Rodinní príslušníci

Rodinní príslušníci

Family members
Máte deti?
Do you have any children?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈtʃɪldrən?
Nemáme deti.
We have no children.
wiː hæv nəʊ ˈtʃɪldrən
Máme tri deti.
We have three children.
wiː hæv θriː ˈtʃɪldrən
Koľko rokov má tvoja dcéra/tvoj syn?
How old is your daughter/son?
haʊ əʊld ɪz jɔː ˈdɔːtə/sʌn?
Najstarší sa volá Peter.
The oldest son's name is Peter.
ðiː əʊldɪst sʌnz neɪm ɪz ˈpiːtə
Najmladšia má tri (roky).
The youngest daughter is three (years old).
ðə jʌŋɪst ˈdɔːtə ɪz θriː (jɪəz əʊld)
Máte veľkú rodinu?
Do you have a big family?
dʊ juː hæv ə bɪg ˈfæmɪlɪ?
Máš nejakých súrodencov?
Do you have any siblings?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈsɪblɪŋz?
Som jedináčik.
I'm an only child.
aɪm ən ˈəʊnlɪ tʃaɪld
Mám mladšiu sestru a staršieho brata.
I have a younger sister and an older brother.
aɪ hæv ə jʌŋə ˈsɪstə ænd ən ˈəʊldə ˈbrʌðə
Obaja sú rovnako starí.
They are of the same age.
ðeɪ ɑː əv ðə seɪm eɪdʒ
Som o päť rokov mladší/starší ako moja sestra.
I'm five years younger/older than my sister.
aɪm faɪv jɪəz jʌŋə/ˈəʊldə ðæn maɪ ˈsɪstə
Vyzerá staršie/mladšie.
He/She looks older/younger.
hɪ/ʃɪ lʊks ˈəʊldə/jʌŋə
Ste príbuzní?
Are you any relation?
ɑː juː ˈεnɪ rɪˈleɪʃən?
Je to môj blízky/vzdialený príbuzný.
He is my close/distant relative.
hɪ ɪz maɪ kləʊs/ˈdɪstənt ˈrεlətɪv
Máte príbuzných v zahraničí?
Do you have any relatives abroad?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈrεlətɪvz əˈbrɔːd?
Nemám (skoro) žiadnych príbuzných.
I have (almost) no relatives.
aɪ hæv (ˈɔːlməʊst) nəʊ ˈrεlətɪvz
Vaši rodičia ešte žijú?
Are your parents still alive?
ɑː jɔː ˈpεərənts stɪl əˈlaɪv?
S rodičmi sa veľmi nestýkam.
I'm not exactly in touch with my parents.
aɪm nɒt ɪgˈzæktlɪ ɪn tʌtʃ wɪθ maɪ ˈpεərənts
príbuzenstvo
relatives
ˈrεlətɪvz
príbuzný/príbuzná
relative
ˈrεlətɪv
rodičia
parents
ˈpεərənts
otec
father
ˈfɑːðə
matka
mother
ˈmʌðə
dieťa
child, kid
tʃaɪldˌ kɪd
jedináčik
only child
ˈəʊnlɪ tʃaɪld
dvojčatá
twins
twɪnz
syn
son
sʌn
dcéra
daughter
ˈdɔːtə
súrodenci
siblings, (hovor.) sibs
ˈsɪblɪŋzˌ sɪbz
brat
brother, (hovor.) bro
ˈbrʌðəˌ brəʊ
sestra
sister, (hovor.) sis
ˈsɪstəˌ sɪs
starí rodičia
grandparents
ˈgrænˌpεərənts
starý otec, dedko
grandfather, (hovor.) grandpa
ˈgrænˌfɑːðəˌ ˈgrænˌpɑː
stará mama, babka
grandmother, (hovor.) grandma
ˈgrænˌmʌðəˌ ˈgrænˌmɑː
pradedo
great-grandfather
greɪtˈgrænˌfɑːðə
prabab(ič)ka
great-grandmother
greɪtˈgrænˌmʌðə
vnúča
grandchild
ˈgrænˌtʃaɪld
vnuk
grandson
ˈgrænsʌn
vnučka
granddaughter
ˈgrænˌdɔːtə
strýko
uncle
ˈʌŋkl
teta
aunt, (hovor.) auntie
ɑːntˌ ˈɑːntɪ
synovec
nephew
ˈnεfjuː
neter
niece
niːs
bratranec
cousin
ˈkʌzn
sesternica
cousin
ˈkʌzn
svokor
father-in-law
ˈfɑːðə ɪn lɔː
svokra
mother-in-law
ˈmʌðə ɪn lɔː
zať
son-in-law
sʌn ɪn lɔː
nevesta
daughter-in-law
ˈdɔːtə ɪn lɔː
švagor
brother-in-law
ˈbrʌðə ɪn lɔː
švagriná
sister-in-law
ˈsɪstə ɪn lɔː
krstný otec
godfather
ˈgɒdˌfɑːðə
krstná matka
godmother
ˈgɒdˌmʌðə
krstný syn
godson
ˈgɒdˌsʌn
krstná dcéra
goddaughter
ˈgɒdˌdɔːtə
priateľ
boyfriend
ˈbɔɪˌfrεnd
priateľka
girlfriend
ˈgɜːlˌfrεnd
partner, druh
partner, mate
ˈpɑːtnəˌ meɪt
partnerka, družka
partner
ˈpɑːtnə
manželstvo
marriage
ˈmærɪdʒ
manžel
husband
ˈhʌzbənd
manželka
wife
waɪf
bývalý manžel
ex-husband
εksˈhʌzbənd
bývalá manželka
ex-wife
εkswaɪf
nevlastný otec
stepfather
ˈstεpˌfɑːðə
nevlastná matka
stepmother
ˈstεpˌmʌðə
nevlastný syn
stepson
ˈstεpˌsʌn
nevlastná dcéra
stepdaughter
ˈstεpˌdɔːtə
nemanželské dieťa
illegitimate child
ˌɪlɪˈdʒɪtɪmɪt tʃaɪld
milenec
lover
ˈlʌvə
milenka
lover
ˈlʌvə
snúbenec
fiancé
fɪˈɒnseɪ
snúbenica
fiancée
fɪˈɒnseɪ