Cestovanie loďou

Cestovanie loďou

Ship cruises and tours

V prístave

At the port
Ako sa dostaneme do trajektového prístavu?
How do we get to the ferry port?
haʊ dʊ wiː gεt tə ðə ˈfεrɪ pɔːt?
Ako často premávajú trajekty (do...)?
How often do the ferries (to...) run?
haʊ ˈɒftn dʊ ðə ˈfεriːz (tə) rʌn?
O koľkej odchádza ďalší trajekt?
When is the next ferry?
wεn ɪz ðə nεkst ˈfεrɪ?
Ako dlho pred vyplávaním sa treba registrovať?
How long before the departure time should we check-in?
haʊ lɒŋ bɪˈfɔː ðə dɪˈpɑːtʃə taɪm ʃʊd wiː tʃεkɪn?
Ako dlho trvá plavba?
What is the crossing time?
wɒt ɪz ðə ˈkrɒsɪŋ taɪm?
Plavba trvá asi hodinu.
The ferry crossing time is about 1 hour.
ðə ˈfεrɪ ˈkrɒsɪŋ taɪm ɪz əˈbaʊt wʌn aʊə
Trajekt už máme rezervovaný a zaplatený.
We have already booked and paid for the ferry.
wiː hæv ɔːlˈrεdɪ bʊkt ænd peɪd fɔː ðə ˈfεrɪ
Koľko sa platí za osobné auto plus dve osoby?
What is the price for a car and two passengers?
wɒt ɪz ðə praɪs fɔː ə kɑː ænd tuː ˈpæsɪndʒəz?
Platí sa aj za príves?
Do I have to pay for a trailer as well?
dʊ aɪ hæv tə peɪ fɔː ə ˈtreɪlə əz wεl?
registračný pult
check-in counter
tʃεkɪn ˈkaʊntə
nájazdová rampa
ferry ramp
ˈfεrɪ ræmp
prístavný mostík (pre peších)
gangway, gangplank
ˈgæŋˌweɪˌ ˈgæŋˌplæŋk

Na palube lode

On board the ship
Môžete nám ukázať, kde je naša kajuta?
Can you show us to our cabin?
kən juː ʃəʊ əs tə aʊə ˈkæbɪn?
Je na lodi bar/reštaurácia?
Is there a bar/a restaurant on board?
ɪz ðεə ə bɑː/ə ˈrεstəˌrɒŋ ɒn bɔːd?
Kde sú tu záchody?
Where are the toilets, please?
wεə ɑː ðə ˈtɔɪlɪtsˌ pliːz?
Mám morskú chorobu.
I'm seasick.
aɪm ˈsiːˌsɪk
Nemáte niečo proti morskej chorobe?
Do you have something for seasickness?
dʊ juː hæv ˈsʌmθɪŋ fə siːˌsɪknɪs?
Kde na lodi nájdem zmenáreň?
Where is the ship's bureau de change?
wεə ɪz ðə ʃɪps ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒ
Zmenáreň je hneď naproti informáciám.
The bureau de change is right opposite to information kiosk.
ðə ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒ ɪz raɪt ˈɒpəzɪt təˌɪnfəˈmeɪʃən ˈkiːɒsk
Môžeme ísť na hornú palubu?
Is it possible to go to the upper deck?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə gəʊ tə ðiː ˈʌpə dεk?
Horná paluba je pre zlé počasie uzavretá.
The upper deck is closed due to bad weather conditions.
ðiː ˈʌpə dεk ɪz kləʊzd djuː tə bæd ˈwεðə kənˈdɪʃənz
Aké sú bezpečnostné opatrenia?
What are the safety precautions?
wɒt ɑː ðə ˈseɪftɪ prɪˈkɔːʃənz?
Kedy pristaneme?
When are we going to land?
wεn ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə lænd?
paluba
deck
dεk
dolná/stredná/horná paluba
lower/middle/upper deck
ˈləʊə/ˈmɪdl/ˈʌpə dεk
krytá paluba
all weather deck
ɔːl ˈwεðə dεk
otvorená paluba
open top deck
ˈəʊpn tɒp dεk

Vyhliadková plavba

Sightseeing cruise
Odkiaľ odchádzajú vyhliadkové plavby?
Where do the sightseeing cruises start?
wεə dʊ ðə ˈsaɪtˌsiːɪŋ kruːzɪs stɑːt?
Môžem počas zastávky opustiť loď? (v prístavisku)
Can I get off during the cruise?
kən aɪ gεt ɒf ˈdjʊərɪŋ ðə kruːz?
Môžete vystúpiť a potom zasa nastúpiť v hociktorom prístavisku.
You can hop off and then hop on at any pier.
juː kən hɒp ɒf ænd ðεn hɒp ɒn æt ˈεnɪ pɪə
Aké dlhé sú zastávky?
How long are the stops?
haʊ lɒŋ ɑː ðə stɒps?
Je na lodi nejaká možnosť občerstvenia?
Is there some refreshment available on board?
ɪz ðεə sʌm rɪˈfrεʃmənt əˈveɪləbl ɒn bɔːd?
V bare sa podávajú teplé aj studené nápoje, malinovky aj alkohol.
The bar is serving hot and cold drinks, soft drinks and alcohol.
ðə bɑː ɪz ˈsɜːvɪŋ hɒt ænd kəʊld drɪŋksˌ sɒft drɪŋks ænd ˈælkəˌhɒl
Majú bezbariérový prístup?
Are they wheelchair accessible?
ɑː ðeɪ ˈwiːlˌtʃεə əkˈsεsəbl?
Poskytujete počas plavby nejaký výklad?
Is there any commentary during the cruise?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈkɒməntərɪ ˈdjʊərɪŋ ðə kruːz?
Áno, k dispozícii je výklad v niekoľkých jazykoch.
Yes, there is multi-language commentary available.
jεsˌ ðεə ɪz ˈmʌltɪˈlæŋgwɪdʒ ˈkɒməntərɪ əˈveɪləbl
Ktorý jazyk by ste si želali?
What language would you prefer?
wɒt ˈlæŋgwɪdʒ wʊd juː prɪˈfɜː?
Chceli by sme výklad v nemčine/francúzštine/španielčine.
We would like a commentary in German/French/Spanish.
wiː wʊd laɪk ə ˈkɒməntərɪ ɪn ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ
Máte aj prospekty v angličtine/nemčine/francúzštine/španielčine?
Do you also have leaflets in English/German/French/Spanish?
dʊ juː ˈɔːlsəʊ hæv ˈliːflɪts ɪn ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ?