Hodiny a minúty

Hodiny a minúty

Hours and minutes
Koľko je hodín?
What time is it?
wɒt taɪm ɪz ɪt?
Je päť hodín.
It is five o'clock.
ɪt ɪz faɪv əˈklɒk
Je niečo po tretej.
It's just gone three (o'clock).
ɪts dʒʌst gɒn θriː (əˈklɒk)
Sú skoro dve.
It's almost two (o'clock).
ɪts ˈɔːlməʊst tuː (əˈklɒk)
Je pol siedmej.
It's half past six.
ɪts hɑːf pɑːst sɪks
Je trištvrte na šesť.
It's a quarter to six.
ɪts ə ˈkwɔːtə tə sɪks
Je štvrť na desať.
It's a quarter past nine.
ɪts ə ˈkwɔːtə pɑːst naɪn
Je o päť sedem.
It's five to seven.
ɪts faɪv tə ˈsεvn
Je šesť desať.
It's ten past six.
ɪts tεn pɑːst sɪks
O koľkej?
(At) what time?
(æt) wɒt taɪm?
O tretej popoludní.
At three p.m.
æt θriːˌpiːˈεm
O pol siedmej.
At half past six.
æt hɑːf pɑːst sɪks
Ako dlho poletíme/pôjdeme?
How long will the flight/ride take?
haʊ lɒŋ wɪl ðə flaɪt/raɪd teɪk?
Zastali mi hodinky.
My watch has stopped.
maɪ wɒtʃ hæz stɒpt
Máte hodinky?
Do you have a watch?
dʊ juː hæv ə wɒtʃ?
Idú tie hodiny presne?
Is the clock accurate?
ɪz ðə klɒk ˈækjʊrət?
Už štvrť hodinu mešká.
He is fifteen minutes late already.
hɪ ɪzˌfɪfˈtiːn ˈmɪnɪts leɪt ɔːlˈrεdɪ
Podľa mojich hodiniek máme ešte päť minút.
We have five minutes left by my watch.
wiː hæv faɪv ˈmɪnɪts lεft baɪ maɪ wɒtʃ
sekunda
second
ˈsεkənd
minúta
minute
ˈmɪnɪt
hodina
hour
aʊə
štvrťhodina
quarter of an hour
ˈkwɔːtə əv ən aʊə
polhodina
half an hour
hɑːf ən aʊə
trištvrte hodina
three quarters of an hour
θriː ˈkwɔːtəz əv ən aʊə