Porucha auta

Porucha auta

Car trouble
Mám problém s autom.
I have a problem with my car.
aɪ hæv ə ˈprɒbləm wɪθ maɪ kɑː
Môžete mi pomôcť odtlačiť auto nabok?
Can you help me to push the car aside?
kən juː hεlp miː tə pʊʃ ðə kɑː əˈsaɪd?
Môžete ma roztlačiť?
Can you help me to push-start the car?
kən juː hεlp miː tə pʊʃstɑːt ðə kɑː?
Došiel mi benzín.
I'm out of (BrE) petrol/(AmE) gas.
aɪm aʊt əv ˈpεtrəl/gæs
Môžete ma zaviezť na čerpaciu stanicu?
Can you take me to a (BrE) petrol station/(AmE) gas station?
kən juː teɪk miː tə ə ˈpεtrəl ˈsteɪʃən/gæs ˈsteɪʃən?
Nemáte náhodou so sebou kanister na benzín?
Do you happen to have a (BrE) petrol can/(AmE) gas can?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv ə ˈpεtrəl kən/gæs kən?
Pokazil sa nám motor.
The engine has broken down.
ðiː ˈεndʒɪn hæz ˈbrəʊkən daʊn
Zavaril/Zadrel som motor.
The engine is overheated/has been blown.
ðiː ˈεndʒɪn ɪzˌəʊvəˈhiːtɪd/hæz bɪn bləʊn
Motor nechce naštartovať.
The engine won't start.
ðiː ˈεndʒɪn wəʊnt stɑːt
Asi mám vybitú batériu.
The battery seems to be flat.
ðə ˈbætərɪ siːms tə biː flæt
Nemáte (so sebou) štartovacie káble?
Do you happen to have (BrE) jump leads/(AmE) jumper cables?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv dʒʌmp liːds/ˈdʒʌmpə ˈkeɪblz?
Odišla mi elektrika.
The electrics failed.
ðiː ɪˈlεktrɪks feɪld
Niečo je s prevodovkou.
Something is wrong with the transmission.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ðə trænzˈmɪʃən
Nemôžem (za)radiť.
I can't shift gears.
aɪ kɑːnt ʃɪft gɪəz
Praskol klinový remeň.
The fan belt broke.
ðə fæn bεlt brəʊk
Mám prasknutú hadicu chladiča.
I have a burst radiator hose.
aɪ hæv ə bɜːst ˈreɪdɪˌeɪtə həʊz
Dostal som defekt.
I have (got) a (BrE) puncture./(AmE) flat tire.
aɪ hæv (gɒt) ə ˈpʌŋktʃə/flæt ˈtaɪə
Je tu (v okolí) niekto, kto by mi to pomohol opraviť?
Is there anybody around here who can help me fix it?
ɪz ðεə ˈεnɪˌbɒdɪ əˈraʊnd hɪə huː kən hεlp miː fɪks ɪt?
Kde je najbližší servis?
Where is the nearest (car) service?
wεə ɪz ðə nɪərɪst (kɑː) ˈsɜːvɪs?

Odťahová služba

Tow-away
Mám nepojazdné auto.
My car won't go., My car is immobile.
maɪ kɑː wəʊnt gəʊˌ maɪ kɑː ɪz ɪˈməʊbaɪl
Môžete zavolať niekoho, aby ma odtiahol?
Can you call somebody to tow me away?
kən juː kɔːl ˈsʌmbədɪ tə təʊ miː əˈweɪ?
Aké číslo má odťahová služba?
What is the towing service number?
wɒt ɪz ðə təʊɪŋ ˈsɜːvɪs ˈnʌmbə?
Som na ceste č... asi... míľ od mesta...
I'm on the road number... about... miles from... city.
aɪm ɒn ðə rəʊd ˈnʌmbə... əˈbaʊt... maɪlz frɒm... ˈsɪtɪ
Môžete ma odtiahnuť do najbližšieho mesta/servisu?
Can you give me a tow to the nearest town/garage?
kən juː gɪv miː ə təʊ tə ðə nɪərɪst taʊn/ˈgærɑːʒ?
Mám si nechať svoje veci v aute?
Should I leave my stuff in the car?
ʃʊd aɪ liːv maɪ stʌf ɪn ðə kɑː?
Kam presne to auto odtiahnete?
Where exactly are you going to tow my car?
wεə ɪgˈzæktlɪ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə təʊ maɪ kɑː?
Koľko to bude stáť?
How much will it cost?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt kɒst?
To auto je z požičovne.
It's a rented/(BrE) hired car.
ɪts ə rεntɪd/ˈhaɪəd kɑː
Platí odtiahnutie auta požičovňa/poisťovňa?
Will the car rental/insurance company pay for the tow-away?
wɪl ðə kɑː ˈrεntl/ɪnˈʃʊərəns ˈkʌmpənɪ peɪ fə ðə təʊəˈweɪ?
Zaveziete ma do mesta?
Will you take me to the city?
wɪl juː teɪk miː tə ðə ˈsɪtɪ?
Môžem si tu niekde požičať iné auto?
Can I rent/(BrE) hire another car around here?
kən aɪ rεnt/ˈhaɪə əˈnʌðə kɑː əˈraʊnd hɪə?

