Rezervácie

Rezervácie

Booking and reservations
Chcel by som si u vás rezervovať...
I'd like to make a reservation for...
aɪd laɪk tə meɪk əˌrεzəˈveɪʃən fə
Máte nejaké voľné izby v termíne...?
Do you have any vacancies for the period of...?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈveɪkənsɪz fə ðə ˈpɪərɪəd əv?
Chcel by som si rezervovať dvojlôžkovú/jednoposteľovú izbu na týždeň od...
I'd like to book a double/single room for a week from...
aɪd laɪk tə bʊk ə ˈdʌbl/ˈsɪŋgl ruːm fɔː ə wiːk frɒm
Prijatie objednávky, prosím, potvrďte telefonicky.
Please call to confirm acceptance of the order.
pliːz kɔːl tə kənˈfɜːm əkˈsεptəns əv ðiː ˈɔːdə
Treba zaplatiť zálohu?
Do you require a deposit?
dʊ juː rɪˈkwaɪə ə dɪˈpɒzɪt?
Je táto suma vratná?
Is this amount refundable?
ɪz ðɪs əˈmaʊnt rɪˈfʌndəbl?
Väčšina izieb/hotelov je rezervovaná na mesiac dopredu.
Most of the rooms/hotels are booked up to a month ahead.
məʊst əv ðə ruːmz/həʊˈtεlz ɑː bʊkt ʌp tə ə mʌnθ əˈhεd
Ak chcete zmeniť alebo zrušiť svoju rezerváciu...
If you wish to change or cancel your reservation...
ɪf juː wɪʃ tə tʃeɪndʒ ɔː ˈkænsl jɔːˌrεzəˈveɪʃən
Účtujete si rezervačný poplatok?
Do you charge reservation fees?
dʊ juː tʃɑːdʒˌrεzəˈveɪʃən fiːs?
Dokedy môžem zrušiť rezerváciu (bez poplatku)?
How long in advance can I cancel the reservation (without charge)?
haʊ lɒŋ ɪn ədˈvɑːns kən aɪ ˈkænsl ðəˌrεzəˈveɪʃən (wɪˈðaʊt tʃɑːdʒ)?
Účtujete si poplatok za zrušenie rezervácie?
Do you charge a cancellation fee?
dʊ juː tʃɑːdʒ əˌkænsɪˈleɪʃən fiː?
Za zrušenie rezervácie sa účtuje poplatok vo výške...
You will be charged a cancellation fee of ...
juː wɪl biː ˈtʃɑːdʒd əˌkænsɪˈleɪʃən fiː əv
Mám tu rezerváciu na meno...
I have a reservation under (the name of) ...
aɪ hæv əˌrεzəˈveɪʃən ˈʌndə (ðə neɪm əv)
Chcem zrušiť rezerváciu na meno...
I'd like to cancel a reservation under (the name) ...
aɪd laɪk tə ˈkænsl əˌrεzəˈveɪʃən ˈʌndə (ðə neɪm)
Môžem pre vás ešte niečo urobiť?
(Is there) anything else I can do for you?
(ɪz ðεə) ˈεnɪˌθɪŋ εls aɪ kən dʊ fə juː?