Práca

Práca

Job
Kde pracujete?
Where do you work?
wεə dʊ juː wɜːk?
Čím ste?, Aké máte povolanie?
What's your job?
wɒts jɔː dʒɒb?
Som robotník.
I'm a workman.
aɪm ə ˈwɜːkmən
Pracujem ako vodič.
I work as a driver.
aɪ wɜːk əz ə ˈdraɪvə
Pracovala som ako sekretárka.
I worked as a secretary.
aɪ wɜːkt əz ə ˈsεkrətrɪ
Ako dlho tam už pracujete?
How long have you been working there?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn ˈwɜːkɪŋ ðεə?
Pracujem tu už viac než päť rokov.
I have been working here for over five years.
aɪ hæv bɪn ˈwɜːkɪŋ hɪə fə ˈəʊvə faɪv jɪəz
Pracujem na čiastočný/polovičný/plný úväzok.
I work part-time/half-time/full-time.
aɪ wɜːk pɑːttaɪm/hɑːftaɪm/fʊltaɪm
Do práce dochádzam každý deň 30 míľ.
I commute thirty miles to work every day.
aɪ kəˈmjuːt ˈθɜːtɪ maɪlz tə wɜːk ˈεvrɪ deɪ
Často pracujem nadčas.
I often work overtime.
aɪ ˈɒftn wɜːk ˈəʊvəˌtaɪm
Mám teraz dve zamestnania.
I have two jobs now.
aɪ hæv tuː dʒɒbz naʊ
Momentálne som nezamestnaný.
Currently, I'm unemployed/jobless.
ˈkʌrəntlɪˌ aɪmˌʌnɪmˈplɔɪd/ˈdʒɒblɪs
Som (už) na dôchodku.
I'm (already) retired.
aɪm (ɔːlˈrεdɪ) rɪˈtaɪəd

Pracovný pomer

Employment
Našiel som si novú prácu.
I've found a new job.
aɪv faʊnd ə njuː dʒɒb
Podpísal som pracovnú zmluvu s...
I (have) signed on with...
aɪ (hæv) saɪnd ɒn wɪθ
Pracujem na plný/čiastočný úväzok.
I work full-time/part-time.
aɪ wɜːk fʊltaɪm/pɑːttaɪm
Som v skúšobnej lehote.
I'm on probation.
aɪm ɒn prəˈbeɪʃən
Bol som povýšený na miesto...
I was promoted to the post of...
aɪ wɒz prəˈməʊtɪd tə ðə pəʊst əv
Zvýšili mi plat.
I got a (BrE) rise/(AmE) raise.
aɪ gɒt ə raɪz/reɪz
Rozhodol som sa odísť zo zamestnania.
I decided to quit (my job).
aɪ dɪˈsaɪdɪd tə kwɪt (maɪ dʒɒb)
Dal som výpoveď.
I handed in my notice., I quit my job.
aɪ hændɪd ɪn maɪ ˈnəʊtɪsˌ aɪ kwɪt maɪ dʒɒb
Rozviazal som pracovný pomer pre...
I quit my job due to...
aɪ kwɪt maɪ dʒɒb djuː tə
Prepustili ma., Bol som prepustený.
I was dismissed., (hovor.) I was fired.
aɪ wɒz dɪsˈmɪstˌ aɪ wɒz ˈfaɪəd
Stratil som prácu.
I('ve) lost my job.
aɪ(v) lɒst maɪ dʒɒb
Bol s ním rozviazaný/ukončený pracovný pomer.
His employment was terminated.
hɪz ɪmˈplɔɪmənt wɒz ˈtɜːmɪˌneɪtɪd
zamestnanie
employment, job
ɪmˈplɔɪməntˌ dʒɒb
zamestnať koho
employ sb
ɪmˈplɔɪ
pracovná zmluva
employment contract
ɪmˈplɔɪmənt ˈkɒntrækt
pracovná zmluva na určitý/neurčitý čas
fixed-term contract/permanent contract
fɪksttɜːm ˈkɒntrækt/ˈpɜːmənənt ˈkɒntrækt
výpoveď
notice
ˈnəʊtɪs
výpovedná lehota
notice period
ˈnəʊtɪs ˈpɪərɪəd
výpoveď dohodou
termination agreement
ˌtɜːmɪˈneɪʃən əˈgriːmənt
výpoveď zo strany zamestnávateľa
notice given by the employer
ˈnəʊtɪs ˈgɪvn baɪ ðiː ɪmˈplɔɪə
výpoveď zo strany zamestnanca
notice handed in by the employee
ˈnəʊtɪs hændɪd ɪn baɪ ðiː εmˈplɔɪiː
okamžitá výpoveď (z pracovného pomeru)
moment's/hour's notice
ˈməʊmənts/aʊəz ˈnəʊtɪs
mzda
wage
weɪdʒ
hodinová mzda
hourly wage
ˈaʊəlɪ weɪdʒ
mesačný plat
monthly salary
ˈmʌnθlɪ ˈsælərɪ
platové podmienky
salary package
ˈsælərɪ ˈpækɪdʒ
hrubý príjem
gross income
grəʊs ˈɪnkʌm
čistý príjem
net income
nεt ˈɪnkʌm
zamestnanecké výhody
employee benefits
εmˈplɔɪiː ˈbεnɪfɪts
mimoplatové/sociálne výhody
fringe benefits, perquisites, perks
frɪndʒ ˈbεnɪfɪtsˌ ˈpɜːkwɪzɪtsˌ pɜːks
výplata
pay
peɪ
výplatná páska
pay slip, payslip
peɪ slɪpˌ ˈpeɪˌslɪp
výplatný šek
pay cheque, (AmE) paycheck
peɪ tʃεkˌ peɪˌtʃεk
zvýšenie platu
pay rise, (AmE) pay raise
peɪ raɪzˌ peɪ reɪz
(výkonnostná) prémia
(performance) bonus
(pəˈfɔːməns) ˈbəʊnəs
zrážka z platu
deduction from salary/pay, salary deduction
dɪˈdʌkʃən frɒm ˈsælərɪ/peɪˌ ˈsælərɪ dɪˈdʌkʃən

