈtɜːnˌkiː ˈprɒdʒεkt
Museli sme si zobrať hypotéku.
We had to take out a mortgage.
wiː hæd tə teɪk aʊt ə ˈmɔːgɪdʒ
Máte to tu veľmi pekné.
It's very nice here.
ɪts ˈvεrɪ naɪs hɪə
Máš tu pekný výhľad.
You've got a nice view.
juːv gɒt ə naɪs vjuː
Váš nábytok sa mi veľmi páči.
I like you furniture a lot.
aɪ laɪk juː ˈfɜːnɪtʃə ə lɒt
Ulica je veľmi pokojná/rušná.
The street is very quiet/busy.
ðə striːt ɪz ˈvεrɪ ˈkwaɪət/ˈbɪzɪ
Máme milých/nepríjemných susedov.
We've got nice/troublesome neighbours.
wiːv gɒt naɪs/ˈtrʌblsəm ˈneɪbəz
Škola aj obchody sú blízko.
The school and shops are nearby.
ðə skuːl ænd ʃɒps ɑː ˈnɪəˌbaɪ
Máme dobré spojenie do centra (mesta).
There's a good connection to downtown.
ðεəz ə gʊd kəˈnεkʃən tə ˈdaʊnˈtaʊn
Ako sa dostanem na najbližšiu zastávku smerom do centra?
How do I get to the nearest bus stop to downtown?
haʊ dʊ aɪ gεt tə ðə nɪərɪst bʌs stɒp tə ˈdaʊnˈtaʊn?
byt
flat, (AmE) apartment
flætˌ əˈpɑːtmənt
garsónka
studio flat, (AmE) studio (apartment)
ˈstjuːdɪˌəʊ flætˌ ˈstjuːdɪˌəʊ (əˈpɑːtmənt)
jednoizbový byt
one-room flat/(AmE) apartment
wʌnruːm flæt/əˈpɑːtmənt
dvojizbový byt
one bedroom flat/(AmE) apartment
wʌn ˈbεdˌruːm flæt/əˈpɑːtmənt
trojizbový byt
two bedroom flat/(AmE) apartment
tuː ˈbεdˌruːm flæt/əˈpɑːtmənt
rodinný dom
family house
ˈfæmɪlɪ haʊs
radový dom
terraced house, (AmE) row house
ˈtεrəst haʊsˌ rəʊ haʊs
dvojdom
semi-detached house, (AmE) duplex
ˈsεmɪdɪˈtætʃt haʊsˌ ˈdjuːplεks
vila
villa
ˈvɪlə
chata
cabin, hut
ˈkæbɪnˌ hʌt
chalupa
cottage
ˈkɒtɪdʒ
bungalov
bungalow
ˈbʌŋgəˌləʊ
novostavba
new building/house
njuː ˈbɪldɪŋ/haʊs
stará zástavba
old buildings/houses
əʊld ˈbɪldɪŋz/haʊzɪz
prenajatý byt
rented flat/(AmE) apartment
rεntɪd flæt/əˈpɑːtmənt
panelák
(high-rise) block of flats, (AmE) (high-rise) apartment building/house
(haɪraɪz) blɒk əv flætsˌ (haɪraɪz) əˈpɑːtmənt ˈbɪldɪŋ/haʊs

Interiér

Interior
miestnosť
room
ruːm
izba
room
ruːm
chodba
corridor, (AmE) hallway
ˈkɒrɪˌdɔːˌ ˈhɔːlˌweɪ
predsieň
(entrance) hall, (BrE) hallway
(ˈεntrəns) hɔːlˌ ˈhɔːlˌweɪ
kuchyňa
kitchen
ˈkɪtʃɪn
kuchynský kút
kitchenette
ˌkɪtʃɪˈnεt
špajza
pantry, (BrE) larder
ˈpæntrɪˌ ˈlɑːdə
jedáleň
dining room
daɪnɪŋ ruːm
spálňa
bedroom
ˈbεdˌruːm
obývacia izba
living room, (BrE) sitting room
ˈlɪvɪŋ ruːmˌ ˈsɪtɪŋ ruːm
detská izba
children's room
ˈtʃɪldrənz ruːm
pracovňa
study
ˈstʌdɪ
kúpeľňa
bathroom
ˈbɑːθˌruːm
záchod
toilet, (AmE) bathroom
ˈtɔɪlɪtˌ ˈbɑːθˌruːm
komora
store room, (AmE) closet
stɔː ruːmˌ ˈklɒzɪt
dielňa
workshop
ˈwɜːkˌʃɒp
schodisko
staircase
ˈstεəˌkeɪs
schody
stairs
stεəz
terasa
terrace, (AmE) porch
ˈtεrəsˌ pɔːtʃ
balkón
balcony
ˈbælkənɪ
suterén
basement
ˈbeɪsmənt
pivnica
cellar
ˈsεlə
garáž
garage
ˈgærɑːʒ
prízemie
ground floor, (AmE) first floor
graʊnd flɔːˌ fɜːst flɔː
poschodie
floor, storey
flɔːˌ ˈstɔːrɪ
povala
loft
lɒft
strecha
roof
ruːf

Okolie domu

Outside the house
kôlňa
shed, outhouse
ʃεdˌ ˈaʊtˌhaʊs
záhrada
garden
ˈgɑːdn
záhon
bed
bεd
trávnik
lawn
lɔːn
altán
gazebo
gəˈziːbəʊ
pergola
pergola
ˈpɜːgələ
skleník
greenhouse
ˈgriːnˌhaʊs
plot
fence
fεns
príjazdová cesta
driveway
ˈdraɪvˌweɪ