Na polícii

Na polícii

At the police station
Kde je najbližšia policajná stanica?
Where is the nearest police station?
wεə ɪz ðə nɪərɪst pəˈliːs ˈsteɪʃən?
Môžete ma zaviesť na políciu?
Can you take me to the police station?
kən juː teɪk miː tə ðə pəˈliːs ˈsteɪʃən?
Chcel by som oznámiť krádež/stratu čoho/prepadnutie/únos.
I want to report a theft/loss of sth/attack/kidnapping.
aɪ wɒnt tə rɪˈpɔːt ə θεft/lɒs /əˈtæk/ˈkɪdnæpɪŋ
Chcem nahlásiť nezvestnú osobu.
I want to report a missing person.
aɪ wɒnt tə rɪˈpɔːt ə ˈmɪsɪŋ ˈpɜːsn
Nemám so sebou žiadne doklady.
I have no ID on me.
aɪ hæv nəʊˌaɪˈdiː ɒn miː
Ukradli nám auto aj so všetkými vecami a dokladmi.
Our car has been stolen with all our stuff and documents (in it).
aʊə kɑː hæz bɪn ˈstəʊlən wɪθ ɔːl aʊə stʌf ænd ˈdɒkjʊmənts (ɪn ɪt)
Vykradli nám izbu/byt.
Our room/apartment was burgled/(AmE) burglarized.
aʊə ruːm/əˈpɑːtmənt wɒz ˈbɜːgld/ˈbɜːgləˌraɪzd
V metre ma okradli.
I was robbed on the subway.
aɪ wɒz ˈrɒbd ɒn ðə ˈsʌbˌweɪ
Prepadli ma dvaja muži.
I was attacked/mugged by two men.
aɪ wɒz əˈtækt/mʌgd baɪ tuː mεn
Napadli ma. Len som sa bránil.
They attacked me. It was self-defense.
ðeɪ əˈtækt miː ɪt wɒz sεlfdɪˈfεns
Boli ozbrojení pištoľou/nožom.
They were armed with a gun/knife.
ðeɪ wɜː ɑːmd wɪθ ə gʌn/naɪf
Neviem presne, ako vyzerali.
I don't know exactly what they looked like.
aɪ dəʊnt nəʊ ɪgˈzæktlɪ wɒt ðeɪ lʊkt laɪk
Keby som ich videl, spoznal by som ich.
I would recognize them if I saw them.
aɪ wʊd ˈrεkəgˌnaɪz ðəm ɪf aɪ sɔː ðəm
Môjho manžela zbili.
My husband has been beaten up.
maɪ ˈhʌzbənd hæz bɪn ˈbiːtn ʌp
Znásilnili ma.
I've been raped.
aɪv bɪn reɪpt
Obťažuje ma jeden muž.
I'm being harassed by one man.
aɪm ˈbiːɪŋ ˈhærəst baɪ wʌn mæn
Potrebujem pomoc/ochranu.
I need help/protection.
aɪ niːd hεlp/prəˈtεkʃən
Bol som svedkom nehody/vraždy.
I witnessed an accident/a murder.
aɪ ˈwɪtnɪst ən ˈæksɪdənt/ə ˈmɜːdə
Moja manželka sa stratila.
My wife is missing.
maɪ waɪf ɪz ˈmɪsɪŋ
Uniesli nám dieťa.
Our child has been kidnapped.
aʊə tʃaɪld hæz bɪn ˈkɪdnæpt
Stratilo sa nám dieťa.
Our child is missing.
aʊə tʃaɪld ɪz ˈmɪsɪŋ
Predvolali ma na výsluch.
I was summoned to be interviewed.
aɪ wɒz ˈsʌmənd tə biː ˈɪntəˌvjuːd
Chcem podať trestné oznámenie.
I want to press charges/make an accusation.
aɪ wɒnt tə prεs tʃɑːdʒɪz/meɪk ənˌækjʊˈzeɪʃən
Chcem informovať o mojom zadržaní rodinu.
I want to inform my family of my detention.
aɪ wɒnt tə ɪnˈfɔːm maɪ ˈfæmɪlɪ əv maɪ dɪˈtεnʃən
Môžete, prosím, kontaktovať slovenskú ambasádu a povedať im, čo sa stalo?
