Ubytovanie v súkromí

Ubytovanie v súkromí

Private accommodation
Dá sa tu nájsť nejaké ubytovanie v súkromí?
Is there any private accommodation here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈpraɪvɪt əˌkɒməˈdeɪʃən hɪə?
Môžete nás ubytovať na jednu noc?
Can you put us up for just one night?
kən juː pʊt əs ʌp fə dʒʌst wʌn naɪt?
Koľko stojí izba pre dvoch na noc?
How much is a room for two (people) per night?
haʊ mʌtʃ ɪz ə ruːm fə tuː (ˈpiːpl) pə naɪt?
Mohli by sme dostať zľavu, ak tu zostaneme viac nocí?
Could we get a discount if we stay for more nights?
kʊd wiː gεt ə ˈdɪskaʊnt ɪf wiː steɪ fə mɔː naɪts?
Sú v cene zahrnuté aj raňajky?
Is breakfast included in the price?
ɪz ˈbrεkfəst ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Raňajky sú samozrejme v cene.
Of course, breakfast is included (in the price).
əv kɔːsˌ ˈbrεkfəst ɪz ɪnˈkluːdɪd (ɪn ðə praɪs)
Platí sa vopred alebo pri odchode?
Do we pay now or on departure?
dʊ wiː peɪ naʊ ɔː ɒn dɪˈpɑːtʃə?
Môžem zaplatiť kartou?
Can I pay by card?
kən aɪ peɪ baɪ kɑːd?
Je záloha vratná?
Is the deposit refundable?
ɪz ðə dɪˈpɒzɪt rɪˈfʌndəbl?
Radi by sme odišli skoro ráno.
We would like to leave early in the morning.
wiː wʊd laɪk tə liːv ˈɜːlɪ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
Na koľkú môžete pripraviť raňajky?
(At) what time can you serve breakfast?
(æt) wɒt taɪm kən juː sɜːv ˈbrεkfəst?
Kedykoľvek po šiestej hodine (ráno).
Any time you wish after six a.m.
ˈεnɪ taɪm juː wɪʃ ˈɑːftə sɪksˌeɪˈεm
Môžete nás zobudiť okolo siedmej?
Can you wake us up at about seven?
kən juː weɪk əs ʌp æt əˈbaʊt ˈsεvn?
Kde môžeme zaparkovať auto?
Where can we park our car?
wεə kən wiː pɑːk aʊə kɑː?
Parkovať môžete (vzadu) vo dvore.
You can park in the (back)yard.
juː kən pɑːk ɪn ðə (bæk)jɑːd
Mohol by som si odložiť bicykel v pivnici?
Can I store my bike in the basement?
kən aɪ stɔː maɪ baɪk ɪn ðə ˈbeɪsmənt?
Ako je izba vybavená?
What furnishings are there in the room?
wɒt ˈfɜːnɪʃɪŋz ɑː ðεə ɪn ðə ruːm?
Je v našej izbe sprcha?
Is there a shower in our room?
ɪz ðεə ə ˈʃaʊə ɪn aʊə ruːm?
Všetky izby sú s kúpeľňou a televízorom.
All rooms are en suite and with TV.
ɔːl ruːmz ɑː ɑ̃ sɥit ænd wɪθˌtiːˈviː
Máme so sebou psa/mačku. Je to v poriadku?
We have our dog/cat with us. Is that okay?
wiː hæv aʊə dɒg/kæt wɪθ əs ɪz ðætˌəʊˈkeɪ?
Je za zvieratá nejaký príplatok?
Is there any extra charge for pets?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈεkstrə tʃɑːdʒ fə pεts?
Môžeme používať kuchynku?
Can we use the kitchen?
kən wiː juːz ðə ˈkɪtʃɪn?
Kuchyňa je na prízemí.
The kitchen is on the ground floor/(AmE) first floor.
ðə ˈkɪtʃɪn ɪz ɒn ðə graʊnd flɔː/fɜːst flɔː
Môžeme si dať jedlo do chladničky?
Can we put our food in the fridge?
kən wiː pʊt aʊə fuːd ɪn ðə frɪdʒ?
K dispozícii máte aj varič a mikrovlnku.
You also have the stove and microwave at your disposal.
juː ˈɔːlsəʊ hæv ðə stəʊv ænd ˈmaɪkrəʊˌweɪv æt jɔː dɪˈspəʊzl
Môžeme si tu vyprať veci?
Can we do our laundry here?
kən wiː dʊ aʊə ˈlɔːndrɪ hɪə?
Je tu nejaký sušiak na bielizeň?
Is there a clothes horse here?
ɪz ðεə ə kləʊðz hɔːs hɪə?
Ukážete nám našu izbu?
Can you show us to our room?
kən juː ʃəʊ əs tə aʊə ruːm?
Kúpeľňa je zamknutá.
The bathroom is locked.
ðə ˈbɑːθˌruːm ɪz lɒkt
Môžete nám dať kľúč?
Can you give us the key?
kən juː gɪv əs ðə kiː?
Môžem tu fajčiť?
Can I smoke here?
kən aɪ sməʊk hɪə?
Mohli by sme si ísť sadnúť na terasu?
Could we sit on the terrace?
kʊd wiː sɪt ɒn ðə ˈtεrəs?
