Pýtame sa na cestu

Pýtame sa na cestu

Asking directions
Kde to je?
Where is it?
wεə ɪz ɪt?
Ako sa tam dostanem?
How do I get there?
haʊ dʊ aɪ gεt ðεə?
Potrebujem sa dostať do...
I need to get to...
aɪ niːd tə gεt tə
Prepáčte, kde je tu (najbližší)...?
Excuse me, where is the (nearest)... here?
ɪkˈskjuːz miːˌ wεə ɪz ðə (nɪərɪst) hɪə?
Ideme správne na...?
Is this the (right) way to...?
ɪz ðɪs ðə (raɪt) weɪ tə?
Malo by to byť niekde tu.
It should be somewhere here.
ɪt ʃʊd biː ˈsʌmˌwεə hɪə
Ako ďaleko je to odtiaľto?
How far from here is it?
haʊ fɑː frɒm hɪə ɪz ɪt?
Je to odtiaľto ďaleko?
Is it far from here?
ɪz ɪt fɑː frɒm hɪə?
Môžete mi ukázať cestu do...?
Can you show me the way to...?
kən juː ʃəʊ miː ðə weɪ tə?
Môžete mi to ukázať na mape?
Can you show it to me on the map?
kən juː ʃəʊ ɪt tə miː ɒn ðə mæp?
Dá sa tam dostať autom?
Can we get there by car?
kən wiː gεt ðεə baɪ kɑː?
Ako dlho to trvá peši?
How long does it take on foot?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk ɒn fʊt?
Dá sa tam dostať aj ináč?
Is there any other way to get there?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈʌðə weɪ tə gεt ðεə?
Ako sa volá táto ulica?
What is the name of this street?
wɒt ɪz ðə neɪm əv ðɪs striːt?
Môžete mi ukázať na mape, kde teraz sme?
Can you show me on the map where we are?
kən juː ʃəʊ miː ɒn ðə mæp wεə wiː ɑː?
Kde je najbližšia zastávka/stanica?
Where is the nearest stop/station?
wεə ɪz ðə nɪərɪst stɒp/ˈsteɪʃən?
Kde vystupujeme?
Where do we get off?
wεə dʊ wiː gεt ɒf?
Ako sa volá zastávka, na ktorej mám vystúpiť?
What's the name of the stop where I should get off?
wɒts ðə neɪm əv ðə stɒp wεə aɪ ʃʊd gεt ɒf?
Môžete mi povedať, kedy/kde mám vystúpiť?
Can you tell me when/where to get off?
kən juː tεl miː wεn/wεə tə gεt ɒf?
Koľko je to odtiaľto/ešte zastávok?
How many (more) stops from here is it?
haʊ ˈmεnɪ (mɔː) stɒps frɒm hɪə ɪz ɪt?
Pôjdete štyri zastávky...
You will go four stops...
juː wɪl gəʊ fɔː stɒps
Kde mám prestúpiť?
Where should I change buses/trams/trains?
wεə ʃʊd aɪ tʃeɪndʒ bʌsɪz/træmz/treɪnz?
Ako dlho trvá cesta do...?
How long does it take to get to...?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə gεt tə?