Hlavné jedlá

Hlavné jedlá

Main dishes

Mäsité pokrmy

Meat dishes
mäso
meat
miːt
červené/biele mäso
red/white meat
rεd/waɪt miːt
bravčové mäso
pork
pɔːk
hovädzie mäso
beef
biːf
teľacie mäso
veal
viːl
baranie mäso
mutton
ˈmʌtn
jahňacie mäso
lamb (meat)
læm (miːt)
králik
rabbit
ˈræbɪt
pečené mäso
roast (meat)
rəʊst (miːt)
viedenský rezeň
(Wiener) schnitzel
(ˈwiːnə) ˈʃnɪtsəl
prírodný rezeň
cutlet
ˈkʌtlɪt
biftek
beefsteak
ˈbiːfˌsteɪk
dobre prepečený
well done
wεl dʌn
stredne prepečený
medium
ˈmiːdɪəm
krvavý
rare, underdone
rεəˌˌʌndəˈdʌn
hovädzia pečienka
roast beef
rəʊst biːf
rebierko
rib
rɪb
kotleta s kosťou
T-bone steak
tiːbəʊn steɪk
údené mäso
smoked meat
sməʊkt miːt
hydinové mäso
poultry, fowl
ˈpəʊltrɪˌ faʊl
pečené kura
roast chicken
rəʊst ˈtʃɪkɪn
morka
turkey
ˈtɜːkɪ
hus
goose
guːs
kačka
duck
dʌk
divina
game
geɪm
srnčie mäso
venison
ˈvεnɪsn
bažant
pheasant
ˈfεznt
diviak
wild boar
waɪld bɔː
studený nárez
cold cuts
kəʊld kʌts
stehno
haunch
hɔːntʃ
šunka
ham
hæm
saláma
sausage
ˈsɒsɪdʒ
suchá saláma
salami
səˈlɑːmɪ
mäkká saláma
Bologna sausage, polony
bəˈləʊnjə ˈsɒsɪdʒˌ pəˈləʊnɪ
klobása
sausage
ˈsɒsɪdʒ
párok
frankfurter, wiener
ˈfræŋkˌfɜːtəˌ ˈwiːnə
huspenina
jelly, aspic
ˈdʒεlɪˌ ˈæspɪk
krvavnička
black pudding, (AmE) blood sausage
blæk ˈpʊdɪŋˌ blʌd ˈsɒsɪdʒ
fašírka
meat loaf
miːt ləʊf
karbonátky
burgers, patties
ˈbɜːgəzˌ ˈpætɪz
hamburger
hamburger
ˈhæmˌbɜːgə
pečeň
liver
ˈlɪvə
guláš
goulash
ˈguːlæʃ
sviečkovica
tenderloin
ˈtεndəˌlɔɪn
eintopf
one-pot meal
wʌnpɒt miːl
plody mora
seafood
ˈsiːˌfuːd
krevety
prawn, (AmE) shrimps
prɔːnˌ ʃrɪmps
garnáty
shrimps
ʃrɪmps
langusta
(spiny) lobster
(ˈspaɪnɪ) ˈlɒbstə
homár
lobster
ˈlɒbstə
chobotnica
octopus
ˈɒktəpəs
ustrice
oysters
ˈɔɪstəz
kalmáre
calamari, squid
ˈkɑːləˈmɑːrɪˌ skwɪd
rybacie mäso
fish
fɪʃ
pstruh
trout
traʊt
šťuka
pike
paɪk
úhor
eel
iːl
tuniak
tuna (fish)
ˈtjuːnə (fɪʃ)
losos
salmon
ˈsæmən
treska
cod(fish)
kɒd(fɪʃ)
makrela
mackerel
ˈmækrəl
solea obyčajná
sole
səʊl
platesa
flounder, halibut
ˈflaʊndəˌ ˈhælɪbət
sardinky (v oleji)
sardines (in oil)
sɑːˈdiːnz (ɪn ɔɪl)
sleď
herring
ˈhεrɪŋ
slimák
escargot
εskargo

