Horolezectvo, lezenie

Horolezectvo, lezenie

Mountaineering, climbing
Dá sa tu niekde požičať lezecký výstroj?
Is it possible to rent climbing equipment here?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə rεnt ˈklaɪmɪŋ ɪˈkwɪpmənt hɪə?
Chcel by som si požičať prilbu/mačky/cepín.
I'd like to rent a helmet/climbing irons/an ice axe.
aɪd laɪk tə rεnt ə ˈhεlmɪt/ˈklaɪmɪŋ ˈaɪənz/ən aɪs æks
Smie sa tu liezť po skalách?
Is rock climbing allowed here?
ɪz rɒk ˈklaɪmɪŋ əˈlaʊd hɪə?
Dá sa tam dostať bez sprievodcu?
Is it possible to get there without a guide?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə gεt ðεə wɪˈðaʊt ə gaɪd?
Existuje náročnejšia/ľahšia trasa?
Is there any more difficult/easier route?
ɪz ðεə ˈεnɪ mɔː ˈdɪfɪklt/ˈiːzɪə ruːt?
Ako vyzerá cesta tam vzadu?
What is the route back there like?
wɒt ɪz ðə ruːt bæk ðεə laɪk?
Treba sa istiť?
Is the belay necessary?
ɪz ðə bɪˈleɪ ˈnεsəsərɪ?
Aký je to stupeň obtiažnosti?
What difficulty level is it?
wɒt ˈdɪfɪkltɪ ˈlεvl ɪz ɪt?
Mohli by ste ma istiť?
Could you belay me?
kʊd juː bɪˈleɪ miː?
Chceš liezť prvý?
Do you want to lead the route?
dʊ juː wɒnt tə liːd ðə ruːt?
Môžeš.
Climb when ready!
klaɪm wεn ˈrεdɪ!
Leziem!, Idem!
Climbing!
ˈklaɪmɪŋ!
Istím.
On belay.
ɒn bɪˈleɪ
Neistím.
Off belay.
ɒf bɪˈleɪ
Nadviaž sa.
Tie in.
taɪ ɪn
Zaber., Napni (lano).
Take in., Up rope., Tight.
teɪk ɪnˌ ʌp rəʊpˌ taɪt
Povoľ (lano).
Slack., Rope.
slækˌ rəʊp
Lano sa niekde zaseklo.
The rope jammed/got stuck somewhere.
ðə rəʊp ˈdʒæmd/gɒt stʌk ˈsʌmˌwεə
Isti.
Set up a belay.
sεt ʌp ə bɪˈleɪ
Máš ma?
Do you have me?
dʊ juː hæv miː?
Pozor.
Watch me., Watch out!
wɒtʃ miːˌ wɒtʃ aʊt!
Pozor lano!
Rope below!
rəʊp bɪˈləʊ!
Spusť ma.
Lower/Dirt me.
ˈləʊə/dɜːt miː
Sadám si.
Got me.
gɒt miː
Zruš!
Safe!
seɪf!
Dal si to?
Did you send?
dɪd juː sεnd?
dvojité/polovičné lano
double/half rope
ˈdʌbl/hɑːf rəʊp
horolezecká obuv
(rock) climbing shoes
(rɒk) ˈklaɪmɪŋ ʃuːz
borhák
bolt
bəʊlt
horolezec
mountaineer
ˌmaʊntɪˈnɪə
lezec
climber
ˈklaɪmə
hrana
edge
εdʒ
hrebeň
crest, ridge
krεstˌ rɪdʒ
hmat
hold
həʊld
istenie
belaying
bɪˈleɪŋ
karabínka
karabiner, snap-link
ˌkærəˈbiːnəˌ snæplɪŋk
lavínové nebezpečenstvo
avalanche danger
ˈævəˌlɑːntʃ ˈdeɪndʒə
rajbas, platňa
slab
slæb
previs
overhang
ˌəʊvəˈhæŋ
(horské) sedlo
col, saddle
kɒlˌ ˈsædl
úväzok
harness
ˈhɑːnɪs
sedací popruh
sit harness
sɪt ˈhɑːnɪs
hrudný popruh
chest harness
tʃεst ˈhɑːnɪs
hodiny
tunnel
ˈtʌnl
štand
halting place, anchor
ˈhɔːltɪŋ pleɪsˌ ˈæŋkə
blokant
ascender
əˈsεndə
čelovka
headlamp
ˈhεdˌlæmp
zlanenie
abseil
ˈæbsaɪl
traverz
traverse
ˈtrævɜːs
vklinenec
chock
tʃɒk
skelety
plastic boots
ˈplæstɪk buːts