Formulár, osobné údaje

Formulár, osobné údaje

Filling out forms
Vyplňte tento formulár.
Complete/Fill in/(AmE) Fill out this form.
kəmˈpliːt/fɪl ɪn/fɪl aʊt ðɪs fɔːm
Píšte paličkovým písmom.
Write in capital letters.
raɪt ɪn ˈkæpɪtl ˈlεtəz
Čo ide sem?
What goes (in) here?
wɒt gəʊz (ɪn) hɪə?
Musím vyplniť všetky políčka?
Do I have to fill (in) all the blanks?
dʊ aɪ hæv tə fɪl (ɪn) ɔːl ðə blæŋks?
Nepíše mi pero.
My pen doesn't work.
maɪ pεn ˈdʌznt wɜːk
Môžete mi požičať pero?
Can I borrow your pen?
kən aɪ ˈbɒrəʊ jɔː pεn?
Napísal som to zle.
I got it wrong., I made an error.
aɪ gɒt ɪt rɒŋˌ aɪ meɪd ən ˈεrə
Môžem to preškrtnúť?
Can I cross it out?
kən aɪ krɒs ɪt aʊt?
Môžem dostať nový formulár?
Can I have another form?
kən aɪ hæv əˈnʌðə fɔːm?
Kde to mám podpísať?
Where should I sign it?
wεə ʃʊd aɪ saɪn ɪt?
Name and surname
Meno a priezvisko
Maiden name
Rodné priezvisko
Date of birth
Dátum narodenia
Age
Vek
Place of birth
Miesto narodenia
Sex, Gender
Pohlavie
Male
Muž
Female
Žena
Place of Residence
Bydlisko
Address
Adresa
Temporary/Permanent address
Adresa prechodného/trvalého bydliska
Street
Ulica
No.
Číslo domu
Postcode, (AmE) Zip code
Poštové smerovacie číslo
Marital status
(Rodinný) stav
Single
Slobodný, Slobodná
Married
Ženatý, Vydatá
Widowed
Vdovec, Vdova
Divorced
Rozvedený, Rozvedená
Partner
Druh, Družka
Dependants
Závislé osoby
Citizenship
(Štátne) občianstvo, Štátna príslušnosť
Nationality
Národnosť
Passport No.
Číslo pasu
Identity card No.
Číslo občianskeho preukazu
Driving licence/(AmE) Driver's License No.
Číslo vodičského preukazu
Place of issue
Miesto vydania
Issued by
Vydal...
Date of issue
Deň vystavenia
Valid until/for...
Platí do/na...
Expiry date...
Platí do...
Signature
Podpis
Delete/Strike out where not applicable.
Nehodiace sa prečiarknite.
Leave blank.
Nevypĺňajte.