Turistika

Turistika

Tourism and hiking
Chceli by sme podniknúť výlet do okolia.
We'd like to make a trip to the country.
wiːd laɪk tə meɪk ə trɪp tə ðə ˈkʌntrɪ
Chceli by sme si objednať jazdu/výlet na koni.
We'd like to arrange a horseback ride/tour.
wiːd laɪk tə əˈreɪndʒ ə ˈhɔːsˌbæk raɪd/tʊə
Organizujete výlety?
Do you organize trips?
dʊ juː ˈɔːgəˌnaɪz trɪps?
Koľko stojí taký výlet?
How much is such a trip?
haʊ mʌtʃ ɪz sʌtʃ ə trɪp?
Chcem objednať celodenný výlet pre štyri osoby.
I'd like to order an all-day trip for four persons.
aɪd laɪk tə ˈɔːdə ən ɔːldeɪ trɪp fə fɔː ˈpɜːsnz
Pôjdu s nami tri deti.
Three children are going with us.
θriː ˈtʃɪldrən ɑː ˈgəʊɪŋ wɪθ əs
Čo je zahrnuté v cene?
What is included in the price?
wɒt ɪz ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Sú v cene aj služby sprievodcu?
Is a guide included in the price?
ɪz ə gaɪd ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Koľko je to míľ?
How many miles is it?
haʊ ˈmεnɪ maɪlz ɪz ɪt?
Koľko trvá tá túra?
How long does the hike take?
haʊ lɒŋ dʌz ðə haɪk teɪk?
Kedy sa vrátime?
When do we return?
wεn dʊ wiː rɪˈtɜːn?
Čo si máme vziať so sebou?
What should we take with us?
wɒt ʃʊd wiː teɪk wɪθ əs?
Je tu v okolí nejaká vyhliadka?
Is there any lookout point near here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈlʊkˌaʊt pɔɪnt nɪə hɪə?
Ako sa volá tamten vrch?
What is the name of that mountain?
wɒt ɪz ðə neɪm əv ðæt ˈmaʊntɪn?
Aká je najkratšia cesta na tamten kopec?
Which is the shortest way to the hill over there?
wɪtʃ ɪz ðə ʃɔːtɪst weɪ tə ðə hɪl ˈəʊvə ðεə?
Mohli by sme sa pokúsiť vyliezť na ten vrch?
Could we try to climb that hill?
kʊd wiː traɪ tə klaɪm ðæt hɪl?
Dá sa vyliezť až úplne hore?
Is it possible to climb to the very top?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə klaɪm tə ðə ˈvεrɪ tɒp?
Ako dlho sa tam ide peši?
How long does it take to get there on foot?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə gεt ðεə ɒn fʊt?
Dá sa tam dostať aj autom?
Is it possible to get there by car as well?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə gεt ðεə baɪ kɑː əz wεl?
Chceli by sme podniknúť celodennú (hrebeňovú) túru.
We'd like to do an all-day (ridge) hike.
wiːd laɪk tə dʊ ən ɔːldeɪ (rɪdʒ) haɪk
Aká náročná je tá túra?
How demanding is this trail/hike?
haʊ dɪˈmɑːndɪŋ ɪz ðɪs treɪl/haɪk?
Sú po ceste nejaké náročné stúpania?
Are there any strenuous climbs?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈstrεnjʊəs klaɪmz?
Je to ťažký terén?
Is the terrain rough?
ɪz ðə təˈreɪn rʌf?
Je tá trasa vhodná pre starších ľudí?
Is the trail suitable for older people?
ɪz ðə treɪl ˈsjuːtəbl fə ˈəʊldə ˈpiːpl?
Existuje riziko, že stretneme nejaké nebezpečné zvieratá?
Is there a risk of encountering some dangerous animals?
ɪz ðεə ə rɪsk əv ɪnˈkaʊntərɪŋ sʌm ˈdeɪndʒərəs ˈænɪməlz?
Čo máme robiť, keď stretneme medveďa/pumu?