V servise

In a garage
Opravíte mi prederavenú pneumatiku?
Will you (BrE) mend a puncture?/(AmE) fix a flat tire?
wɪl juː mεnd ə ˈpʌŋktʃə?/fɪks ə flæt ˈtaɪə?
Mám problém s prevodovkou/motorom/riadením/brzdami.
I have some transmission/engine/steering/brake problem.
aɪ hæv sʌm trænzˈmɪʃən/ˈεndʒɪn/ˈstɪərɪŋ/breɪk ˈprɒbləm
Môžete sa na to pozrieť?
Can you check/take a look at it?
kən juː tʃεk/teɪk ə lʊk æt ɪt?
Máte tieto súčiastky?
Do you have these spare parts?
dʊ juː hæv ðiːz spεə pɑːts?
Motor sa prehrieva.
The engine overheats.
ðiː ˈεndʒɪnˌəʊvəˈhiːts
Tečie mi olej.
My engine is leaking oil.
maɪ ˈεndʒɪn ɪz liːkɪŋ ɔɪl
Potrebujem doliať olej.
I need to replenish the oil.
aɪ niːd tə rɪˈplεnɪʃ ðiː ɔɪl
Potrebujem vodu do chladiča.
I need radiator coolant.
aɪ niːd ˈreɪdɪˌeɪtə ˈkuːlənt
Auto zle brzdí.
The brakes don't work well/properly.
ðə breɪks dəʊnt wɜːk wεl/ˈprɒpəlɪ
Riadenie ťahá doľava/doprava.
The steering pulls to the left/right.
ðə ˈstɪərɪŋ pʊls tə ðə lεft/raɪt
Motor v nízkych otáčkach klepe.
The engine knocks at low revs.
ðiː ˈεndʒɪn nɒks æt ləʊ rεvz
Motor na neutrále zhasína.
The engine dies when in neutral.
ðiː ˈεndʒɪn daɪs wεn ɪn ˈnjuːtrəl
Môžete mi dobiť batériu?
Can you recharge my battery?
kən juːˌriːˈtʃɑːdʒ maɪ ˈbætərɪ?
Ako dlho to potrvá?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Koľko by stála nová (batéria)?
How much would a new battery cost?
haʊ mʌtʃ wʊd ə njuː ˈbætərɪ kɒst?
Nefunguje (mi) klimatizácia.
The air-conditioning ain't working.
ðiː εəkənˈdɪʃənɪŋ eɪnt ˈwɜːkɪŋ
Nesvietia mi predné/zadné svetlá.
The headlights/tail lights are not working.
ðə ˈhεdˌlaɪts/teɪl laɪts ɑː nɒt ˈwɜːkɪŋ
Niečo je s posilňovačom riadenia.
Something is wrong with the power steering.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ðə ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ
Nemôžem povoliť ručnú brzdu.
I can't release the (BrE) handbrake/(AmE) parking brake.
aɪ kɑːnt rɪˈliːs ðə ˈhændˌbreɪk/ˈpɑːkɪŋ breɪk
Nemôžem otvoriť batožinový priestor.
I can't open the (BrE) boot/(AmE) trunk.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðə buːt/trʌŋk
Nedajú sa zamkýnať dvere.
I can't lock the door., The door won't lock.
aɪ kɑːnt lɒk ðə dɔːˌ ðə dɔː wəʊnt lɒk
Ako rýchlo to môžete opraviť?
How fast can you fix it?
haʊ fɑːst kən juː fɪks ɪt?
Koľko to bude asi stáť?
How much will it approximately cost?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt əˈprɒksɪmətlɪ kɒst?
To sa mi zdá trochu pridrahé.
It seems a little too expensive to me.
ɪt siːms ə ˈlɪtl tuː ɪkˈspεnsɪv tə miː
Môžete mi dať podrobný účet?
Can you give me a detailed bill?
kən juː gɪv miː ə ˈdiːteɪld bɪl?
Môžeme sa v ňom previezť, aby sme zistili, či je to v poriadku?
Can we have a test drive to see if it's okay?
kən wiː hæv ə tεst draɪv tə siː ɪf ɪtsˌəʊˈkeɪ?