Cestovanie mestskou dopravou

Cestovanie mestskou dopravou

Public transport
Kde je najbližšia autobusová/električková zastávka?
Where is the nearest bus stop/tram stop?
wεə ɪz ðə nɪərɪst bʌs stɒp/træm stɒp?
Je tu niekde stanica metra?
Is there (AmE) a subway/(BrE) an underground station near here?
ɪz ðεə ə ˈsʌbˌweɪ/ən ˈʌndəˌgraʊnd ˈsteɪʃən nɪə hɪə?
Ktorý autobus ide do...?
Which bus number goes to...?
wɪtʃ bʌs ˈnʌmbə gəʊz tə?
Ide tento autobus do...?
Is this the bus to...?, Does this bus go to...?
ɪz ðɪs ðə bʌs tə?ˌ dʌz ðɪs bʌs gəʊ tə?
Stojí ten autobus v...?
Does the bus stop at...?
dʌz ðə bʌs stɒp æt?
Kde si môžem kúpiť lístok?
Where can I buy tickets?
wεə kən aɪ baɪ ˈtɪkɪts?
Môžem si kúpiť lístok u vodiča/na palube?
Can I buy the ticket on board?
kən aɪ baɪ ðə ˈtɪkɪt ɒn bɔːd?
Koľko stojí celý lístok?
How much is an adult ticket?
haʊ mʌtʃ ɪz ən ˈædʌlt ˈtɪkɪt?
Kde mám cestovný lístok označiť?
Where should I punch the ticket?
wεə ʃʊd aɪ pʌntʃ ðə ˈtɪkɪt?
Je ten lístok prestupný?
Is it a transfer ticket?
ɪz ɪt ə ˈtrænsfɜː ˈtɪkɪt?
Musím prestupovať?
Do I need to change buses/trams?
dʊ aɪ niːd tə tʃeɪndʒ bʌsɪz/træmz?
Kedy mám vystúpiť?
When should I get off?
wεn ʃʊd aɪ gεt ɒf?
Čím mám ísť (potom) ďalej?
What (means of transport) should I take then?
wɒt (miːnz əv ˈtrænsˌpɔːt) ʃʊd aɪ teɪk ðεn?
Koľko je to odtiaľto zastávok?
How many stops is it from here?
haʊ ˈmεnɪ stɒps ɪz ɪt frɒm hɪə?
Ako sa volá tá zastávka?
What is the name of the stop?
wɒt ɪz ðə neɪm əv ðə stɒp?
Poviete mi, kedy mám vystúpiť?
Will you tell me when to get off?
wɪl juː tεl miː wεn tə gεt ɒf?
Je tu niekde automat na lístky?
Is there a ticket machine near here?
ɪz ðεə ə ˈtɪkɪt məˈʃiːn nɪə hɪə?
Ktorým autobusom sa tam dostanem?
Which bus (number) do I take to get there?
wɪtʃ bʌs (ˈnʌmbə) dʊ aɪ teɪk tə gεt ðεə?
Ako sa volá ďalšia zastávka?
What is the next stop?
wɒt ɪz ðə nεkst stɒp?
S dovolením, chcel by som vystúpiť.
Excuse me, I'd like to get off.
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪd laɪk tə gεt ɒf
Previezol som sa. (priďaleko)
I missed my stop.
aɪ mɪst maɪ stɒp
električka
tram, (AmE) streetcar
træmˌ ˈstriːtˌkɑː
autobus
bus
bʌs
trolejbus
trolleybus
ˈtrɒlɪˌbʌs
metro
underground, (AmE) subway
ˈʌndəˌgraʊndˌ ˈsʌbˌweɪ
zastávka
stop
stɒp
stanica
station
ˈsteɪʃən
zastávka na znamenie
request stop
rɪˈkwεst stɒp
vodič
driver
ˈdraɪvə
(cestovný) lístok
ticket
ˈtɪkɪt
zľavnený lístok
discount ticket, reduced ticket
ˈdɪskaʊnt ˈtɪkɪtˌ rɪˈdjuːst ˈtɪkɪt
celodenný lístok
one-day ticket, all-day ticket
wʌndeɪ ˈtɪkɪtˌ ɔːldeɪ ˈtɪkɪt
skupinový lístok
group ticket
gruːp ˈtɪkɪt
označovač lístkov
(ticket) punch machine
(ˈtɪkɪt) pʌntʃ məˈʃiːn
označiť lístok
punch the ticket
pʌntʃ ðə ˈtɪkɪt
automat na lístky
ticket machine
ˈtɪkɪt məˈʃiːn
turniket
ticket barrier
ˈtɪkɪt ˈbærɪə
revízor
(ticket) inspector
(ˈtɪkɪt) ɪnˈspεktə