Cestovanie lietadlom

Cestovanie lietadlom

Travelling by plane

Na letisku

At the airport
Ako sa dostanem na letisko?
How do I get to the airport?
haʊ dʊ aɪ gεt tə ðiː ˈεəˌpɔːt?
Koľko to trvá (taxíkom) na letisko?
How long does it take to get to the airport (by taxi)?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə gεt tə ðiː ˈεəˌpɔːt (baɪ ˈtæksɪ)?
Ako dlho pred odletom mám byť na letisku?
How long before departure should I be at the airport?
haʊ lɒŋ bɪˈfɔː dɪˈpɑːtʃə ʃʊd aɪ biː æt ðiː ˈεəˌpɔːt?
Dostavte sa na letisko dve hodiny pred odletom.
Arrive at the airport two hours before the departure time.
əˈraɪv æt ðiː ˈεəˌpɔːt tuː aʊəz bɪˈfɔː ðə dɪˈpɑːtʃə taɪm
Kde si môžem dať zabaliť batožinu (do fólie)?
Where is the luggage (stretch) wrapping service/machine?
wεə ɪz ðə ˈlʌgɪdʒ (strεtʃ) ˈræpɪŋ ˈsɜːvɪs/məˈʃiːn?
Kde sa mám zaregistrovať?
Where do I check in?
wεə dʊ aɪ tʃεk ɪn?
Môžem si vziať toto na palubu?
Can I take this on board?
kən aɪ teɪk ðɪs ɒn bɔːd?
Aká je maximálna hmotnosť batožiny na osobu?
What's the baggage allowance (per person)?
wɒts ðə ˈbægɪdʒ əˈlaʊəns (pə ˈpɜːsn)?
Koľko sa platí za nadváhu (batožiny)?
How much is the excess baggage fee?
haʊ mʌtʃ ɪz ðiː ˈεksεs ˈbægɪdʒ fiː?
Už môžem ísť na palubu?
Can I board the plane now?
kən aɪ bɔːd ðə pleɪn naʊ?
Stratil som palubný lístok.
I've lost my boarding card/pass.
aɪv lɒst maɪ ˈbɔːdɪŋ kɑːd/pɑːs
Kde si môžem vyzdvihnúť batožinu?
Where can I reclaim my luggage?
wεə kən aɪ rɪˈkleɪm maɪ ˈlʌgɪdʒ?
letový poriadok
flight schedule
flaɪt ˈʃεdjuːl
let
flight
flaɪt
prílety
arrivals
əˈraɪvlz
odlety
departures
dɪˈpɑːtʃəz
podľa plánu
on schedule
ɒn ˈʃεdjuːl
zrušený
cancelled
ˈkænsld
pre zlé počasie
due to bad weather
djuː tə bæd ˈwεðə
meškanie
delay
dɪˈleɪ
predpokladané meškanie
expected delay
ɪkˈspεktɪd dɪˈleɪ
odbavenie batožiny
baggage check-in
ˈbægɪdʒ tʃεkɪn
odletová hala
departure lounge
dɪˈpɑːtʃə laʊndʒ
výdaj batožín
baggage claim
ˈbægɪdʒ kleɪm
tranzitný priestor
transit area
ˈtrænsɪt ˈεərɪə
registrácia
check-in counter
tʃεkɪn ˈkaʊntə
pristávacia plocha
runway
ˈrʌnˌweɪ
príručná batožina
hand luggage
hænd ˈlʌgɪdʒ
letenka
air ticket
εə ˈtɪkɪt
palubný lístok
boarding card/pass
ˈbɔːdɪŋ kɑːd/pɑːs
letuška
stewardess
ˈstjʊədɪs
núdzové pristátie
emergency landing
ɪˈmɜːdʒənsɪ ˈlændɪŋ
bezpečnostný pás
seat belt
siːt bεlt

Rezervácia letenky

Booking a ticket
Chcel by som si rezervovať letenku do...
I'd like to book a (plane) ticket to...
aɪd laɪk tə bʊk ə (pleɪn) ˈtɪkɪt tə
Koľko stojí letenka do turistickej/prvej triedy?
How much is an economy/a first class ticket?
haʊ mʌtʃ ɪz ən ɪˈkɒnəmɪ/ə fɜːst klɑːs ˈtɪkɪt?
Máte na dnes ešte niečo voľné?
Are there any vacancies for today?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈveɪkənsɪz fə təˈdeɪ?
Je to priamy let?
Is it a direct flight?
ɪz ɪt ə dɪˈrεkt flaɪt?
Je tento let s medzipristátím?
Is this a stopover flight?
ɪz ðɪs ə ˈstɒpˌəʊvə flaɪt?
O koľkej odlieta moje lietadlo?
What time does my plane take off?
wɒt taɪm dʌz maɪ pleɪn teɪk ɒf?
Let má (hodinu) meškanie.
The flight is delayed (one hour).
ðə flaɪt ɪz dɪˈleɪd (wʌn aʊə)
Váš let bol zrušený.
Your flight has been cancelled.
jɔː flaɪt hæz bɪn ˈkænsld
Kedy letí ďalšie lietadlo do...?
When is the next plane to...?
wεn ɪz ðə nεkst pleɪn tə?
Môžem stornovať letenku/rezerváciu?
May I cancel the ticket/reservation?
meɪ aɪ ˈkænsl ðə ˈtɪkɪt/ˌrεzəˈveɪʃən?
Koľko je stornovací poplatok?
How much is the cancellation fee?
haʊ mʌtʃ ɪz ðəˌkænsɪˈleɪʃən fiː?
Môžem použiť letenku na ďalší let?
Can I use the ticket for the next flight?
kən aɪ juːz ðə ˈtɪkɪt fɔː ðə nεkst flaɪt?

