Zoznámenie

Zoznámenie

Meeting people
Vaše meno, prosím?
Can you tell me your name?
kən juː tεl miː jɔː neɪm?
Ako sa voláš?
What's your name?
wɒts jɔː neɪm?
Volám sa...
My name is...
maɪ neɪm ɪz
Som...
I am...
aɪ əm
Ste pán...?
Are you Mr. ...?
ɑː juː ˈmɪstə ?
Kto ste?
Who are you?
huː ɑː juː?
Kto je to?
Who's that?
huːz ðæt?
Kto je tá pani?
Who is that lady?
huː ɪz ðæt ˈleɪdɪ?
Poznáme sa?
Do I know you?
dʊ aɪ nəʊ juː?
Poznáte sa?
Do you know each other?
dʊ juː nəʊ iːtʃ ˈʌðə?
Poznáte moju ženu?
Do you know my wife?
dʊ juː nəʊ maɪ waɪf?
Pamätáte sa na mňa?
Do you remember me?
dʊ juː rɪˈmεmbə miː?
Už sme sa videli?
Have we met before?
hæv wiː mεt bɪˈfɔː?
Odkiaľ sa poznáme?
Where do I know you from?
wεə dʊ aɪ nəʊ juː frɒm?
Ľutujem, ale nepoznám vás.
I'm afraid I don't know you.
aɪm əˈfreɪd aɪ dəʊnt nəʊ juː
Mrzí ma to, ale nespomínam si na vás.
Unfortunately, I don't remember you.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪˌ aɪ dəʊnt rɪˈmεmbə juː
Dovoľte, aby som sa predstavil.
Let me introduce myself.
lεt miːˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf
Dovoľte, aby som vám predstavil svoju ženu.
Let me introduce you to my wife.
lεt miːˌɪntrəˈdjuːs juː tə maɪ waɪf
Predstavíte ma...?
Will you introduce me to...?
wɪl juːˌɪntrəˈdjuːs miː tə?
Môžete nás zoznámiť?
Can you introduce us?
kən juːˌɪntrəˈdjuːs əs?
Zoznámte sa s...
Come and meet...
kʌm ænd miːt
To je pán/pani X.
This is Mr/Mrs X.
ðɪs ɪz ˈmɪstə/ˈmɪsɪz εks
To je môj manžel/šéf.
This is my husband/boss.
ðɪs ɪz maɪ ˈhʌzbənd/bɒs
To sú moji kolegovia.
These are my colleagues.
ðiːz ɑː maɪ ˈkɒliːgs
Teší ma (, že vás spoznávam).
Nice/Pleased to meet you., (form.) How do you do.
naɪs/pliːzd tə miːt juːˌ haʊ dʊ juː dʊ
Rád som vás spoznal.
It was nice meeting you.
ɪt wɒz naɪs ˈmiːtɪŋ juː
Potešenie bolo na mojej strane.
The pleasure was all mine.
ðə ˈplεʒə wɒz ɔːl maɪn