Cestovanie vlakom

Cestovanie vlakom

Travelling by train

Na stanici

At the railway station
Kde je najbližšia železničná stanica?
Where is the nearest railway station?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈreɪlˌweɪ ˈsteɪʃən?
Kde sa dajú kúpiť lístky?
Where can I buy tickets?
wεə kən aɪ baɪ ˈtɪkɪts?
Koľko stojí (spiatočný) lístok do...?
How much is a (return) ticket to...?
haʊ mʌtʃ ɪz ə (rɪˈtɜːn) ˈtɪkɪt tə?
Je lacnejšie kúpiť si hneď spiatočný lístok?
Is it cheaper to buy a return ticket right away?
ɪz ɪt tʃiːpə tə baɪ ə rɪˈtɜːn ˈtɪkɪt raɪt əˈweɪ?
Dva lístky do..., prosím.
Two one-way tickets to..., please.
tuː wʌnweɪ ˈtɪkɪts təˌ pliːz
Koľko stojí polovičný (lístok)?
How much is a half(-fare)?
haʊ mʌtʃ ɪz ə hɑːf(fεə)?
Môžem si kúpiť lístok vo vlaku?
Can I buy the ticket on the train?
kən aɪ baɪ ðə ˈtɪkɪt ɒn ðə treɪn?
Kde je úschovňa batožiny?
Where is the left luggage (office)?
wεə ɪz ðə lεft ˈlʌgɪdʒ (ˈɒfɪs)?
Odkiaľ odchádza vlak do...?
Where does the train to... leave from?
wεə dʌz ðə treɪn tə... liːv frɒm?
Príde náš vlak presne?
Is our train on time?
ɪz aʊə treɪn ɒn taɪm?
Kde je tretie/ôsme/desiate nástupište?
Where is the third/eighth/tenth platform?
wεə ɪz ðə θɜːd/eɪtθ/tεnθ ˈplætfɔːm?
Pomôžete mi otvoriť dvere?
Can you help me open the door?
kən juː hεlp miː ˈəʊpn ðə dɔː?
Pomôžete mi hore s kufrom?
Can you help me up with the suitcase?
kən juː hεlp miː ʌp wɪθ ðə ˈsjuːtˌkeɪs?

Hľadanie spojenia

Connection
Aké je najrýchlejšie/najlacnejšie spojenie do...?
What's the fastest/cheapest connection to...?
wɒts ðə fɑːstɪst/tʃiːpɪst kəˈnεkʃən tə?
Zmeškal som prípoj.
I have missed my connection.
aɪ hæv mɪst maɪ kəˈnεkʃən
Kedy ide ďalší vlak do...?
When's the next train to...?
wεnz ðə nεkst treɪn tə?
Koľko trvá cesta?
How long does the ride take?
haʊ lɒŋ dʌz ðə raɪd teɪk?
Stojí ten vlak v...?
Does the train stop at...?
dʌz ðə treɪn stɒp æt?
Musím prestupovať?
Must I change (trains)?
mʌst aɪ tʃeɪndʒ (treɪnz)?
Z ktorého nástupišťa odchádza vlak do...?
Which platform does the train to... depart from?
wɪtʃ ˈplætfɔːm dʌz ðə treɪn tə... dɪˈpɑːt frɒm?
Môžete mi nájsť prípoj z...?
Could you find me a connection from...?
kʊd juː faɪnd miː ə kəˈnεkʃən frɒm?
Ako dlho budem čakať na prípoj?
How long must I wait for my connection?
haʊ lɒŋ mʌst aɪ weɪt fə maɪ kəˈnεkʃən?
O koľkej má vlak prísť do...?
What time is the train due in...?
wɒt taɪm ɪz ðə treɪn djuː ɪn?

