Večerné predstavenie

Večerné predstavenie

Evening performance
Nezájdeme na koncert?
What about going to a concert?
wɒt əˈbaʊt ˈgəʊɪŋ tə ə ˈkɒnsɜːt?
Radšej by som išiel do kina.
I'd rather go to the cinema/(AmE) movies.
aɪd ˈrɑːðə gəʊ tə ðə ˈsɪnɪmə/ˈmuːvɪz
Čo dávajú?
What's on?
wɒts ɒn?
O čom to je?
What is it about?
wɒt ɪz ɪt əˈbaʊt?
Kto to režíroval?
Who's the director?
huːz ðə dɪˈrεktə?
Kto hrá hlavnú úlohu?
Who is starring?
huː ɪz stɑːrɪŋ?
Kde môžem kúpiť lístky?
Where can I get tickets?
wεə kən aɪ gεt ˈtɪkɪts?
O koľkej sa to začína?
What time does it start?
wɒt taɪm dʌz ɪt stɑːt?
Ako dlho trvá to predstavenie/ten film?
How long is the performance/film?
haʊ lɒŋ ɪz ðə pəˈfɔːməns/fɪlm?
Môžete nám zohnať lístky na zajtra večer?
Can you get us tickets for tomorrow night?
kən juː gεt əs ˈtɪkɪts fə təˈmɒrəʊ naɪt?
Dva lístky do stredu.
I'd like two seats in the middle.
aɪd laɪk tuː siːts ɪn ðə ˈmɪdl
Je vypredané.
It is sold out.
ɪt ɪz səʊld aʊt
Kde je tu, prosím, šatňa/toaleta?
Where is the cloakroom/toilet, please?
wεə ɪz ðə ˈkləʊkˌruːm/ˈtɔɪlɪtˌ pliːz?
Môžeme ešte vojsť?
Can we still enter?
kən wiː stɪl ˈεntə?
Kde sú naše miesta?
Where are our seats?
wεə ɑː aʊə siːts?
Prepáčte, ale to sú naše miesta.
Excuse me, these are our seats.
ɪkˈskjuːz miːˌ ðiːz ɑː aʊə siːts
Ako sa vám to páčilo?
How did you like it?
haʊ dɪd juː laɪk ɪt?
Veľmi sa mi to páčilo.
I liked it a lot.
aɪ laɪkt ɪt ə lɒt
Pravdupovediac, veľmi ma to nebavilo.
To be honest, I didn't enjoy it very much.
tə biː ˈɒnɪstˌ aɪ ˈdɪdnt ɪnˈdʒɔɪ ɪt ˈvεrɪ mʌtʃ
Bolo to celkom zaujímavé.
It was quite interesting.
ɪt wɒz kwaɪt ˈɪntrɪstɪŋ
Kam pôjdeme zajtra večer?
Where shall we go tomorrow evening?
wεə ʃæl wiː gəʊ təˈmɒrəʊ ˈiːvnɪŋ?
Nezájdeme ešte niekam na pohárik?
Would you like to go for a drink?
wʊd juː laɪk tə gəʊ fɔː ə drɪŋk?
vstupné
admission (fee)
ədˈmɪʃən (fiː)
vstupné pre dospelých
admission for adults
ədˈmɪʃən fɔː ˈædʌlts
zľavnené vstupné
reduced admission
rɪˈdjuːst ədˈmɪʃən
zľava pre študentov/deti/skupiny
discount for students/children/groups
ˈdɪskaʊnt fə ˈstjuːdnts/ˈtʃɪldrən/gruːps
vypredané
sold out
səʊld aʊt
vstup zdarma
admission free
ədˈmɪʃən friː
premiéra
first night
fɜːst naɪt
derniéra
closing night
ˈkləʊzɪŋ naɪt
popoludňajšie predstavenie
matinee
ˈmætɪˌneɪ
divadlo
theater
ˈθɪətə
bábkové divadlo
puppet theatre
ˈpʌpɪt ˈθɪətə
činohra
drama
ˈdrɑːmə
divadelná hra
play
pleɪ
komédia
comedy
ˈkɒmɪdɪ
tragédia
tragedy
ˈtrædʒɪdɪ
opereta
operetta
ˌɒpəˈrεtə
muzikál
musical
ˈmjuːzɪkl
opera
opera
ˈɒpərə
balet
ballet
bæˈleɪ
kino
cinema, (AmE) the movies, movie theater
ˈsɪnɪməˌ ðə ˈmuːvɪzˌ ˈmuːvɪ ˈθɪətə
dobrodružný film
adventure film/(AmE) movie
ədˈvεntʃə fɪlm/ˈmuːvɪ
akčný film
action movie
ˈækʃən ˈmuːvɪ
detektívka
crime film/(AmE) movie
kraɪm fɪlm/ˈmuːvɪ
triler
thriller
ˈθrɪlə
horor
horror film/(AmE) movie
ˈhɒrə fɪlm/ˈmuːvɪ
vojnový film
war film/(AmE) movie
wɔː fɪlm/ˈmuːvɪ
dokumentárny film
documentary
ˌdɒkjʊˈmεntərɪ
komédia
comedy (film)/(AmE) (movie)
ˈkɒmɪdɪ (fɪlm)/(ˈmuːvɪ)
paródia
parody/spoof film/(AmE) movie
ˈpærədɪ/spuːf fɪlm/ˈmuːvɪ
romantický film
romance film/(AmE) movie
ˈrəʊmæns fɪlm/ˈmuːvɪ
kreslený film
cartoon
kɑːˈtuːn
film pre deti
children's film, (AmE) kid's movie
ˈtʃɪldrənz fɪlmˌ kɪdz ˈmuːvɪ