Cestovanie autom

Cestovanie autom

Travelling by car
Potrebujem zviezť do mesta.
I need a ride/lift to the city.
aɪ niːd ə raɪd/lɪft tə ðə ˈsɪtɪ
Zveziete ma?
Can you give me a lift/(AmE) ride?
kən juː gɪv miː ə lɪft/raɪd?
Zavezieš ma tam?
Will you drive me there?
wɪl juː draɪv miː ðεə?
Vezmete ma tam?
Will you take me there?
wɪl juː teɪk miː ðεə?
Zobrali by ste ma tam?
Would you take me there?
wʊd juː teɪk miː ðεə?
Potrebujete zviezť/odvoz?
Do you need a lift/(AmE) ride?
dʊ juː niːd ə lɪft/raɪd?
Poďme (mojím) autom.
Let's go by (my) car.
lεts gəʊ baɪ (maɪ) kɑː
Nastúpte!
Get in!
gεt ɪn!
Môžem si sadnúť dozadu/dopredu?
Can I sit in the back/front?
kən aɪ sɪt ɪn ðə bæk/frʌnt?
Pripútajte sa.
Fasten your seat belt., Buckle up.
ˈfɑːsn jɔː siːt bεltˌ ˈbʌkl ʌp
Nejde mi zapnúť pás.
I can't fasten my seat belt.
aɪ kɑːnt ˈfɑːsn maɪ siːt bεlt
Mám šoférovať?
Shall I drive?
ʃæl aɪ draɪv?
Pri šoférovaní sa budeme striedať.
We will take turns at the wheel.
wiː wɪl teɪk tɜːnz æt ðə wiːl
Ako sa tu radí spiatočka?
How do I engage reverse gear?
haʊ dʊ aɪ ɪnˈgeɪdʒ rɪˈvɜːs gɪə?
Ako sa zapína tempomat?
How do I engage the cruise (control)?
haʊ dʊ aɪ ɪnˈgeɪdʒ ðə kruːz (kənˈtrəʊl)?
Môžem stiahnuť/otvoriť okno?
Can I wind down the window?
kən aɪ wɪnd daʊn ðə ˈwɪndəʊ?
Môžete zapnúť/stlmiť/vypnúť klimatizáciu?
Can you turn the air-conditioning on/down/off?
kən juː tɜːn ðiː εəkənˈdɪʃənɪŋ ɒn/daʊn/ɒf?
Môžeme na chvíľku zastaviť?
Can we stop for a minute?
kən wiː stɒp fɔː ə ˈmɪnɪt?
Zastav (pri krajnici).
Pull over.
pʊl ˈəʊvə
Potrebujem ísť/Treba mi na záchod.
I need to use the toilet/(AmE) bathroom.
aɪ niːd tə juːz ðə ˈtɔɪlɪt/ˈbɑːθˌruːm
V aute mi/mu býva zle.
I get/He gets carsick.
aɪ gεt/hɪ gεts ˈkɑːˌsɪk
Máte niečo proti nevoľnosti pri cestovaní/kinetóze?
Do you have something for car/motion sickness?
dʊ juː hæv ˈsʌmθɪŋ fə kɑː/ˈməʊʃən ˈsɪknɪs?
Potrebujem si natiahnuť nohy.
I need to stretch my legs.
aɪ niːd tə strεtʃ maɪ lεgz
Urobme si krátku pauzu.
Let's take a short break.
lεts teɪk ə ʃɔːt breɪk
Zastavím na pumpe/na odpočívadle.
I will stop at a service area/rest area.
aɪ wɪl stɒp æt ə ˈsɜːvɪs ˈεərɪə/rεst ˈεərɪə
Môžete ma/nás tu vysadiť?
Can you drop me/us here?
kən juː drɒp miː/əs hɪə?
Chceli by sme sa zastaviť v...
We'd like to make a stopover in...
wiːd laɪk tə meɪk ə ˈstɒpˌəʊvə ɪn
Dostaneme sa tam autom?
