Rodinný stav

Rodinný stav

Family status
Ste vydatá/ženatý?
Are you married?
ɑː juː ˈmærɪd?
Ako dlho ste už vydatá/ženatý?
How long have you been married?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn ˈmærɪd?
Som slobodný/rozvedený.
I'm single/divorced.
aɪm ˈsɪŋgl/dɪˈvɔːst
Máte priateľku/priateľa?
Do you have a girlfriend/boyfriend?
dʊ juː hæv ə ˈgɜːlˌfrεnd/ˈbɔɪˌfrεnd?
Mám. Chodíme spolu už päť rokov.
I do. We have been dating for five years.
aɪ dʊ wiː hæv bɪn ˈdeɪtɪŋ fə faɪv jɪəz
Už si ju požiadal o ruku?
Have you proposed to her yet?
hæv juː prəˈpəʊzd tə hə jεt?
V lete sme sa zasnúbili.
We got engaged this summer.
wiː gɒt ɪnˈgeɪdʒd ðɪs ˈsʌmə
Zobrali sme sa tento rok na jar.
We got married this spring.
wiː gɒt ˈmærɪd ðɪs sprɪŋ
Kde ste sa zoznámili?
Where did you (two) meet?
wεə dɪd juː (tuː) miːt?
Ako dlho sú už spolu?
How long have they been together?
haʊ lɒŋ hæv ðeɪ bɪn təˈgεðə?
Sú spolu už dosť dlho.
They've been together (for) quite a long time.
ðeɪv bɪn təˈgεðə (fə) kwaɪt ə lɒŋ taɪm
Chcú sa vziať.
They are planning to get married.
ðeɪ ɑː ˈplænɪŋ tə gεt ˈmærɪd
Žijú spolu nadivoko.
They shack up/cohabit.
ðeɪ ʃæk ʌp/kəʊˈhæbɪt
Bol jej neverný.
He was unfaithful to her., He cheated on her.
hɪ wɒz ʌnˈfeɪθfʊl tə həˌ hɪ tʃiːtɪd ɒn hə
Podvádzala ho, kde sa dalo.
She cheated on him all the time.
ʃɪ tʃiːtɪd ɒn hɪm ɔːl ðə taɪm
Rozišla sa s ním po dvoch rokoch.
She broke up with him after two years.
ʃɪ brəʊk ʌp wɪθ hɪm ˈɑːftə tuː jɪəz
Asi sa budú rozvádzať.
They'll probably get divorced.
ðeɪl ˈprɒbəblɪ gεt dɪˈvɔːst
Už podal žiadosť o rozvod.
He's already filed for divorce.
hiːz ɔːlˈrεdɪ faɪld fə dɪˈvɔːs
Rozviedli sa po desiatich rokoch manželstva.
They got divorced after ten years of marriage.
ðeɪ gɒt dɪˈvɔːst ˈɑːftə tεn jɪəz əv ˈmærɪdʒ
Po mesiaci sa k nemu vrátila späť.
After one month she returned to him.
ˈɑːftə wʌn mʌnθ ʃɪ rɪˈtɜːnd tə hɪm
Je druhýkrát vydatá/rozvedená.
She is twice married/divorced.
ʃɪ ɪz twaɪs ˈmærɪd/dɪˈvɔːst
Znovu sa vydala/oženil.
She/He remarried.
ʃɪ/hɪ rɪˈmærɪd
slobodný
single, unmarried
ˈsɪŋglˌ ʌnˈmærɪd
slobodná
single, unmarried
ˈsɪŋglˌ ʌnˈmærɪd
zasnúbený
engaged
ɪnˈgeɪdʒd
ženatý
married
ˈmærɪd
vydatá
married
ˈmærɪd
rozvedený
divorced
dɪˈvɔːst
bezdetný
childless
ˈtʃaɪldlɪs
slobodná matka
single mother
ˈsɪŋgl ˈmʌðə
ovdovený
widowed
ˈwɪdəʊd
vdovec
widower
ˈwɪdəʊə
vdova
widow
ˈwɪdəʊ
sirota
orphan
ˈɔːfən