Can you please contact the Slovak embassy and tell them what happened?
kən juː pliːz ˈkɒntækt ðə ˈsləʊvæk ˈεmbəsɪ ænd tεl ðəm wɒt ˈhæpnd?
Nebudem odpovedať na žiadne otázky.
I won't answer any questions.
aɪ wəʊnt ˈɑːnsə ˈεnɪ ˈkwεstʃənz
Chcem hovoriť so svojím právnikom.
I want to talk to my lawyer.
aɪ wɒnt tə tɔːk tə maɪ ˈlɔːjə
Požadujem/Potrebujem tlmočníka.
I request/I need an interpreter.
aɪ rɪˈkwεst/aɪ niːd ən ɪnˈtɜːprɪtə
Môžete mi, prosím, zložiť tie putá?
Can you take my (hand)cuffs off?
kən juː teɪk maɪ (hænd)kʌfs ɒf?
(Prečo) Som zatknutý?
(Why) Am I arrested?
(waɪ) əm aɪ əˈrεstɪd?
Z čoho ma chcete obviniť?
What are the charges against me?
wɒt ɑː ðə tʃɑːdʒɪz əˈgεnst miː?
Nemám s tým nič spoločné.
I have nothing to do with this.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tə dʊ wɪθ ðɪs
Nič si nepamätám.
I don't remember anything.
aɪ dəʊnt rɪˈmεmbə ˈεnɪˌθɪŋ
Nič som nevidel.
I didn't see anything.
aɪ ˈdɪdnt siː ˈεnɪˌθɪŋ
Toho človeka (vôbec) nepoznám.
I don't know this man.
aɪ dəʊnt nəʊ ðɪs mæn
Bola to nehoda.
It was an accident.
ɪt wɒz ən ˈæksɪdənt
Chcel som len pomôcť.
I just wanted to help.
aɪ dʒʌst ˈwɒntɪd tə hεlp
Nič protizákonné som neurobil.
I didn't do anything illegal.
aɪ ˈdɪdnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ ɪˈliːgl
Aké máte proti mne dôkazy?
What evidence do you have against me?
wɒt ˈεvɪdəns dʊ juː hæv əˈgεnst miː?
Niekto mi to musel (pod)strčiť do tašky/vrecka.
Someone must have put it in my bag/pocket.
ˈsʌmˌwʌn mʌst hæv pʊt ɪt ɪn maɪ bæg/ˈpɒkɪt
Nevedel som, že je to protizákonné.
I didn't know it's illegal.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ɪts ɪˈliːgl
Nič som nepil.
I haven't been drinking.
aɪ ˈhævnt bɪn drɪŋkɪŋ
Neberiem (žiadne) drogy.
I don't take any drugs.
aɪ dəʊnt teɪk ˈεnɪ drʌgz
Mal som len jedno pivo.
I only had one beer.
aɪ ˈəʊnlɪ hæd wʌn bɪə
Ako dlho ma tu budete držať?
How long are you going to keep me here?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə kiːp miː hɪə?
Mám právo na jeden telefonát.
I have a right to a phone call.
aɪ hæv ə raɪt tə ə fəʊn kɔːl
Na to(to) nemáte právo!
You have no right to (do) this!
juː hæv nəʊ raɪt tə (dʊ) ðɪs!
Nemohli by ste ma prepustiť na kauciu?
Could you release me on bail?
kʊd juː rɪˈliːs miː ɒn beɪl?
Aká vysoká by bola kaucia?
How much would the bail be?
haʊ mʌtʃ wʊd ðə beɪl biː?
Môžem hovoriť s vaším nadriadeným?
Can I talk to your superior?
kən aɪ tɔːk tə jɔː suːˈpɪərɪə?
Budem sa sťažovať!
I'm going to complain!
aɪm ˈgəʊɪŋ tə kəmˈpleɪn!
Môžem už ísť?
Can I go now?, Am I free to go now?
kən aɪ gəʊ naʊ?ˌ əm aɪ friː tə gəʊ naʊ?