V lietadle

On the plane
O koľkej pristaneme?
What time do we land?
wɒt taɪm dʊ wiː lænd?
Kedy bude prvé medzipristátie?
When is the first stopover?
wεn ɪz ðə fɜːst ˈstɒpˌəʊvə?
Nemôžem otvoriť/zatvoriť priehradku na batožinu.
I can't open/close the overhead bin.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn/kləʊz ðiːˌəʊvəˈhεd bɪn
Nemôžem si zapnúť bezpečnostný pás.
I can't fasten my seat belt.
aɪ kɑːnt ˈfɑːsn maɪ siːt bεlt
Môžete mi pomôcť sklopiť sedadlo?
Can you help me recline my seat?
kən juː hεlp miː rɪˈklaɪn maɪ siːt?
Mohli by ste si, prosím, zdvihnúť sedadlo?
Could you please put your seat back up?
kʊd juː pliːz pʊt jɔː siːt bæk ʌp?
Rád by som použil (sklápací) stolík.
I'd like to use my (seat) tray.
aɪd laɪk tə juːz maɪ (siːt) treɪ
Nefunguje mi svetlo na čítanie.
My reading light isn't working.
maɪ ˈriːdɪŋ laɪt ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Je mi zle (od žalúdka).
I feel sick.
aɪ fiːl sɪk
Môžem dostať niečo proti nevoľnosti?
Can I have something against airsickness?
kən aɪ hæv ˈsʌmθɪŋ əˈgεnst ˈεəˌsɪknɪs?
Musím ísť na záchod.
I must use the toilet.
aɪ mʌst juːz ðə ˈtɔɪlɪt
Kde je vrecko (na vracanie)?
Where is the sick bag?
wεə ɪz ðə sɪk bæg?
Môžem tu fajčiť?
May I smoke here?
meɪ aɪ sməʊk hɪə?
Mohol by som dostať deku?
Could I have a blanket?
kʊd aɪ hæv ə ˈblæŋkɪt?
Čo si želáte na pitie?
What would you like to drink?
wɒt wʊd juː laɪk tə drɪŋk?
Sú nápoje v cene (letenky)?
Are drinks included?
ɑː drɪŋks ɪnˈkluːdɪd?
Môžem dostať ešte jednu?
Can I have another one?
kən aɪ hæv əˈnʌðə wʌn?
Môžete mi to dať bez ľadu?
Can I have it without ice?
kən aɪ hæv ɪt wɪˈðaʊt aɪs?

Stratená batožina

Lost luggage
Kde môžem oznámiť stratu batožiny?
Where can I complain about lost luggage?
wεə kən aɪ kəmˈpleɪn əˈbaʊt lɒst ˈlʌgɪdʒ?
Obávam sa, že ste mi stratili batožinu.
I'm afraid you've lost my luggage.
aɪm əˈfreɪd juːv lɒst maɪ ˈlʌgɪdʒ
Priletel som letom č. ... z ...
I was on the flight No. ... from ...
aɪ wɒz ɒn ðə flaɪt ˈnʌmbə ... frɒm
Na výdaji batožín som svoju nenašiel.
I didn't find my luggage at the baggage claim.
aɪ ˈdɪdnt faɪnd maɪ ˈlʌgɪdʒ æt ðə ˈbægɪdʒ kleɪm
Mal som dva/tri kusy batožiny.
I had two/three pieces of luggage.
aɪ hæd tuː/θriː piːsɪz əv ˈlʌgɪdʒ
Dorazil iba jeden kus mojej batožiny.
Only one piece of my luggage arrived.
ˈəʊnlɪ wʌn piːs əv maɪ ˈlʌgɪdʒ əˈraɪvd
Boli to dva modré/čierne kufre.
I had two blue/black suitcases.
aɪ hæd tuː bluː/blæk ˈsuːtˌkeɪsɪz
Mám na nich menovky.
There are name tags on them.
ðεə ɑː neɪm tægz ɒn ðəm
Tie kufre nutne potrebujem.
I need that luggage urgently.
aɪ niːd ðæt ˈlʌgɪdʒ ˈɜːdʒəntlɪ
Môžete mi, prosím, zistiť, kde sú?
Could you please find out where it is?
kʊd juː pliːz faɪnd aʊt wεə ɪt ɪz?
Dajte mi, prosím, vedieť na toto číslo.
Please call me at this number and let me know.
pliːz kɔːl miː æt ðɪs ˈnʌmbə ænd lεt miː nəʊ
Dnes by som si ich ešte mohol prísť vyzdvihnúť.
I could come to pick the luggage up today.
aɪ kʊd kʌm tə pɪk ðə ˈlʌgɪdʒ ʌp təˈdeɪ
Zajtra už musím byť niekde inde.
I must be somewhere else tomorrow.
aɪ mʌst biː ˈsʌmˌwεə εls təˈmɒrəʊ
Bolo by možné poslať ich potom za mnou do...?
Would it be possible to send it to me to... then?
wʊd ɪt biː ˈpɒsɪbl tə sεnd ɪt tə miː tə... ðεn?
Ako dlho asi potrvá, kým ich nájdete?
How long will it take to find my luggage?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk tə faɪnd maɪ ˈlʌgɪdʒ?
Kedy môžem očakávať, že ich dostanem späť?
When can I expect to have my luggage back?
wεn kən aɪ ɪkˈspεkt tə hæv maɪ ˈlʌgɪdʒ bæk?
Kde môžem požadovať náhradu za stratenú batožinu?
Where can I claim compensation for lost luggage?
wεə kən aɪ kleɪmˌkɒmpεnˈseɪʃən fə lɒst ˈlʌgɪdʒ?