What should we do when we encounter a bear/cougar?
wɒt ʃʊd wiː dʊ wεn wiː ɪnˈkaʊntə ə bεə/ˈkuːgə?
Pôjdeme po červenej.
We'll take the red.
wiːl teɪk ðə rεd
Môžeme zísť z (vyznačeného) chodníka?
Are we allowed to leave the trail?
ɑː wiː əˈlaʊd tə liːv ðə treɪl?
Chceli by sme si ísť pozrieť vodopády.
We'd like to see the waterfalls.
wiːd laɪk tə siː ðə ˈwɔːtəˌfɔːlz
Trasa túry končí pri jazere.
The hiking trail ends at the lake.
ðə haɪkɪŋ treɪl εndz æt ðə leɪk
Môžeme sa v tom jazere vykúpať?
Can one swim in the lake?
kən wʌn swɪm ɪn ðə leɪk?
Je tá voda pitná?
Is the water safe to drink?
ɪz ðə ˈwɔːtə seɪf tə drɪŋk?
Pôjdeme späť tou istou cestou?
Are we going to backtrack?
ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə ˈbækˌtræk?
Som dosť unavený.
I'm quite tired.
aɪm kwaɪt ˈtaɪəd
Už nevládzem.
I can't go on.
aɪ kɑːnt gəʊ ɒn
Mám niečo s nohou/chodidlom.
Something is wrong with my leg/foot.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ lεg/fʊt
Bolí ma členok/koleno/chrbát.
My ankle/knee/back is hurting.
maɪ ˈæŋkl/niː/bæk ɪz hɜːtɪŋ
Mám na nohách pľuzgiere.
I've got blisters on my feet.
aɪv gɒt ˈblɪstəz ɒn maɪ fiːt
Môžeme si chvíľu odpočinúť?
Can we have a short rest?
kən wiː hæv ə ʃɔːt rεst?
Idem naspäť.
I'm going back.
aɪm ˈgəʊɪŋ bæk
Môžem ísť napred a počkať hore?
Can I go ahead and wait on the top?
kən aɪ gəʊ əˈhεd ænd weɪt ɒn ðə tɒp?
Musíme počkať na ostatných.
We must wait for the others.
wiː mʌst weɪt fə ðiː ˈʌðəz
cesta
road
rəʊd
chodník
path
pɑːθ
cestička
trail
treɪl
(štátna) cesta
road
rəʊd
most
bridge
brɪdʒ
rieka
river
ˈrɪvə
potok
brook, (AmE) creek
brʊkˌ kriːk
rybník
pond
pɒnd
jazero
lake, (ScoE) loch
leɪkˌ lɒk
prameň
spring
sprɪŋ
horúce žriedlo
hot (water) spring
hɒt (ˈwɔːtə) sprɪŋ
vodopád
waterfall
ˈwɔːtəˌfɔːl
údolie
valley
ˈvælɪ
lúka
meadow
ˈmεdəʊ
les
wood, forest
wʊdˌ ˈfɒrɪst
prírodná rezervácia
nature reserve
ˈneɪtʃə rɪˈzɜːv
kopec
hill
hɪl
hora
mountain
ˈmaʊntɪn
horské sedlo
col, saddle
kɒlˌ ˈsædl
priesmyk
pass
pɑːs
tiesňava
defile
ˈdiːfaɪl
priepasť
chasm, abyss
ˈkæzəmˌ əˈbɪs
kaňon
canyon
ˈkænjən
jaskyňa
cave, grotto
keɪvˌ ˈgrɒtəʊ
pobrežie
coast
kəʊst
útes
cliff
klɪf
ostrov
island
ˈaɪlənd
vyhliadka
lookout, viewpoint
ˈlʊkˌaʊtˌ ˈvjuːˌpɔɪnt
rozhľadňa
observation tower
ˌɒbzəˈveɪʃən ˈtaʊə
mohyla
barrow, cairn
ˈbærəʊˌ kεən