Flirtovanie

Flirtovanie

Flirting
Ahoj. Môžem si prisadnúť?
Hi. Can I join you?/sit next to you?
haɪ kən aɪ dʒɔɪn juː?/sɪt nεkst tə juː?
Odkiaľ si?
Where are you from?
wεə ɑː juː frɒm?
Si tu na dovolenke alebo služobne?
Are you here on vacation or on business?
ɑː juː hɪə ɒn vəˈkeɪʃən ɔː ɒn ˈbɪznɪs?
Môžem ťa pozvať na drink?
Can I buy you a drink?
kən aɪ baɪ juː ə drɪŋk?
Čo piješ?
What do you drink?
wɒt dʊ juː drɪŋk?
Si tu sám/sama?
Are you here alone?
ɑː juː hɪə əˈləʊn?
Páčiš sa mi.
I like you.
aɪ laɪk juː
Nezatancujeme si?
Shall we dance?, Do you wanna dance?
ʃæl wiː dɑːns?ˌ dʊ juː ˈwɒnə dɑːns?
Páči sa mi, ako tancuješ.
I like the way you dance.
aɪ laɪk ðə weɪ juː dɑːns
Snažíš sa ma zbaliť?
Are you trying to pick me up?, Are you hitting on me?
ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə pɪk miː ʌp?ˌ ɑː juː ˈhɪtɪŋ ɒn miː?
Chodíš teraz s niekým?
Are you seeing somebody now?
ɑː juː ˈsiːɪŋ ˈsʌmbədɪ naʊ?
Máš chalana/babu?
Do you have a boyfriend/girlfriend?
dʊ juː hæv ə ˈbɔɪˌfrεnd/ˈgɜːlˌfrεnd?
Vyzeráš úžasne.
You look great.
juː lʊk greɪt
Si super.
You are cool/great.
juː ɑː kuːl/greɪt
Máš nádherné oči.
You have gorgeous eyes.
juː hæv ˈgɔːdʒəs aɪz
Si hrozne sexi.
You are so hot.
juː ɑː səʊ hɒt
Nepôjdeme sa na chvíľu prejsť?
Shall we go for a walk?
ʃæl wiː gəʊ fɔː ə wɔːk?
Môžem ťa odprevadiť/zaviezť domov?
Can I walk/take you home?
kən aɪ wɔːk/teɪk juː həʊm?
Môžem ťa pobozkať?
Can I kiss you?
kən aɪ kɪs juː?
Objím ma.
Give me a hug.
gɪv miː ə hʌg
Nepôjdeme ku mne domov?
Shall we go to my place?
ʃæl wiː gəʊ tə maɪ pleɪs?
Zostaneš na noc?
Will you stay overnight?
wɪl juː steɪˌəʊvəˈnaɪt?
Chcel by som s tebou stráviť noc.
I'd like to spend the night with you.
aɪd laɪk tə spεnd ðə naɪt wɪθ juː
Chcem sa s tebou milovať.
I want to make love to you.
aɪ wɒnt tə meɪk lʌv tə juː
Dnes nie. Možno niekedy inokedy.
Not tonight. Maybe some other night.
nɒt təˈnaɪt ˈmeɪˌbiː sʌm ˈʌðə naɪt
No tak, buď rozumná.
Come on, be reasonable.
kʌm ɒnˌ biː ˈriːzənəbl
Nemá to zmysel.
It is no point.
ɪt ɪz nəʊ pɔɪnt
Daj mi pokoj!
Leave me alone!
liːv miː əˈləʊn!
Daj tie ruky preč!
Hands off!
hænz ɒf!
Nie som veľmi na známosti na jednu noc.
I'm not much into one-nighters.
aɪm nɒt mʌtʃ ˈɪntə wʌnnaɪtəz
Máš kondóm?
Do you have a condom?
dʊ juː hæv ə ˈkɒndəm?
Na toaletách je automat (na kondómy).
There's a (condom) vending machine at the toilets.