V práci

At work
O koľkej začínaš pracovať?
What time do you start work?
wɒt taɪm dʊ juː stɑːt wɜːk?
Pracujem od ôsmej do piatej.
I work from eight a.m. to five p.m.
aɪ wɜːk frɒm eɪtˌeɪˈεm tə faɪvˌpiːˈεm
Často pracujem viac ako 50 hodín týždenne.
I often work over fifty hours a week.
aɪ ˈɒftn wɜːk ˈəʊvə ˈfɪftɪ aʊəz ə wiːk
Máme pružný pracovný čas.
We work flexitime.
wiː wɜːk ˈflεksɪˌtaɪm
Pracujete na zmeny?
Do you work shifts?
dʊ juː wɜːk ʃɪfts?
Mám nočnú.
I work (a) night shift.
aɪ wɜːk (ə) naɪt ʃɪft
Vyplácajú sa (tu) nadčasy?
Is overtime paid?
ɪz ˈəʊvəˌtaɪm peɪd?
Kedy je prestávka na obed?
When is the lunch break?
wεn ɪz ðə lʌntʃ breɪk?
Na koľko dní dovolenky mám nárok?
What's my holiday entitlement?
wɒts maɪ ˈhɒlɪˌdeɪ ɪnˈtaɪtlmənt?
Vezmem si dovolenku.
I will take a holiday.
aɪ wɪl teɪk ə ˈhɒlɪˌdeɪ
Momentálne je na dovolenke.
He is currently on holiday.
hɪ ɪz ˈkʌrəntlɪ ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ
Vezmem si deň voľna.
I will take one day off.
aɪ wɪl teɪk wʌn deɪ ɒf
Dostal som deň voľna.
I got a day off.
aɪ gɒt ə deɪ ɒf
Mohol by som si zobrať neplatené voľno?
Could I take unpaid leave?
kʊd aɪ teɪk ʌnˈpeɪd liːv?
Chcel by som si zobrať náhradné voľno.
I'd like to take compensatory leave.
aɪd laɪk tə teɪk ˈkɒmpεnˌsətərɪ liːv
Idem na služobnú cestu do Nemecka.
I'm going on a business trip to Germany.
aɪm ˈgəʊɪŋ ɒn ə ˈbɪznɪs trɪp tə ˈdʒɜːmənɪ
Dostal som k dispozícii služobné auto.
I have a company car at my disposal.
aɪ hæv ə ˈkʌmpənɪ kɑː æt maɪ dɪˈspəʊzl
Doktor ma poslal na týždeň na péenku.
The doctor signed me off for one week.
ðə ˈdɒktə saɪnd miː ɒf fə wʌn wiːk
Som na péenke.
I'm on sick leave.
aɪm ɒn sɪk liːv
Išiel som na péenku.
I took sick leave.
aɪ tʊk sɪk liːv
Som práceneschopný.
I'm incapable of work.
aɪm ɪnˈkeɪpəbl əv wɜːk
Dnes potrebujem odísť skôr.
I need to leave early today.
aɪ niːd tə liːv ˈɜːlɪ təˈdeɪ
Zajtra (si) to nadpracujem.
I will make up for the lost time tomorrow.
aɪ wɪl meɪk ʌp fə ðə lɒst taɪm təˈmɒrəʊ
Padla!, Fajront!, Ide sa domov!
(It's) home time!
(ɪts) həʊm taɪm!
zmena
shift
ʃɪft
ranná zmena
morning shift
ˈmɔːnɪŋ ʃɪft
poobedňajšia zmena
evening shift
ˈiːvnɪŋ ʃɪft
nočná zmena
night shift
naɪt ʃɪft
práca nadčas
overtime
ˈəʊvəˌtaɪm
príplatok za nadčas
overtime pay
ˈəʊvəˌtaɪm peɪ
neprítomnosť na pracovisku
absence from work
ˈæbsəns frɒm wɜːk
péenka, doklad o pracovnej neschopnosti
sick note, sick-certification
sɪk nəʊtˌ sɪkˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃən
nemocenské dávky
sick pay, (BrE) sickness benefit
sɪk peɪˌ ˈsɪknɪs ˈbεnɪfɪt
maródka (voľno)
sick leave
sɪk liːv
dovolenka
holiday, (AmE) vacation
ˈhɒlɪˌdeɪˌ vəˈkeɪʃən
zdravotná dovolenka
sick leave
sɪk liːv
stravné lístky
luncheon vouchers, (AmE) meal tickets
ˈlʌntʃən ˈvaʊtʃəzˌ miːl ˈtɪkɪts
služobné auto
company car
ˈkʌmpənɪ kɑː
služobný mobil
company mobile phone/(AmE) cellphone
ˈkʌmpənɪ ˈməʊbaɪl fəʊn/ˈsεlˌfəʊn
práca na plný úväzok
full-time job
fʊltaɪm dʒɒb
práca na čiastočný/polovičný úväzok
part-time/half-time job
pɑːttaɪm/hɑːftaɪm dʒɒb
pracovný deň
working day, (AmE) workday
ˈwɜːkɪŋ deɪˌ ˈwɜːkˌdeɪ
pracovný čas
working hours
ˈwɜːkɪŋ aʊəz
chodiť do práce
go to work
gəʊ tə wɜːk