Can we get there by car?
kən wiː gεt ðεə baɪ kɑː?
Povedzte mi, kde mám odbočiť.
Tell me where to turn.
tεl miː wεə tə tɜːn
Tu odbočte doľava/doprava.
Turn left/right here.
tɜːn lεft/raɪt hɪə
Ide sa tadiaľto do...?
Is this the way to...?
ɪz ðɪs ðə weɪ tə?
Dá sa tu niekde zaparkovať?
Can I park (a)round here?
kən aɪ pɑːk (ə)raʊnd hɪə?
Môžem tu nechať auto?
Can I leave my car here?
kən aɪ liːv maɪ kɑː hɪə?
Kde je najbližšie parkovisko?
Where is the nearest parking lot?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈpɑːkɪŋ lɒt?
Platí sa tu za parkovanie?
Do they charge for parking here?
dʊ ðeɪ tʃɑːdʒ fə ˈpɑːkɪŋ hɪə?
Dochádza nám benzín.
We are running out of petrol/(AmE) gas.
wiː ɑː ˈrʌnɪŋ aʊt əv ˈpεtrəl/gæs
Došiel nám benzín.
We have run out of petrol/(AmE) gas.
wiː hæv rʌn aʊt əv ˈpεtrəl/gæs
Potrebujem natankovať.
I need to refuel.
aɪ niːd tə riːˈfjuːəl
Je tu niekde blízko čerpacia stanica?
Is there a petrol/(AmE) gas station near here?
ɪz ðεə ə ˈpεtrəl/gæs ˈsteɪʃən nɪə hɪə?
Mohli by ste ma zviezť k najbližšej pumpe?
Could you take me to the nearest petrol/(AmE) gas station?
kʊd juː teɪk miː tə ðə nɪərɪst ˈpεtrəl/gæs ˈsteɪʃən?
Plnú nádrž, prosím.
Full tank please., Make it full, please.
fʊl tæŋk pliːzˌ meɪk ɪt fʊlˌ pliːz
20 litrov Naturalu 95, prosím.
Twenty litres of unleaded, please.
ˈtwεntɪ ˈliːtəz əv ʌnˈlεdɪdˌ pliːz
Potrebujem doplniť olej.
I need to refill the oil.
aɪ niːd tə ˈriːfɪl ðiː ɔɪl
Chcel by som dofúkať pneumatiky.
I would like to pump up/inflate my tyres.
aɪ wʊd laɪk tə pʌmp ʌp/ɪnˈfleɪt maɪ ˈtaɪəz
Potrebujem automapu.
I need a road map.
aɪ niːd ə rəʊd mæp
Aká je tu povolená rýchlosť?
What is the speed limit here?
wɒt ɪz ðə spiːd ˈlɪmɪt hɪə?
Prekročili ste povolenú rýchlosť.
You were speeding.
juː wɜː spiːdɪŋ
Nevšimol som si tú dopravnú značku.
I didn't notice the road sign.
aɪ ˈdɪdnt ˈnəʊtɪs ðə rəʊd saɪn
Nevedel som, že je tu obmedzená rýchlosť.
I didn't know there's a speed limit here.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ðεəz ə spiːd ˈlɪmɪt hɪə
Môžem vidieť váš vodičský preukaz?
Can I see your driving licence/(AmE) driver's license?
kən aɪ siː jɔː ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns/ˈdraɪvəz ˈlaɪsəns?
Doklady mám v kufri.
I have my (car) papers in the boot/(AmE) trunk.
aɪ hæv maɪ (kɑː) ˈpeɪpəz ɪn ðə buːt/trʌŋk
Môžem vystúpiť z auta?
Can I get out of the car?
kən aɪ gεt aʊt əv ðə kɑː?
To auto je z požičovne.
It is a rental car.
ɪt ɪz ə ˈrεntl kɑː
Môžem tu stopovať?
