Pozvali nás na návštevu.
They invited us to their place.
ðeɪ ɪnˈvaɪtɪd əs tə ðεə pleɪs
Bol u nás na návšteve so svojou priateľkou.
He visited us along with his girlfriend.
hɪ ˈvɪzɪtɪd əs əˈlɒŋ wɪθ hɪz ˈgɜːlˌfrεnd
Vitajte., Srdečne vás (u nás) vítam.
Welcome (to our place)!
ˈwεlkəm (tə aʊə pleɪs)!
Nech sa páči, poďte ďalej.
Please come (on) in!
pliːz kʌm (ɒn) ɪn!
Priniesol som malú pozornosť.
I've brought a little something.
aɪv brɔːt ə ˈlɪtl ˈsʌmθɪŋ
Dovoľte, aby som vám predstavil svoju manželku.
Let me introduce my wife to you.
lεt miːˌɪntrəˈdjuːs maɪ waɪf tə juː
Teší ma(, že vás poznávam).
Nice/Pleased to meet you., (form.) How do you do?
naɪs/pliːzd tə miːt juːˌ haʊ dʊ juː dʊ?
Dlho sme sa nevideli.
Long time no see.
lɒŋ taɪm nəʊ siː
Ako sa majú vaši?
How is your family?
haʊ ɪz jɔː ˈfæmɪlɪ?
Sadnite si, prosím.
Please, sit down!, Take a seat, please!
pliːzˌ sɪt daʊn!ˌ teɪk ə siːtˌ pliːz!
Čo vám môžem ponúknuť?
What can I offer you?
wɒt kən aɪ ˈɒfə juː?
Môžem vám ponúknuť niečo na pitie?
Would you like something to drink?
wʊd juː laɪk ˈsʌmθɪŋ tə drɪŋk?
Dáš si kávu alebo čaj?
Would you like coffee or tea?
wʊd juː laɪk ˈkɒfɪ ɔː tiː?
Dal by som si kávu s mliekom.
I'd like coffee with milk.
aɪd laɪk ˈkɒfɪ wɪθ mɪlk
Sladíte?
Do you take sugar?
dʊ juː teɪk ˈʃʊgə?
Koľko kociek?
How many cubes/lumps?
haʊ ˈmεnɪ kjuːbz/lʌmps?
Dáte si pivo, víno alebo niečo ostrejšie?
Would you like beer, wine or something stronger?
wʊd juː laɪk bɪəˌ waɪn ɔː ˈsʌmθɪŋ strɒŋə?
To neodmietnem.
I won't say no.
aɪ wəʊnt seɪ nəʊ
Môžem vám ešte naliať?
May I pour you some more?
meɪ aɪ pɔː juː sʌm mɔː?
Nie, ďakujem.
No, thank you.
nəʊˌ θæŋk juː
Obslúžte sa, prosím.
Please help yourself.
pliːz hεlp jɔːˈsεlf
Ponúkni sa.
Have some!, Take some!
hæv sʌm!ˌ teɪk sʌm!
Chutilo vám?
Did you enjoy your meal?
dɪd juː ɪnˈdʒɔɪ jɔː miːl?
Bolo to vynikajúce!
It was delicious!
ɪt wɒz dɪˈlɪʃəs!
Fajčíte?
Do you smoke?
dʊ juː sməʊk?
Máš, prosím ťa, oheň/zapaľovač/zápalky?
Do you have a light/a lighter/matches?
dʊ juː hæv ə laɪt/ə ˈlaɪtə/mætʃɪz?
Prekážalo by vám, keby som si zapálil?
Do you mind if I smoke?
dʊ juː maɪnd ɪf aɪ sməʊk?
Poďme si zapáliť von.
Let's have a smoke outside.
lεts hæv ə sməʊkˌaʊtˈsaɪd
Budeme už musieť ísť.
We'll have to go.
wiːl hæv tə gəʊ
Vďaka za príjemný večer.
Thanks for a pleasant evening.
θæŋks fɔː ə ˈplεznt ˈiːvnɪŋ
Odprevadím vás ku dverám.
I'll see you to the door.
aɪl siː juː tə ðə dɔː
Šťastnú cestu domov.
Have a safe journey home!
hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ həʊm!
Nabudúce musíte prísť vy k nám.
Next time you must come to see us.
nεkst taɪm juː mʌst kʌm tə siː əs
návšteva
visit
ˈvɪzɪt
pozvanie
invitation
ˌɪnvɪˈteɪʃən
stretnutie
meeting
ˈmiːtɪŋ
rande
appointment, date
əˈpɔɪntməntˌ deɪt
prijatie
reception
rɪˈsεpʃən
kvety
flowers
ˈflaʊəz
káva
coffee
ˈkɒfɪ
čierny/ovocný čaj
black/fruit tea
blæk/fruːt tiː
minerálka
mineral water
ˈmɪnərəl ˈwɔːtə
džús
juice
dʒuːs
biele/červené víno
white/red wine
waɪt/rεd waɪn
likér
liqueur, (AmE) cordial
lɪˈkjʊəˌ ˈkɔːdɪəl
pálenka
spirits, hard liquor
ˈspɪrɪtsˌ hɑːd ˈlɪkə
cigareta
cigarette
ˌsɪgəˈrεt