Brigáda

Temporary job
Hľadám (si) brigádu na prázdniny.
I'm looking for a summer job.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə ˈsʌmə dʒɒb
Popri štúdiu brigádujem.
I have a student job.
aɪ hæv ə ˈstjuːdnt dʒɒb
Som tu na (letnej) brigáde.
I'm here for a summer job.
aɪm hɪə fɔː ə ˈsʌmə dʒɒb
Našiel som si brigádu v zahraničí.
I found me a summer job abroad.
aɪ faʊnd miː ə ˈsʌmə dʒɒb əˈbrɔːd
Mohol by som pracovať na polovičný/celý úväzok.
I could work half-time/full-time.
aɪ kʊd wɜːk hɑːftaɪm/fʊltaɪm
Mám čas popoludní a cez víkendy.
I'm free afternoons and at weekends.
aɪm friːˌɑːftəˈnuːnz ænd ætˌwiːkˈεndz
Koľko to hodí?, Koľko sa tým dá zarobiť?
How much does it pay?
haʊ mʌtʃ dʌz ɪt peɪ?
Čo presne by tá práca zahŕňala?
What exactly would the job involve?
wɒt ɪgˈzæktlɪ wʊd ðə dʒɒb ɪnˈvɒlv?
Vyžadujete nejakú kvalifikáciu?
Do you require any qualifications?
dʊ juː rɪˈkwaɪə ˈεnɪˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənz?
Myslím, že by som to zvládol.
I think I could handle that.
aɪ θɪŋk aɪ kʊd ˈhændl ðæt
Kedy by som mohol začať?
When could I start?
wεn kʊd aɪ stɑːt?
Mohol by mi niekto ukázať, čo presne mám robiť?
Could somebody show me what exactly I should do?
kʊd ˈsʌmbədɪ ʃəʊ miː wɒt ɪgˈzæktlɪ aɪ ʃʊd dʊ?
Zarobil som si nejaké peniaze na brigáde.
I made some money from a summer job.
aɪ meɪd sʌm ˈmʌnɪ frɒm ə ˈsʌmə dʒɒb
práca pre študentov, práca popri štúdiu
student job
ˈstjuːdnt dʒɒb
letná brigáda
summer job
ˈsʌmə dʒɒb
brigádnik
temporary worker
ˈtεmpərərɪ ˈwɜːkə
letný brigádnik
holiday/summer worker
ˈhɒlɪˌdeɪ/ˈsʌmə ˈwɜːkə
pomocná sila
ancillary worker
ænˈsɪlərɪ ˈwɜːkə
nájsť si brigádu
find a summer job/temporary job
faɪnd ə ˈsʌmə dʒɒb/ˈtεmpərərɪ dʒɒb