Can I hitchhike here?
kən aɪ ˈhɪtʃˌhaɪk hɪə?
benzín
petrol, (AmE) gas
ˈpεtrəlˌ gæs
nafta
diesel (oil)
ˈdiːzl (ɔɪl)
motorový olej
motor oil
ˈməʊtə ɔɪl
olej do prevodovky
transmission oil
trænzˈmɪʃən ɔɪl
chladiaca kvapalina
coolant
ˈkuːlənt
brzdová kvapalina
brake fluid
breɪk ˈfluːɪd
náplň do ostrekovačov
windshield washer fluid
ˈwɪndˌʃiːld ˈwɒʃə ˈfluːɪd
výmena kolesa/pneumatiky
wheel/tyre change
wiːl/ˈtaɪə tʃeɪndʒ
výmena oleja
oil change
ɔɪl tʃeɪndʒ
defekt
puncture, flat tyre
ˈpʌŋktʃəˌ flæt ˈtaɪə

Autodiely

Car parts
anténa
aerial
ˈεərɪəl
blatník
wing, (AmE) fender
wɪŋˌ ˈfεndə
predný blatník
front wing/(AmE) fender
frʌnt wɪŋ/ˈfεndə
zadný blatník
rear wing/(AmE) fender
rɪə wɪŋ/ˈfεndə
brzda
brake
breɪk
ručná brzda
hand brake, (AmE) emergency brake
hænd breɪkˌ ɪˈmɜːdʒənsɪ breɪk
parkovacia brzda
parking brake
ˈpɑːkɪŋ breɪk
brzdová hadička
brake hose
breɪk həʊz
brzdové doštičky
brake pads
breɪk pædz
brzdové kotúče
brake discs
breɪk dɪsks
brzdové svetlá
brake lights, stoplights
breɪk laɪtsˌ ˈstɒpˌlaɪts
brzdový pedál
brake pedal
breɪk ˈpεdl
centrálne zamykanie
central locking
ˈsεntrəl lɒkɪŋ
čelné sklo
windscreen, (AmE) windshield
ˈwɪndˌskriːnˌ ˈwɪndˌʃiːld
čerpadlo
pump
pʌmp
olejové čerpadlo
oil pump
ɔɪl pʌmp
palivové čerpadlo
fuel pump
fjʊəl pʌmp
detská sedačka
baby (car) seat
ˈbeɪbɪ (kɑː) siːt
disk (kolesa)
wheel disk
wiːl dɪsk
duša (kolesa)
inner tube
ˈɪnə tjuːb
dvere
door
dɔː
predné/zadné dvere
front/rear door
frʌnt/rɪə dɔː
dvere kufra
tailgate
ˈteɪlˌgeɪt
dverová priehradka
door pocket
dɔː ˈpɒkɪt
elektrika (rozvody)
electrics
ɪˈlεktrɪks
evidenčné číslo/ŠPZ (vozidla)
registration/(AmE) license number
ˌrεdʒɪˈstreɪʃən/ˈlaɪsəns ˈnʌmbə
hever
jack
dʒæk
hmlovky
fog lights
fɒg laɪts
chladič
radiator
ˈreɪdɪˌeɪtə
kapota
bonnet, (AmE) hood
ˈbɒnɪtˌ hʊd
karoséria
body
ˈbɒdɪ
katalyzátor
catalytic converter
ˌkætəˈlɪtɪk kənˈvɜːtə
klaksón
horn
hɔːn
klinový remeň
fan belt
fæn bεlt
kľúče od auta
car keys
kɑː kiːz
kľučka dverí
door handle
dɔː ˈhændl
krížový kľúč (na koleso)
cross spanner, (AmE) cross wrench
krɒs ˈspænəˌ krɒs rεntʃ
kufor
boot, (AmE) trunk
buːtˌ trʌŋk
kúrenie
heating
ˈhiːtɪŋ
mierka oleja
dipstick
ˈdɪpˌstɪk
mriežka chladiča
radiator grille
ˈreɪdɪˌeɪtə grɪl
nádrž
tank
tæŋk