Pri pokladni

Ticket office
Kúpili by ste mi lístok do...?
Would you buy me a ticket to..., please?
wʊd juː baɪ miː ə ˈtɪkɪt təˌ pliːz?
Jeden (lístok) do..., prosím.
A ticket to..., please.
ə ˈtɪkɪt təˌ pliːz
Dva spiatočné/jednosmerné do...
Two returns/singles to...
tuː rɪˈtɜːnz/ˈsɪŋglz tə
Lístok do druhej/prvej triedy.
Second/First class ticket.
ˈsεkənd/fɜːst klɑːs ˈtɪkɪt
Koľko stojí jednosmerný lístok do...?
How much is a single/(AmE) one-way ticket to...?
haʊ mʌtʃ ɪz ə ˈsɪŋgl/wʌnweɪ ˈtɪkɪt tə?
Máte nejaké zľavy pre deti/seniorov?
Are there any discounts for children/seniors?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈdɪskaʊnts fə ˈtʃɪldrən/ˈsiːnjəz?
Jeden detský lístok.
One child's ticket please.
wʌn tʃaɪldz ˈtɪkɪt pliːz
Chcem si rezervovať miestenku.
I want to make a seat reservation.
aɪ wɒnt tə meɪk ə siːtˌrεzəˈveɪʃən
Môžem dostať miesto pri okne?
Can I have a window seat, please?
kən aɪ hæv ə ˈwɪndəʊ siːtˌ pliːz?
Nefajčiarske kupé, prosím.
Nonsmoker, please.
nɒnˈsməʊkəˌ pliːz
Je tam lôžkový vozeň?
Is there a sleeping car/(BrE) sleeper?
ɪz ðεə ə sliːpɪŋ kɑː/ˈsliːpə?

Vo vlaku

On the train
Je toto vlak do...?
Is this the train to...?
ɪz ðɪs ðə treɪn tə?
Hľadám sprievodcu.
I'm looking for the (BrE) guard/(AmE) conductor.
aɪm lʊkɪŋ fə ðə ˈgɑːd/kənˈdʌktə
Kam ide tento vlak?
Where does this train go?
wεə dʌz ðɪs treɪn gəʊ?
Ako dlho tu bude vlak stáť?
How long does the train stop here?
haʊ lɒŋ dʌz ðə treɪn stɒp hɪə?
Chcel by som si kúpiť lístok.
I'd like to buy a ticket.
aɪd laɪk tə baɪ ə ˈtɪkɪt
Môžete mi ukázať moje miesto?
Can you show me where my seat is?
kən juː ʃəʊ miː wεə maɪ siːt ɪz?
Kde je jedálny vozeň?
Where is the dining car?
wεə ɪz ðə daɪnɪŋ kɑː?
Nemôžem otvoriť okno.
I can't open the window.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðə ˈwɪndəʊ
Mohli by sme si vymeniť miesta?
Could we swap seats?
kʊd wiː swɒp siːts?
Je toto miesto voľné/obsadené?
Is this seat free/taken?
ɪz ðɪs siːt friː/ˈteɪkən?
Nebude vám prekážať, keď si sem sadnem?
Do you mind if I sit here?
dʊ juː maɪnd ɪf aɪ sɪt hɪə?
Prepáčte, toto je moje miesto.
Excuse me, this is my seat.
ɪkˈskjuːz miːˌ ðɪs ɪz maɪ siːt
Môžete mi ukázať svoju miestenku?
Can you show me your seat reservation?
kən juː ʃəʊ miː jɔː siːtˌrεzəˈveɪʃən?
Kedy budeme v...?
What time do we arrive at/get to...?
wɒt taɪm dʊ wiː əˈraɪv æt/gεt tə?
Poviete mi, keď tam budeme?
Can you tell me when we get there?
kən juː tεl miː wεn wiː gεt ðεə?
Kde to sme? Čo je to za stanicu?
Where are we? What station is this?
wεə ɑː wiː? wɒt ˈsteɪʃən ɪz ðɪs?
Aká je nasledujúca stanica?
What's the next station?
wɒts ðə nεkst ˈsteɪʃən?
Na ďalšej stanici vystupujeme.
We are getting off at the next stop/station.
wiː ɑː gεtɪŋ ɒf æt ðə nεkst stɒp/ˈsteɪʃən
Nestihol som vystúpiť.
I missed my stop.
aɪ mɪst maɪ stɒp
Tento vlak tu končí.
This train terminates here.
ðɪs treɪn ˈtɜːmɪˌneɪts hɪə
Vlak má meškanie.
The train is late/delayed.
ðə treɪn ɪz leɪt/dɪˈleɪd