Bezmäsité jedlá

Vegetarian dishes
cestoviny
pasta
ˈpæstə
špagety
spaghetti
spəˈgεtɪ
cestovinový šalát
pasta salad
ˈpæstə ˈsæləd
rizoto
risotto
rɪˈzɒtəʊ
dusená zelenina
stewed vegetables
stjuːd ˈvεdʒtəblz
omeleta
omelette
ˈɒmlɪt
praženica
scrambled eggs
ˈskræmbld εgz
varená kukurica
corn on the cob
kɔːn ɒn ðə kɒb
špenát
spinach
ˈspɪnɪdʒ
hrianka
toast, roasted bread
təʊstˌ rəʊstɪd brεd
volské oko
fried egg
fraɪd εg

Prílohy

Side dishes
zemiaky
potatoes
pəˈteɪtəʊz
varené zemiaky
boiled potatoes
bɔɪld pəˈteɪtəʊz
pečené zemiaky
baked potatoes
beɪkt pəˈteɪtəʊz
hranolčeky
(BrE) chips, (AmE) (French) fries
tʃɪpsˌ (frεntʃ) fraɪz
krokety
croquettes
krəʊˈkεts
ryža
rice
raɪs
ryža natural
brown rice
braʊn raɪs
zemiakový šalát
potato salad
pəˈteɪtəʊ ˈsæləd
zemiakové pyré
mashed potatoes
ˈmæʃt pəˈteɪtəʊz
cestoviny
pasta
ˈpæstə
rezance
noodles
ˈnuːdlz
chlieb
bread
brεd
rožok
roll
rəʊl
žemľa
(bread) roll
(brεd) rəʊl
knedľa
dumpling
ˈdʌmplɪŋ
kyslá kapusta
sauerkraut
ˈsaʊəˌkraʊt
kapustový šalát
coleslaw, cabbage salad
ˈkəʊlˌslɔːˌ ˈkæbɪdʒ ˈsæləd
hlávkový šalát
lettuce salad
ˈlεtɪs ˈsæləd
obloha
garnish
ˈgɑːnɪʃ
kečup
ketchup
ˈkεtʃəp
horčica
mustard
ˈmʌstəd
majonéza
mayonnaise, (hovor.) mayo
ˌmeɪəˈneɪzˌ ˈmeɪəʊ
tatárska omáčka
tartare sauce
tɑːˈtɑː sɔːs
sójová omáčka
soy sauce
sɔɪ sɔːs
dresing
dressing
ˈdrεsɪŋ
dochucovadlo
condiment
ˈkɒndɪmənt
korenie
spices
spaɪsiz
kompót
compote
ˈkɒmpəʊt
nakladaná zelenina
pickles
ˈpɪklz

Spôsob prípravy

Food preparation
baked
pečený
battered
v cestíčku
beaten
šľahaný
beer battered
v pivnom cestíčku
boned
vykostený
braised
dusený (na oleji)
breaded
obaľovaný v strúhanke
brined
v slanom náleve
broiled
grilovaný
browned
zľahka opečený
buttered
s maslom
charbroiled
(pečený) na rošte
cooked
varený
crispy
chrumkavý
cubed
nakrájaný na kocky
deep-fried
fritovaný
dipped
máčaný
flambé(e)
flambovaný
flavoured
s príchuťou
fried
smažený
glazed
s polevou
grated
strúhaný
gratinéed
gratinovaný
gutted
vypitvaný
hot
pikantný
marinated
marinovaný
medium
stredne prepečený
medium rare
mierne prepečený
melted
roztopený, rozpustený
pickled
nakladaný
rare
krvavý, neprepečený
roasted
opekaný, pražený
salted
slaný
sauté(ed)
restovaný
seasoned
ochutený
sliced
krájaný, plátkový
smoked
údený
spiced
korenený
sprinkled
posypaný
steamed
parený
stewed
dusený (vo vlastnej šťave)
stuffed
plnený
sweetened
sladený
toasted
opekaný
well-done
dobre prepečený