nádržka na chladiacu kvapalinu
coolant tank
ˈkuːlənt tæŋk
náprava
axle (tree)
ˈæksəl (triː)
nárazník
bumper
ˈbʌmpə
nosič na bicykle
bike rack
baɪk ræk
objímka žiarovky
bulb socket
bʌlb ˈsɒkɪt
olejová nádrž
oil tank
ɔɪl tæŋk
olejová vaňa
oil sump, (AmE) oil pan
ɔɪl sʌmpˌ ɔɪl pæn
os (nápravy)
axle
ˈæksəl
ostrekovač (čelného skla)
windscreen washer, (AmE) windshield washer
ˈwɪndˌskriːn ˈwɒʃəˌ ˈwɪndˌʃiːld ˈwɒʃə
otáčkomer
tachometer
tæˈkɒmɪtə
ovládač stieračov
wiper control
ˈwaɪpə kənˈtrəʊl
páčka smerových svetiel
turn indicator lever
tɜːn ˈɪndɪˌkeɪtə ˈliːvə
palivomer
fuel gauge
fjʊəl geɪdʒ
palubná doska
dashboard
ˈdæʃˌbɔːd
(palubná) priehradka
glove compartment
glʌv kəmˈpɑːtmənt
pás (bezpečnostný)
seat belt, safety belt
siːt bεltˌ ˈseɪftɪ bεlt
plynový pedál
gas pedal
gæs ˈpεdl
pneumatika
tyre
ˈtaɪə
podvozok
chassis
ˈʃæsɪ
popolník
ashtray
ˈæʃˌtreɪ
posilňovač (riadenia)
power steering
ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ
poznávacia značka
number plate, (AmE) license plate
ˈnʌmbə pleɪtˌ ˈlaɪsəns pleɪt
predné svetlo
headlight, headlamp
ˈhεdˌlaɪtˌ ˈhεdˌlæmp
predok (auta)
car front
kɑː frʌnt
prevodovka
transmission
trænzˈmɪʃən
manuálna prevodovka
manual transmission
ˈmænjʊəl trænzˈmɪʃən
automatická prevodovka
automatic transmission
ˌɔːtəˈmætɪk trænzˈmɪʃən
puklica
hubcap
ˈhʌbˌkæp
pumpa (na kolesá)
tyre pump
ˈtaɪə pʌmp
radiaca páka
gear lever, (AmE) gear shift
gɪə ˈliːvəˌ gɪə ʃɪft
reflektory
headlights, headlamps
ˈhεdˌlaɪtsˌ ˈhεdˌlæmps
rezerva
spare tyre
spεə ˈtaɪə
dojazdová rezerva
temporary spare tyre
ˈtεmpərərɪ spεə ˈtaɪə
plnohodnotná rezerva
full-size spare tyre
fʊlsaɪz spεə ˈtaɪə
riadenie
steering
ˈstɪərɪŋ
rozdeľovač
distributor
dɪˈstrɪbjʊtə
sedadlo
seat
siːt
zadné sedadlá
rear seats
rɪə siːts
sedadlo vodiča
driver seat
ˈdraɪvə siːt
sedadlo spolujazdca
passenger seat
ˈpæsɪndʒə siːt
smerovka
indicator, blinker, (AmE) turn signal
ˈɪndɪˌkeɪtəˌ ˈblɪŋkəˌ tɜːn ˈsɪgnl
snehové reťaze
snow chains, (AmE) tire chains
snəʊ tʃeɪnzˌ ˈtaɪə tʃeɪnz
spätné zrkadlo
rear-view mirror
rɪəvjuː ˈmɪrə
spojka
clutch
klʌtʃ
stierače (čelného skla)
windscreen/(AmE) windshield wipers
ˈwɪndˌskriːn/ˈwɪndˌʃiːld ˈwaɪpəz
strecha
roof
ruːf
strešné okno
sunroof
ˈsʌnˌruːf
strešný nosič
roof rack
ruːf ræk
svetlá (predné)
headlights, headlamps
ˈhεdˌlaɪtsˌ ˈhεdˌlæmps
diaľkové svetlá
high beam, (AmE) the brights
haɪ biːmˌ ðə braɪts
stretávacie svetlá
dipped headlights, (AmE) low beam
dɪpt ˈhεdˌlaɪtsˌ ləʊ biːm
zadné svetlá
rear lights, tail-lights
rɪə laɪtsˌ teɪllaɪts
škrabka na ľad
ice scraper
aɪs ˈskreɪpə
štartér
starter
ˈstɑːtə
štartovacie káble
jump leads, (AmE) jumper cables
dʒʌmp liːdsˌ ˈdʒʌmpə ˈkeɪblz
tachometer
speedometer
spɪˈdɒmɪtə
ťažné lano
tow rope
təʊ rəʊp
ťažné zariadenie
tow bar, trailer hitch
təʊ bɑːˌ ˈtreɪlə hɪtʃ
tempomat
cruise control
kruːz kənˈtrəʊl
tlmič výfuku
exhaust silencer
ɪgˈzɔːst ˈsaɪlənsə
tlmiče (pruženia)
shock absorbers
ʃɒk əbˈsɔːbəz
uzáver hrdla olejovej nádrže
oil cap
ɔɪl kæp
uzáver nádrže
filler cap, tank cap
ˈfɪlə kæpˌ tæŋk kæp
ventilátor (chladiča)
fan
fæn
volant
steering wheel
ˈstɪərɪŋ wiːl
vonkajšie zrkadlo
outside mirror
ˌaʊtˈsaɪd ˈmɪrə
vstrekovač
injector
ɪnˈdʒεktə
vstrekovanie
injection
ɪnˈdʒεkʃən
výfuk
exhaust (pipe)
ɪgˈzɔːst (paɪp)
výstražný trojuholník
warning triangle
ˈwɔːnɪŋ ˈtraɪˌæŋgl
zabezpečovací systém, zabezpečovacie zariadenie
anti-theft system/device
ˈæntɪθεft ˈsɪstəm/dɪˈvaɪs
zadné sklo
rear window
rɪə ˈwɪndəʊ
zadok (auta)
rear
rɪə
zámok
lock
lɒk
zapaľovacia cievka
ignition coil
ɪgˈnɪʃən kɔɪl
zapaľovanie
ignition
ɪgˈnɪʃən
zavesenie kolies
wheel suspension
wiːl səˈspεnʃən
zdvihák (na auto)
jack
dʒæk
žiarovka
light bulb
laɪt bʌlb
žiarovka do svetlometov
headlight bulb
ˈhεdˌlaɪt bʌlb

Požičovňa áut

Car rental
Kde si môžem požičať auto?
Where can I rent/hire a car?
wεə kən aɪ rεnt/ˈhaɪə ə kɑː?
Chcel by som si požičať menšie úsporné auto.
I'd like to rent a small economical car.
aɪd laɪk tə rεnt ə smɔːlˌiːkəˈnɒmɪkl kɑː
Nemáte niečo menšie/väčšie?
Do you have a smaller one/bigger one?
dʊ juː hæv ə smɔːlə wʌn/bɪgə wʌn?
Akú spotrebu má toto auto?
What mileage does the car get/do?
wɒt ˈmaɪlɪdʒ dʌz ðə kɑː gεt/dʊ?
Koľko to má koní?
What's the car's horsepower?
wɒts ðə kɑːz ˈhɔːsˌpaʊə?
Aký objem má nádrž?
What's the tank capacity?
wɒts ðə tæŋk kəˈpæsɪtɪ?
Ako sa otvára nádrž/kufor?
How do I open the tank/boot?
haʊ dʊ aɪ ˈəʊpn ðə tæŋk/buːt?
Ako sa radí jednotka/spiatočka?
How do I engage first/reverse gear?
haʊ dʊ aɪ ɪnˈgeɪdʒ fɜːst/rɪˈvɜːs gɪə?
Má to klimatizáciu?
Does the car have air-conditioning?
dʌz ðə kɑː hæv εəkənˈdɪʃənɪŋ?
Môžem si požičať aj príves?
Could I rent a trailer as well?
kʊd aɪ rεnt ə ˈtreɪlə əz wεl?
Potreboval by som aj strešný nosič/nosič na bicykle.
I also need a roof rack/bike rack.
aɪ ˈɔːlsəʊ niːd ə ruːf ræk/baɪk ræk
Chýba tu rezerva.
The spare tyre is missing.
ðə spεə ˈtaɪə ɪz ˈmɪsɪŋ
Kde nájdem hever?
Where do I find the jack?
wεə dʊ aɪ faɪnd ðə dʒæk?
Pravá predná/zadná pneumatika je ojazdená.
The right front/rear tyre is worn (out).
ðə raɪt frʌnt/rɪə ˈtaɪə ɪz wɔːn (aʊt)
Koľko stojí požičanie na deň?
How much is the rental per day?
haʊ mʌtʃ ɪz ðə ˈrεntl pə deɪ?
Je v cene povinné ručenie?
Is third party liability/insurance included?
ɪz θɜːd ˈpɑːtɪˌlaɪəˈbɪlɪtɪ/ɪnˈʃʊərəns ɪnˈkluːdɪd?
Je v cene zahrnuté aj nejaké iné poistenie?
Is any other insurance included in the price?
ɪz ˈεnɪ ˈʌðə ɪnˈʃʊərəns ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Čo zahŕňa to poistenie?
What does the insurance cover?
wɒt dʌz ðiː ɪnˈʃʊərəns ˈkʌvə?
Koľko by stálo dodatočné/rozšírené poistenie (na deň)?
How much would the additional/extended insurance cost (per day)?
haʊ mʌtʃ wʊd ðiː əˈdɪʃənl/ɪkˈstεndɪd ɪnˈʃʊərəns kɒst (pə deɪ)?
Aká je maximálna výška poistného plnenia?
What's the insurance limit here?
wɒts ðiː ɪnˈʃʊərəns ˈlɪmɪt hɪə?
Koľko míľ je zahrnutých v cene?
How many miles are included in the price?
haʊ ˈmεnɪ maɪlz ɑː ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Je benzín v cene?
Is the petrol/(AmE) gas included in the price?
ɪz ðə ˈpεtrəl/gæs ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Musím auto vrátiť sem?/s plnou nádržou?
Must I return the car here/with a full tank?
mʌst aɪ rɪˈtɜːn ðə kɑː hɪə/wɪθ ə fʊl tæŋk?
Môžem s tým autom opustiť štát?
May I leave the state with the car?
meɪ aɪ liːv ðə steɪt wɪθ ðə kɑː?
Môžem auto nechať na inej vašej pobočke?
Can I leave the car at another branch?
kən aɪ liːv ðə kɑː æt əˈnʌðə brɑːntʃ?
Dokedy mám auto vrátiť?
When do I have to return the car?
wεn dʊ aɪ hæv tə rɪˈtɜːn ðə kɑː?
Na aké číslo mám zavolať v prípade nehody/poruchy/krádeže?
What number should I call in case of an accident/a breakdown/theft?
wɒt ˈnʌmbə ʃʊd aɪ kɔːl ɪn keɪs əv ən ˈæksɪdənt/ə ˈbreɪkdaʊn/θεft?

Taxík

Taxi, cab
Vezmeme si taxík?
Shall we take a taxi/cab?
ʃæl wiː teɪk ə ˈtæksɪ/kæb?
Sú tu drahé taxíky?
Are taxis/cabs expensive here?
ɑː ˈtæksɪs/kæbz ɪkˈspεnsɪv hɪə?
Môžete mi zohnať taxík?
Can you get me a taxi/cab?
kən juː gεt miː ə ˈtæksɪ/kæb?
Aké číslo má taxislužba?
What is the taxi/cab (phone) number?
wɒt ɪz ðə ˈtæksɪ/kæb (fəʊn) ˈnʌmbə?
Ste voľný?
Are you free?
ɑː juː friː?
Mohli by ste otvoriť kufor?
Can you open the boot/(AmE) trunk?
kən juː ˈəʊpn ðə buːt/trʌŋk?
Pomôžete mi naložiť batožinu?
Can you help me load my baggage/luggage?
kən juː hεlp miː ləʊd maɪ ˈbægɪdʒ/ˈlʌgɪdʒ?
Zavezte ma na železničnú stanicu.
Take me to the railway/(AmE) railroad station.
teɪk miː tə ðə ˈreɪlˌweɪ/ˈreɪlˌrəʊd ˈsteɪʃən
Ako dlho to bude trvať?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Koľko si účtujete za kilometer?
How much do you charge per kilometer?
haʊ mʌtʃ dʊ juː tʃɑːdʒ pə ˈkɪləˌmiːtə?
Koľko by to stálo na letisko?
How much would it be to the airport?
haʊ mʌtʃ wʊd ɪt biː tə ðiː ˈεəˌpɔːt?
Zaviezli by ste nás do nejakej dobrej krčmy?
Could you take us to some good pub/(AmE) bar?
kʊd juː teɪk əs tə sʌm gʊd pʌb/bɑː?
Mohli by ste nás trochu previezť po meste?
Could you drive us around the city/town?
kʊd juː draɪv əs əˈraʊnd ðə ˈsɪtɪ/taʊn?
Mohli by sme navštíviť nejaké miestne pamiatky?
Could we do a sightseeing tour?
kʊd wiː dʊ ə ˈsaɪtˌsiːɪŋ tʊə?
Choďte (ďalej), kým vám nepoviem.
Keep driving until I tell you.
kiːp ˈdraɪvɪŋ ʌnˈtɪl aɪ tεl juː
Tu odbočte doprava/doľava.
Turn right/left here.
tɜːn raɪt/lεft hɪə
Môžete ísť rýchlejšie? Ponáhľam sa.
Can you drive faster? I'm in a hurry.
kən juː draɪv fɑːstə? aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ
Tu ma vysaďte.
Drop me (over) here.
drɒp miː (ˈəʊvə) hɪə
Koľko stojí minúta čakania?
How much do you charge for a minute of waiting time?
haʊ mʌtʃ dʊ juː tʃɑːdʒ fɔː ə ˈmɪnɪt əv weɪtɪŋ taɪm?
Môžete tu chvíľu počkať?
Can you wait here for a moment?
kən juː weɪt hɪə fɔː ə ˈməʊmənt?
Môžete ma tu vyzdvihnúť o hodinu?
Can you pick me up here in an hour?
kən juː pɪk miː ʌp hɪə ɪn ən aʊə?
Pomôžete mi (hore) s batožinou?
Could you help me (upstairs) with my baggage?
kʊd juː hεlp miː (ˈʌpˈstεəz) wɪθ maɪ ˈbægɪdʒ?
V kufri mi ešte zostala nejaká batožina.
I still have some luggage in the boot/(AmE) trunk.
aɪ stɪl hæv sʌm ˈlʌgɪdʒ ɪn ðə buːt/trʌŋk
Nemáte zapnutý taxameter.
Your taximeter isn't on.
jɔː ˈtæksɪˌmiːtə ˈɪznt ɒn
Koľko to stojí?
How much is it?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?
Nie je to trochu priveľa?
Isn't it a bit too much?
ˈɪznt ɪt ə bɪt tuː mʌtʃ?
Menšiu bankovku nemám.
I have no smaller (bank)note.
aɪ hæv nəʊ smɔːlə (bæŋk)nəʊt
Zle ste mi vydali.
You('ve) short-changed me.
juː(v) ʃɔːttʃeɪndʒd miː
Zvyšok si nechajte.
Keep the change.
kiːp ðə tʃeɪndʒ