ðεəz ə (ˈkɒndəm) vεndɪŋ məˈʃiːn æt ðə ˈtɔɪlɪts
Kde si ju zbalil?
Where did you pick her up?
wεə dɪd juː pɪk hə ʌp?
Strašne ma priťahuje.
I'm so attracted to her/him.
aɪm səʊ əˈtræktɪd tə hə/hɪm
Fakt ma rajcuje/vzrušuje.
She/He really turns me on.
ʃɪ/hɪ ˈrɪəlɪ tɜːnz miː ɒn
Už ste sa bozkávali?
Have you kissed (yet)?
hæv juː kɪst (jεt)?
Je to pekná divoška.
She is so freaky deaky.
ʃɪ ɪz səʊ ˈfriːkɪ ˈdiːkɪ
Je do teba zamilovaná/úplný blázon.
She is in love with you/crazy about you.
ʃɪ ɪz ɪn lʌv wɪθ juː/ˈkreɪzɪ əˈbaʊt juː
Asi som do nej buchnutý.
I guess I have a crush on her.
aɪ gεs aɪ hæv ə krʌʃ ɒn hə
Zamiloval som sa do nej.
I fell in love with her.
aɪ fεl ɪn lʌv wɪθ hə
Je mi s tebou fajn.
It feels good to be with you.
ɪt fiːlz gʊd tə biː wɪθ juː
Ľúbim ťa.
I love you.
aɪ lʌv juː
Som do teba blázon.
I'm crazy about you., You make me crazy.
aɪm ˈkreɪzɪ əˈbaʊt juːˌ juː meɪk miː ˈkreɪzɪ
Stále na teba myslím.
I've been thinking about you all the time.
aɪv bɪn ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt juː ɔːl ðə taɪm
Chýbala si mi.
I missed you.
aɪ mɪst juː
Nemôžem bez teba žiť.
I can't live without you.
aɪ kɑːnt lɪv wɪˈðaʊt juː
Čo robíš zajtra večer?
What are you doing tomorrow night?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ təˈmɒrəʊ naɪt?
Dáš mi svoje telefónne číslo?
Can I have your phone number?
kən aɪ hæv jɔː fəʊn ˈnʌmbə?
Zavolám ti.
I will give you a call.
aɪ wɪl gɪv juː ə kɔːl
flirt
flirtation
flɜːˈteɪʃən
aférka, ľúbostný pomer
(love) affair, (hovor.) fling
(lʌv) əˈfεəˌ flɪŋ
bokovka
bit on the side
bɪt ɒn ðə saɪd
rande
date
deɪt
známosť na jednu noc
one-night stand, one-nighter
wʌnnaɪt stændˌ wʌnnaɪtə
rýchlovka
quickie
ˈkwɪkɪ
sexuálne obťažovanie
sexual harassment
ˈsεksjʊəl ˈhærəsmənt
sexuálne návrhy
sexual advances
ˈsεksjʊəl ədˈvɑːnsɪz
zvádzanie
seduction
sɪˈdʌkʃən
zvodca
seducer
sɪˈdjuːsə
sukničkár
womanizer, skirt chaser, (hovor.) wolf
ˈwʊməˌnaɪzəˌ skɜːt ˈtʃeɪsəˌ wʊlf
bozk
kiss
kɪs
francúzsky bozk
French kiss, deep kiss
frεntʃ kɪsˌ diːp kɪs
cucflek
lovebite, (AmE) hickey
ˈlʌvˌbaɪtˌ ˈhɪkɪ
obchytkávanie
groping, grope
grəʊpɪŋˌ grəʊp
bozkávanie
kissing
kɪsɪŋ
maznanie (sa)
caressing, fondling, petting
kəˈrεsɪŋˌ ˈfɒndlɪŋˌ pεtɪŋ
muckanie (sa)
necking, smooching, (BrE) snogging
ˈnεkɪŋˌ smuːtʃɪŋˌ snɒgɪŋ