V hoteli

V hoteli

In a hotel
Je tu niekde blízko nejaký dobrý/lacný hotel?
Is there a good/cheap hotel near here?
ɪz ðεə ə gʊd/tʃiːp həʊˈtεl nɪə hɪə?
Máte voľné izby?
Do you have any vacancies?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈveɪkənsɪz?
Môžete ma ubytovať na dve noci?
Can you put me up for two nights?
kən juː pʊt miː ʌp fə tuː naɪts?
Mám tu rezervovanú izbu na meno...
I have a reservation here in the name of...
aɪ hæv əˌrεzəˈveɪʃən hɪə ɪn ðə neɪm əv
Chcel by som nocľah s raňajkami.
I would like bed and breakfast.
aɪ wʊd laɪk bεd ænd ˈbrεkfəst
Chceme plnú penziu/polpenziu.
We would like full board/half board.
wiː wʊd laɪk fʊl bɔːd/hɑːf bɔːd
Koľko stojí jedna noc?
How much is it per night?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt pə naɪt?
Nemáte niečo lacnejšie?
Do you have a cheaper one?
dʊ juː hæv ə tʃiːpə wʌn?
Platím teraz alebo pri odchode?
Do I pay now or on departure?
dʊ aɪ peɪ naʊ ɔː ɒn dɪˈpɑːtʃə?
Je tu klimatizácia?
Is there air conditioning here?
ɪz ðεə εə kənˈdɪʃənɪŋ hɪə?
Berieme to.
We will take it.
wiː wɪl teɪk ɪt
Zdržíme sa tri dni.
We are going to stay for three days.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ tə steɪ fə θriː deɪz
Môžem platiť v hotovosti?
Can I pay cash?
kən aɪ peɪ kæʃ?
Kde je naša izba?
Where is our room?
wεə ɪz aʊə ruːm?
Môžem si tu nechať batožinu?
Can I leave my luggage here?
kən aɪ liːv maɪ ˈlʌgɪdʒ hɪə?
Mohli by ste mi zameniť peniaze?
Can you change some money for me?
kən juː tʃeɪndʒ sʌm ˈmʌnɪ fə miː?
Môžete ma zobudiť o siedmej, prosím?
Can you wake me up at seven, please?
kən juː weɪk miː ʌp æt ˈsεvnˌ pliːz?
Kde je hotelová reštaurácia?
Where is the hotel restaurant?
wεə ɪz ðə həʊˈtεl ˈrεstəˌrɒŋ?
O koľkej sa otvára hotelový bar?
What time does the hotel bar open?
wɒt taɪm dʌz ðə həʊˈtεl bɑː ˈəʊpn?
Môžem využiť vašu posilňovňu?
Can I use your hotel gym?
kən aɪ juːz jɔː həʊˈtεl dʒɪm?
Môžete nám poslať večeru na izbu?
Can you send the dinner/supper to our room?
kən juː sεnd ðə ˈdɪnə/ˈsʌpə tə aʊə ruːm?
O koľkej sa podávajú raňajky?
What time is breakfast served?
wɒt taɪm ɪz ˈbrεkfəst sɜːvd?
Raňajky sú v cene?
Is breakfast included in the price?
ɪz ˈbrεkfəst ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Raňajky nie sú/sú v cene.
Breakfast isn't/is included in the price.
ˈbrεkfəst ˈɪznt/ɪz ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs
Stratil som kľúč od izby.
I lost my room key.
aɪ lɒst maɪ ruːm kiː
Nedajú sa mi otvoriť dvere do izby.
My room door won't open.
maɪ ruːm dɔː wəʊnt ˈəʊpn
Nefunguje kúrenie.
The heating isn't working.
ðə ˈhiːtɪŋ ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Nemôžem pustiť/vypnúť klimatizáciu.
I can't turn on/off the air-conditioning.
aɪ kɑːnt tɜːn ɒn/ɒf ðiː εəkənˈdɪʃənɪŋ
Netečie teplá voda.
There is no hot water.
ðεə ɪz nəʊ hɒt ˈwɔːtə
Chýba tu mydlo a toaletný papier.
There is no soap and toilet paper here.
ðεə ɪz nəʊ səʊp ænd ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə hɪə
Môžeme dostať čisté uteráky?
Can we get clean towels please?
kən wiː gεt kliːn ˈtaʊəlz pliːz?
Okno na izbe sa nedá zatvoriť.
I can't close the room window.
aɪ kɑːnt kləʊz ðə ruːm ˈwɪndəʊ
Niekto tu robí hluk. Nemôžem spať.
Someone is making noise here. I can't sleep.
ˈsʌmˌwʌn ɪz ˈmeɪkɪŋ nɔɪz hɪə aɪ kɑːnt sliːp
Chcel by som inú izbu.
I would like a different room.
aɪ wʊd laɪk ə ˈdɪfərənt ruːm
Potrebujem si zatelefonovať.
I need to make a phone call.
aɪ niːd tə meɪk ə fəʊn kɔːl
(Haló,) Je tam hotelová služba?
Is this the room service?
ɪz ðɪs ðə ruːm ˈsɜːvɪs?
Dokedy musíme uvoľniť izbu?
By what time must we vacate the room?
baɪ wɒt taɪm mʌst wiː vəˈkeɪt ðə ruːm?
Chcel by som sa odhlásiť.
I'd like to check out.
aɪd laɪk tə tʃεk aʊt
Odchádzam.
I'm leaving.
aɪm liːvɪŋ