Prvá pomoc

Prvá pomoc

Health emergency
Potrebujeme lekára.
We need a doctor.
wiː niːd ə ˈdɒktə
Pošlite záchranku na...
Send an ambulance to...
sεnd ən ˈæmbjʊləns tə
Kde je najbližšia nemocnica/lekáreň?
Where is the nearest hospital/pharmacy?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈhɒspɪtl/ˈfɑːməsɪ?
Pichla ma osa.
I was stung by a wasp.
aɪ wɒz stʌŋ baɪ ə wɒsp
Mám alergiu na...
I have an allergy to...
aɪ hæv ən ˈælədʒɪ tə
Uštipol ma nejaký hmyz.
I was bitten by some insect.
aɪ wɒz ˈbɪtn baɪ sʌm ˈɪnsεkt
Uhryzol ho had.
He was bitten by a snake.
hɪ wɒz ˈbɪtn baɪ ə sneɪk
Pohrýzol ma pes.
I was bitten by a dog.
aɪ wɒz ˈbɪtn baɪ ə dɒg
Zrazilo ho auto.
He was hit by a car.
hɪ wɒz hɪt baɪ ə kɑː
Je v bezvedomí.
He is unconscious.
hɪ ɪz ʌnˈkɒnʃəs
Nedýcha.
He is not breathing.
hɪ ɪz nɒt ˈbriːðɪŋ
Silno krváca.
He is bleeding heavily.
hɪ ɪz ˈbliːdɪŋ ˈhεvɪlɪ
Potrebujem svoj liek.
I need my medicine.
aɪ niːd maɪ ˈmεdɪsɪn
Neberiem žiadne lieky.
I take no medication/drugs.
aɪ teɪk nəʊˌmεdɪˈkeɪʃən/drʌgz
Má cukrovku.
He has diabetes.
hɪ hæzˌdaɪəˈbiːtɪs
Je mi zima/horúco.
I'm cold/hot.
aɪm kəʊld/hɒt
Musím (ísť) do nemocnice?
Must I go to the hospital?
mʌst aɪ gəʊ tə ðə ˈhɒspɪtl?
Je to vážne?
Is it serious?
ɪz ɪt ˈsɪərɪəs?
Vôbec sa to nezlepšuje.
It isn't any better.
ɪt ˈɪznt ˈεnɪ ˈbεtə
Už je to lepšie.
I'm feeling better now.
aɪm ˈfiːlɪŋ ˈbεtə naʊ
Môžem už ísť?
May I go now?
meɪ aɪ gəʊ naʊ?

U lekára

At the doctor's
Nie je mi dobre.
I don't feel well.
aɪ dəʊnt fiːl wεl
Je mi zle od žalúdka.
I feel sick to the stomach.
aɪ fiːl sɪk tə ðə ˈstʌmək
Točí sa mi hlava.
I feel dizzy.
aɪ fiːl ˈdɪzɪ
Bolí ma hlava/brucho.
I have a headache./stomach ache.
aɪ hæv ə ˈhεdˌeɪk/ˈstʌmək eɪk
Mám hnačku/zápchu.
I have diarrhoea/constipation.
aɪ hævˌdaɪəˈrɪə/ˌkɒnstɪˈpeɪʃən
Mám niečo s nohou.
Something is wrong with my foot/leg.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ fʊt/lεg
Vyvrtol som si členok.
I sprained my ankle.
aɪ ˈspreɪnd maɪ ˈæŋkl
Nemôžem chodiť.
I can't walk.
aɪ kɑːnt wɔːk
Nemôžem pohnúť rukou.
I can't move my arm/hand.
aɪ kɑːnt muːv maɪ ɑːm/hænd
Porezal som sa do prsta.
I have cut my finger.
aɪ hæv kʌt maɪ ˈfɪŋgə
Obaril som si ruku.
I scalded my hand.
aɪ skɔːldɪd maɪ hænd
Hrozne to bolí.
It hurts terribly.
ɪt hɜːts ˈtεrəblɪ
Mám bolesti.
I'm in pain.
aɪm ɪn peɪn
Môžem dostať niečo proti bolesti?
Can I get some painkillers?
kən aɪ gεt sʌm ˈpeɪnˌkɪləz?
Zle vidím.
I can't see well.
aɪ kɑːnt siː wεl
Netrávi mi.
I have indigestion.
aɪ hævˌɪndɪˈdʒεstʃən
Páli ma záha.
I have heartburn.
aɪ hæv ˈhɑːtˌbɜːn
Nechutí mi.
I have no appetite.
aɪ hæv nəʊ ˈæpɪˌtaɪt
Vracal som.
I threw up/vomited.
aɪ θruː ʌp/ˈvɒmɪtɪd
Zjedol som niečo zlé.
I've eaten something bad.
aɪv ˈiːtn ˈsʌmθɪŋ bæd
Bolí ma hrdlo.
I have a sore throat.
aɪ hæv ə sɔː θrəʊt
Bolí ma na hrudi.
I have a pain in my chest.
aɪ hæv ə peɪn ɪn maɪ tʃεst
Bolí ma zub.
I have a toothache.
aɪ hæv ə ˈtuːθˌeɪk
Hrozne ma bolí chrbát.
I have a terrible backache.
aɪ hæv ə ˈtεrəbl ˈbækˌeɪk
Pália ma oči.
My eyes are smarting.
maɪ aɪz ɑː smɑːtɪŋ
Pichá ma v uchu.
My ear is hurting.
maɪ ɪə ɪz hɜːtɪŋ
Mám silný kašeľ.
I have a bad cough.
aɪ hæv ə bæd kɒf
Ťažko sa mi dýcha.
I have difficulty breathing.
aɪ hæv ˈdɪfɪkltɪ ˈbriːðɪŋ
Cítim sa slabý.
I feel weak.
aɪ fiːl wiːk
Nemôžem spať.
I can't sleep.
aɪ kɑːnt sliːp
Urobila sa mi vyrážka.
I've got a rash.
aɪv gɒt ə ræʃ
Strašne to svrbí.
It itches terribly.
ɪt ɪtʃɪz ˈtεrəblɪ
Už to trvá tri dni.
It's been three days like this.
ɪts bɪn θriː deɪz laɪk ðɪs
Ako sa vám to stalo?
How did it happen?
haʊ dɪd ɪt ˈhæpn?
Začalo to z ničoho nič (včera večer).
It started all of a sudden (last night).
ɪt stɑːtɪd ɔːl əv ə ˈsʌdn (lɑːst naɪt)
Nikdy som nemal podobné ťažkosti.
I've never had this sort of problem.
aɪv ˈnεvə hæd ðɪs sɔːt əv ˈprɒbləm
Čo mi/jej/mu je?
What's wrong with me/her/him?
wɒts rɒŋ wɪθ miː/hə/hɪm?
Je to niečo vážne?
Is it serious?
ɪz ɪt ˈsɪərɪəs?
Je to nákazlivé?
Is it contagious?
ɪz ɪt kənˈteɪdʒəs?
Ako dlho bude trvať liečba?
How long will the treatment take?
haʊ lɒŋ wɪl ðə ˈtriːtmənt teɪk?
Potrebujem predpis na toto.
I need a prescription for this.
aɪ niːd ə prɪˈskrɪpʃən fə ðɪs
Potrebujem nové okuliare.
I need new glasses.
aɪ niːd njuː ˈglɑːsɪz
Komu môžeme podať informácie?
Who can be informed?
huː kən biː ɪnˈfɔːmd?
Môžete, prosím, informovať mojich príbuzných?
Can you please inform my relatives?
kən juː pliːz ɪnˈfɔːm maɪ ˈrεlətɪvz?
Môžete mi nadiktovať kontakt na vašich príbuzných?
Can you give me contact details for your relatives?
kən juː gɪv miː ˈkɒntækt ˈdiːteɪlz fə jɔː ˈrεlətɪvz?
Podpíšte informovaný súhlas, prosím.
Can you sign the informed consent?
kən juː saɪn ðiː ɪnˈfɔːmd kənˈsεnt?
Máte v rodine nejaké chronické choroby?
Are there any chronic diseases in your family?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈkrɒnɪk dɪˈziːzɪs ɪn jɔː ˈfæmɪlɪ?
Moja matka zomrela na rakovinu/infarkt/mŕtvicu.
My mother died of cancer/a heart attack/a stroke.
maɪ ˈmʌðə daɪd əv ˈkænsə/ə hɑːt əˈtæk/ə strəʊk
Aké vyšetrenia budem potrebovať?
What exams will I need?
wɒt ɪgˈzæmz wɪl aɪ niːd?
Je toto vyšetrenie v mojom prípade nutné?
Is this exam necessary in my case?
ɪz ðɪs ɪgˈzæm ˈnεsəsərɪ ɪn maɪ keɪs?
Kde podstúpim toto vyšetrenie?
Where do I go for the exam?
wεə dʊ aɪ gəʊ fə ðiː ɪgˈzæm?
Kedy sa dozviem výsledky testov?
When will I know the results of the tests?
wεn wɪl aɪ nəʊ ðə rɪˈzʌlts əv ðə tεsts?
Koľko to bude stáť?
How much will it cost?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt kɒst?
Som poistený.
I'm insured.
aɪm ɪnˈʃʊəd
Čo to pre mňa znamená?
What does it mean for me?
wɒt dʌz ɪt miːn fə miː?
Akú má prognózu?
What is his/her prognosis?
wɒt ɪz hɪz/hə prɒgˈnəʊsɪs?
Aké sú možnosti liečby?
What are the treatment options?
wɒt ɑː ðə ˈtriːtmənt ˈɒpʃənz?
Ako dlho mám užívať ten liek?
How long should I take the medicine?
haʊ lɒŋ ʃʊd aɪ teɪk ðə ˈmεdɪsɪn?
(Ako dlho) musím zostať v nemocnici?
(How long) do I have to stay in hospital?
(haʊ lɒŋ) dʊ aɪ hæv tə steɪ ɪn ˈhɒspɪtl?
Kedy ma prepustíte?
When will you discharge me?
wεn wɪl juː ˈdɪstʃɑːdʒ miː?
Chcel by som podpísať reverz.
I'd like to sign a self-discharge form.
aɪd laɪk tə saɪn ə sεlfˈdɪstʃɑːdʒ fɔːm
Sú tu povolené návštevy?
Are visitors allowed here?
ɑː ˈvɪzɪtəz əˈlaʊd hɪə?
Chcel by som hovoriť s lekárom/so špecialistom.
I would like to talk to the doctor/a specialist
aɪ wʊd laɪk tə tɔːk tə ðə ˈdɒktə/ə ˈspεʃəlɪst
Aké sú ďalšie kroky?
What are the next steps?
wɒt ɑː ðə nεkst stεps?
Ako často musím chodiť na kontrolu?
How often do I need check ups?
haʊ ˈɒftn dʊ aɪ niːd tʃεk ʌps?
Prišli sme na návštevu za pánom...
We've come to visit Mr....
wiːv kʌm tə ˈvɪzɪt ˈmɪstə...
Prišla som po jeho osobné veci.
I've come to pick up his personal belongings.
aɪv kʌm tə pɪk ʌp hɪz ˈpɜːsənl bɪˈlɒŋɪŋz
Kto mi pomôže s vybavením formalít týkajúcich sa poistenia/úmrtia?
Who can help me with the formalities regarding the insurance/death?
huː kən hεlp miː wɪθ ðə fɔːˈmælɪtɪz rɪˈgɑːdɪŋ ðə ɪnˈʃʊərəns/dεθ?

