Telefonovanie

Telefonovanie

Making a phone call
Máte telefón!
There's a phone call for you!
ðεəz ə fəʊn kɔːl fə juː!
Potrebujem si zatelefonovať.
I need to make a phone call.
aɪ niːd tə meɪk ə fəʊn kɔːl
Môžem si od vás zavolať?
Can I use your phone?
kən aɪ juːz jɔː fəʊn?
Môžete mi vytočiť toto číslo?
Can you dial this number for me?
kən juː ˈdaɪəl ðɪs ˈnʌmbə fə miː?
Môžete mi požičať telefónny zoznam?
Can I borrow your telephone directory?
kən aɪ ˈbɒrəʊ jɔː ˈtεlɪˌfəʊn dɪˈrεktərɪ?
Aká je predvoľba pre...?
What's the dialling code/(AmE) the area code for...?
wɒts ðə ˈdaɪəlɪŋ kəʊd/ðiː ˈεərɪə kəʊd fə?
Haló..., Prosím...
Hello..., Yes...
hεˈləʊˌ jεs
Po zaznení signálu zanechajte odkaz.
Leave a message after the tone.
liːv ə ˈmεsɪdʒ ˈɑːftə ðə təʊn
S kým hovorím?
Who is this?, Who's speaking?
huː ɪz ðɪs?ˌ huːz ˈspiːkɪŋ?
Tu je... (z firmy)...
This is... (from... company).
ðɪs ɪz... (frɒm... ˈkʌmpənɪ)
Prepáčte, to je asi omyl.
Sorry, I must have dialled a wrong number.
ˈsɒrɪˌ aɪ mʌst hæv ˈdaɪəld ə rɒŋ ˈnʌmbə
Prepáčte, nerozumel som vám.
Sorry, I didn't understand you.
ˈsɒrɪˌ aɪ ˈdɪdntˌʌndəˈstænd juː
Môžete to zopakovať?
Can you (please) repeat that?
kən juː (pliːz) rɪˈpiːt ðæt?
Zle vás počujem.
I can't hear you well.
aɪ kɑːnt hɪə juː wεl
Môžete hovoriť hlasnejšie?
Can you speak up please?
kən juː spiːk ʌp pliːz?
S kým chcete hovoriť?
Who do you want to speak to?
huː dʊ juː wɒnt tə spiːk tə?
Rád by som hovoril s...
I'd like to speak to ...
aɪd laɪk tə spiːk tə
Bohužiaľ, momentálne tu nie je.
I'm sorry he isn't here right now.
aɪm ˈsɒrɪ hɪ ˈɪznt hɪə raɪt naʊ
Volám vo veci...
I'm calling about...
aɪm ˈkɔːlɪŋ əˈbaʊt
Môžete mi ho dať k telefónu?
Can you put him on?
kən juː pʊt hɪm ɒn?
Môžete ma prepojiť?
Can you put me through?
kən juː pʊt miː θruː?
Môžete ma, prosím, spojiť s vaším kolegom?
Can you put me through to your colleague, please?
kən juː pʊt miː θruː tə jɔː ˈkɒliːgˌ pliːz?
Počkajte, prepojím vás.
Hold on I'm going to put you through.
həʊld ɒn aɪm ˈgəʊɪŋ tə pʊt juː θruː
Nemôžem sa mu dovolať.
I can't get through to him.
aɪ kɑːnt gεt θruː tə hɪm
Linka je stále obsadená.
The line is (BrE) engaged/(AmE) busy all the time.
ðə laɪn ɪz ɪnˈgeɪdʒd/ˈbɪzɪ ɔːl ðə taɪm
Volal som už skôr, ale nezastihol som ho.
I called before but he was unavailable.
aɪ kɔːld bɪˈfɔː bət hɪ wɒzˌʌnəˈveɪləbl
Môžem mu nechať odkaz?
Can I leave a message for him?
kən aɪ liːv ə ˈmεsɪdʒ fə hɪm?
Skúste zavolať o hodinu.
Try to call in an hour!
traɪ tə kɔːl ɪn ən aʊə!
Môžete mu/jej povedať, aby mi zavolal(a) na číslo...?
Can you ask him/her to call me back on...?
kən juː ɑːsk hɪm/hə tə kɔːl miː bæk ɒn?
Musím končiť.
I gotta go.
aɪ ˈgɒtə gəʊ
Mám skoro vybitú batériu.
My battery is low.
maɪ ˈbætərɪ ɪz ləʊ
Potrebujem (si) dobiť kredit.
I need to top up my (mobile)/(AmE) cell phone.
aɪ niːd tə tɒp ʌp maɪ (ˈməʊbaɪl)/sεl fəʊn
Môžete mi dať drobné na telefón?
Can you give me change for the phone?
kən juː gɪv miː tʃeɪndʒ fə ðə fəʊn?
Kde je najbližší telefónny automat?
Where is the nearest pay phone?
wεə ɪz ðə nɪərɪst peɪ fəʊn?
Aké je číslo na políciu/záchranku?
What's the number for the police/ambulance?
wɒts ðə ˈnʌmbə fə ðə pəˈliːs/ˈæmbjʊləns?
Chcel by som volať na účet volaného.
I'd like to make a (BrE) reverse charge call/(AmE) collect call.
aɪd laɪk tə meɪk ə rɪˈvɜːs tʃɑːdʒ kɔːl/kəˈlεkt kɔːl
mobil
mobile (phone), (AmE) cell(phone)
ˈməʊbaɪl (fəʊn)ˌ sεl(fəʊn)
dobíjací kupón
top-up card
tɒpʌp kɑːd
batéria do mobilu
mobile/(AmE) cell phone battery
ˈməʊbaɪl/sεl fəʊn ˈbætərɪ
nabíjačka (na mobil)
charger
ˈtʃɑːdʒə
dátová karta
data card
ˈdeɪtə kɑːd
pevná linka
fixed/land line
fɪkst/lænd laɪn
telefónny záznamník
answering machine
ˈɑːnsərɪŋ məˈʃiːn
fax
fax
fæks