Môžeme používať zadný vchod?
Can we use the back door?
kən wiː juːz ðə bæk dɔː?
Môžeme si tu nechať topánky?
Can we leave our shoes here?
kən wiː liːv aʊə ʃuːz hɪə?
Môžem si od vás zavolať? Zaplatím vám.
Can I use your phone? I'll pay for it.
kən aɪ juːz jɔː fəʊn? aɪl peɪ fɔː ɪt
Môžete nám dať čistú/novú posteľnú bielizeň?
Could we have fresh bed linen?
kʊd wiː hæv frεʃ bεd ˈlɪnɪn?
Nemáte ešte nejaké prikrývky navyše?
Do you happen to have a couple of extra blankets?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv ə ˈkʌpl əv ˈεkstrə ˈblæŋkɪts?
O koľkej večer zamykáte (dom)?
What time do you lock up at night?
wɒt taɪm dʊ juː lɒk ʌp æt naɪt?
Nemôžem zamknúť/odomknúť izbu.
I can't lock/unlock my room.
aɪ kɑːnt lɒk/ʌnˈlɒk maɪ ruːm
Nemôžem otvoriť okno.
I can't open the window.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðə ˈwɪndəʊ
Zdá sa, že nefunguje kúrenie.
The heating seems to be out of order.
ðə ˈhiːtɪŋ siːms tə biː aʊt əv ˈɔːdə
Netečie teplá voda.
There is no hot water.
ðεə ɪz nəʊ hɒt ˈwɔːtə
V našej izbe kvapká kohútik.
The tap is leaking in our room.
ðə tæp ɪz liːkɪŋ ɪn aʊə ruːm
Vŕzga mi posteľ.
My bed squeaks.
maɪ bεd skwiːks
Nefunguje televízor.
The TV isn't working.
ðəˌtiːˈviː ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Z izby nám zmizli nejaké veci.
Some of our stuff is missing from the room.
sʌm əv aʊə stʌf ɪz ˈmɪsɪŋ frɒm ðə ruːm
Stratil som kľúč od izby.
I have lost my room key.
aɪ hæv lɒst maɪ ruːm kiː
Rozbil som vázu/stoličku. Mrzí ma to.
I have broken a vase/chair. I'm sorry.
aɪ hæv ˈbrəʊkən ə vɑːz/tʃεə aɪm ˈsɒrɪ
Do koľkej máme opustiť izbu?
By what time should we vacate our room?
baɪ wɒt taɪm ʃʊd wiː vəˈkeɪt aʊə ruːm?
Musíme pred odchodom upratať izbu?
Do we have to clean the room before leaving?
dʊ wiː hæv tə kliːn ðə ruːm bɪˈfɔː liːvɪŋ?
Kde nájdem nejakú handru a vedro?
Where can I find a rag and a bucket?
wεə kən aɪ faɪnd ə ræg ænd ə ˈbʌkɪt?
Dá sa tu niekde v blízkosti nakupovať?
Can we do some shopping near here?
kən wiː dʊ sʌm ˈʃɒpɪŋ nɪə hɪə?
penzión
boarding house, guesthouse
ˈbɔːdɪŋ haʊsˌ ˈgεstˌhaʊs
nocľah s raňajkami
bed and breakfast, B&B
bεd ænd ˈbrεkfəstˌˌbiːændˈbiː
podlaha
floor
flɔː
drevená podlaha
wood floor
wʊd flɔː
plávajúca podlaha
floating floor
ˈfləʊtɪŋ flɔː
korková podlaha
cork flooring
kɔːk ˈflɔːrɪŋ
parkety
parquet floor
ˈpɑːkeɪ flɔː
linoleum
linoleum
lɪˈnəʊlɪəm
dlažba
floor tiling
flɔː ˈtaɪlɪŋ
kachličky
tiles
taɪlz
stena
wall
wɔːl
tapeta
wallpaper
ˈwɔːlˌpeɪpə
strop
ceiling
ˈsiːlɪŋ
dvere
door
dɔː
zhrňovacie dvere
folding door
fəʊldɪŋ dɔː
posuvné dvere
sliding door
ˈslaɪdɪŋ dɔː
lietacie dvere
swing/(AmE) swinging door
swɪŋ/swɪŋɪŋ dɔː
prah
doorsill
ˈdɔːˌsɪl
okno
window
ˈwɪndəʊ
sťahovacie okno
sash window
sæʃ ˈwɪndəʊ
francúzske okno
French window
frεntʃ ˈwɪndəʊ
parapet
(window)sill
(ˈwɪndəʊ)sɪl
rímsa
ledge
lεdʒ
zárubňa
doorframe
ˈdɔːˌfreɪm
pánt
(door) hinge
(dɔː) hɪndʒ
priezor
peephole, spyhole
ˈpiːpˌhəʊlˌ ˈspaɪˌhəʊl
zámok
lock
lɒk
bezpečnostný zámok
security lock
sɪˈkjʊərɪtɪ lɒk
vložkový zámok
cylinder lock
ˈsɪlɪndə lɒk
visací zámok
padlock
ˈpædˌlɒk
kľúč
key
kiː
kľučka
(door)handle
(dɔː)ˈhændl
guľa na dverách
(door)knob
(dɔː)nɒb