V lekárni

At the pharmacy
Potrebujem tento liek.
I need this medicine.
aɪ niːd ðɪs ˈmεdɪsɪn
Potrebujem recept?
Do I need a prescription?
dʊ aɪ niːd ə prɪˈskrɪpʃən?
Nemáte niečo podobné?
Do you have anything similar?
dʊ juː hæv ˈεnɪˌθɪŋ ˈsɪmɪlə?
Nie je to veľmi silné?
Isn't it too strong?
ˈɪznt ɪt tuː strɒŋ?
Potrebujem niečo proti morskej chorobe.
I need something for seasickness.
aɪ niːd ˈsʌmθɪŋ fə siːˌsɪknɪs
nejaké tabletky na spanie
some sleeping pills
sʌm sliːpɪŋ pɪlz
niečo proti hnačke
something against diarrhoea
ˈsʌmθɪŋ əˈgεnstˌdaɪəˈrɪə
tabletky proti nevoľnosti pri cestovaní
motion sickness pills
ˈməʊʃən ˈsɪknɪs pɪlz
niečo proti bolesti
some painkillers
sʌm ˈpeɪnˌkɪləz
voľnopredajný liek
over-the-counter drug/medicine
ˈəʊvə ðə kaʊntə drʌg/ˈmεdɪsɪn
Ako to mám užívať?
How should I use it?
haʊ ʃʊd aɪ juːz ɪt?
Kedy to mám brať?
When should I take it?
wεn ʃʊd aɪ teɪk ɪt?
Môžem brať viac naraz?
Can I take more at once?
kən aɪ teɪk mɔː æt wʌns?
Môžem to kombinovať s...?
Can I use it with...?
kən aɪ juːz ɪt wɪθ?
Nekombinujte s inými liekmi.
Do not use/mix with other drugs.
dʊ nɒt juːz/mɪks wɪθ ˈʌðə drʌgz
Čo je účinná látka tohto lieku?
What's the active ingredient of this medicine?
wɒts ðiː ˈæktɪv ɪnˈgriːdɪənt əv ðɪs ˈmεdɪsɪn?
Má to nejaké vedľajšie účinky?
Does it have any side effects?
dʌz ɪt hæv ˈεnɪ saɪd ɪˈfεkts?
Môžete mi predať generikum?
Can you sell me a generic?
kən juː sεl miː ə dʒɪˈnεrɪk?
Na čo by som si mal dávať pozor, keď to budem brať?
What should I be aware of when taking this medicine?
wɒt ʃʊd aɪ biː əˈwεə əv wεn ˈteɪkɪŋ ðɪs ˈmεdɪsɪn?
Hradí to poisťovňa?
Is it covered by the insurance?
ɪz ɪt ˈkʌvəd baɪ ðiː ɪnˈʃʊərəns?
Platí sa tu za recept?
Do I pay for the prescription?
dʊ aɪ peɪ fə ðə prɪˈskrɪpʃən?