Porozumenie

Porozumenie

Understanding
Prosím? (nerozumel som)
Excuse me?, I beg your pardon?, Sorry?
ɪkˈskjuːz miː?ˌ aɪ bεg jɔː ˈpɑːdn?ˌ ˈsɒrɪ?
Prepáčte. Nerozumiem.
Sorry. I don't understand.
ˈsɒrɪ aɪ dəʊntˌʌndəˈstænd
Nerozumel som vám dobre.
I didn't understand you well.
aɪ ˈdɪdntˌʌndəˈstænd juː wεl
Môžete to zopakovať?
Can you repeat it?, (hovor.) Come again?
kən juː rɪˈpiːt ɪt?ˌ kʌm əˈgεn?
Čo ste hovorili?
What did you say?
wɒt dɪd juː seɪ?
Zle ste ma pochopili.
You misunderstood me.
juːˌmɪsʌndəˈstʊd miː
To musí byť nejaké nedorozumenie.
There must be some misunderstanding.
ðεə mʌst biː sʌmˌmɪsʌndəˈstændɪŋ
To sa určite vysvetlí.
There must be an explanation for this.
ðεə mʌst biː ənˌεkspləˈneɪʃən fə ðɪs
Môžete mi to vysvetliť?
Can you explain it to me?
kən juː ɪkˈspleɪn ɪt tə miː?
Hovoríte (po) anglicky/nemecky/francúzsky/španielsky/taliansky/rusky?
Do you speak English/German/French/Spanish/Italian/Russian?
dʊ juː spiːk ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ/ɪˈtæljən/ˈrʌʃən?
Nehovorím po anglicky.
I don't speak English.
aɪ dəʊnt spiːk ˈɪŋglɪʃ
Neviem dobre po anglicky.
My English isn't very good., I don't speak English very well.
maɪ ˈɪŋglɪʃ ˈɪznt ˈvεrɪ gʊdˌ aɪ dəʊnt spiːk ˈɪŋglɪʃ ˈvεrɪ wεl
Viem len trocha po nemecky.
I only speak a little German.
aɪ ˈəʊnlɪ spiːk ə ˈlɪtl ˈdʒɜːmən
Hovorte pomalšie, prosím.
Speak more slowly please.
spiːk mɔː ˈsləʊlɪ pliːz
Neviem, ako sa to povie po anglicky.
I don't know how to say it in English.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ tə seɪ ɪt ɪn ˈɪŋglɪʃ
Čo to znamená?
What does it mean?
wɒt dʌz ɪt miːn?
Môžete to bližšie opísať?
Can you describe it in more detail?
kən juː dɪˈskraɪb ɪt ɪn mɔː ˈdiːteɪl?
Môžete mi to napísať?
Can you write it down for me?
kən juː raɪt ɪt daʊn fə miː?
Môžete mi to nakresliť?
Can you draw it for me?
kən juː drɔː ɪt fə miː?
Ako sa to povie po anglicky?
How do you say it in English?
haʊ dʊ juː seɪ ɪt ɪn ˈɪŋglɪʃ?
Ako sa vyslovuje toto slovo?
How do you pronounce this word?
haʊ dʊ juː prəˈnaʊns ðɪs wɜːd?
Rozumiete mi?
Do you understand me?
dʊ juːˌʌndəˈstænd miː?
Rozumiem.
I understand., I get it.
aɪˌʌndəˈstændˌ aɪ gεt ɪt
Pochopili ste to?
Did you get it?, Did you understand?
dɪd juː gεt ɪt?ˌ dɪd juːˌʌndəˈstænd?
Už je to jasné?
Is it clear now?
ɪz ɪt klɪə naʊ?
Aha!, Už rozumiem.
I see., I got it.
aɪ siːˌ aɪ gɒt ɪt
Prepáčte, stále (vám) nerozumiem.
I'm sorry, I still don't understand.
aɪm ˈsɒrɪˌ aɪ stɪl dəʊntˌʌndəˈstænd
Mohli by ste ma opraviť, keď urobím chybu?
Can you correct me if I make a mistake?
kən juː kəˈrεkt miː ɪf aɪ meɪk ə mɪˈsteɪk?