Vo fitku

Vo fitku

In the fitness centre
Zašiel by som do posilky.
I feel like going to the gym.
aɪ fiːl laɪk ˈgəʊɪŋ tə ðə dʒɪm
Kde si tu môžeme zacvičiť?
Where can we get some workout here?
wεə kən wiː gεt sʌm ˈwɜːkˌaʊt hɪə?
Máte tu nejaké posilňovacie stroje?
Do you have any fitness machines here?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈfɪtnɪs məˈʃiːnz hɪə?
Cvičíte pravidelne?
Do you work out on a regular basis?
dʊ juː wɜːk aʊt ɒn ə ˈrεgjʊlə ˈbeɪsɪs?
Cvičím tak trikrát týždenne.
I work out about three times a week.
aɪ wɜːk aʊt əˈbaʊt θriː taɪmz ə wiːk
Snažím sa nabrať svalovú hmotu.
I try to gain some muscle.
aɪ traɪ tə geɪn sʌm ˈmʌsl
Na zahriatie by sme si mali dať nejaký strečing.
We should do some stretches to warm up.
wiː ʃʊd dʊ sʌm strεtʃɪz tə wɔːm ʌp
Môžete mi ukázať nejaké cviky na nohy?
Can you show me some leg exercises?
kən juː ʃəʊ miː sʌm lεg ˈεksəˌsaɪzɪs?
Chcel by som posilniť plecia.
I'd like to strengthen my shoulders.
aɪd laɪk tə ˈstrεŋθən maɪ ˈʃəʊldəz
Aké sú najlepšie cviky na brucho?
What are the best exercises for the abs?
wɒt ɑː ðə bεst ˈεksəˌsaɪzɪs fə ðiː æbs?
Môžem si zabehať na páse?
Can I do some running on the treadmill?
kən aɪ dʊ sʌm ˈrʌnɪŋ ɒn ðə ˈtrεdˌmɪl?
Mohol by som si požičať váš pás?
Could I borrow your lifting belt?
kʊd aɪ ˈbɒrəʊ jɔː lɪftɪŋ bεlt?
Môžem si na chvíľu vziať túto lavicu/jednoručku?
Can I have the bench/dumbbell for a sec?
kən aɪ hæv ðə bεntʃ/ˈdʌmˌbεl fɔː ə sεk?
Koľko váži tá činka?
How much does this dumbbell weigh?
haʊ mʌtʃ dʌz ðɪs ˈdʌmˌbεl weɪ?
Koľko opakovaní/sérií mám robiť?
How many repetitions/sets should I do?
haʊ ˈmεnɪˌrεpɪˈtɪʃənz/sεts ʃʊd aɪ dʊ?
Zvyčajne robím 3 série po 10 opakovaniach.
I usually do 3 sets of 10 repetitions.
aɪ ˈjuːʒʊəlɪ dʊ θriː sεts əv tεnˌrεpɪˈtɪʃənz
Skúsim niečo ľahšie/ťažšie.
I'll try something lighter/heavier.
aɪl traɪ ˈsʌmθɪŋ ˈlaɪtə/ˈhεvɪə
Koľko sed-ľahov/skracovačiek by som mal robiť?
How many situps/crunches should I do?
haʊ ˈmεnɪ sɪtʌps/krʌntʃɪz ʃʊd aɪ dʊ?
Koľko urobíš zhybov (na hrazde)?
How many pull-ups can you do?
haʊ ˈmεnɪ pʊlʌps kən juː dʊ?
Urobíš 30 kľukov?
Can you do thirty press-ups/(AmE) pushups?
kən juː dʊ ˈθɜːtɪ prεsʌps/pʊʃʌps?
Môžeš ma istiť (pri bench presse)?
Will/Could you spot for me?
wɪl/kʊd juː spɒt fə miː?
Na ktoré svaly je tento cvik?
What muscles does this exercise work?
wɒt ˈmʌslz dʌz ðɪs ˈεksəˌsaɪz wɜːk?
Kedy sa mám nadychovať?
When do I breathe in?
wεn dʊ aɪ briːð ɪn?
Už nevládzem.
I can't any more.
aɪ kɑːnt ˈεnɪ mɔː
Všetko ma bolí.
I'm aching all over.
aɪm eɪkɪŋ ɔːl ˈəʊvə
Môžem si tu kúpiť nejaký iónový nápoj?
Can I buy a sports drink here?
kən aɪ baɪ ə spɔːts drɪŋk hɪə?
Kde sú tu sprchy?
Where are the showers?
wεə ɑː ðə ˈʃaʊəz?