Domáce spotrebiče

Domáce spotrebiče

Household appliances
Mám prikúriť? Nie je vám zima?
Should I turn the heating up? Are you cold?
ʃʊd aɪ tɜːn ðə ˈhiːtɪŋ ʌp? ɑː juː kəʊld?
Musím zapnúť/vypnúť kúrenie.
I have to turn on/off the heating.
aɪ hæv tə tɜːn ɒn/ɒf ðə ˈhiːtɪŋ
Chcete zakúriť v kozube?
Do you want (me) to light the fireplace?
dʊ juː wɒnt (miː) tə laɪt ðə ˈfaɪəˌpleɪs?
Môžem stlmiť to kúrenie?
Can I turn the heating down?
kən aɪ tɜːn ðə ˈhiːtɪŋ daʊn?
Kúrenie sa ovláda týmto kolieskom/tlačidlom.
The heating can be adjusted with this knob/button.
ðə ˈhiːtɪŋ kən biː əˈdʒʌstɪd wɪθ ðɪs nɒb/ˈbʌtn
Najprv treba zapnúť kotol.
First you have to turn the boiler on.
fɜːst juː hæv tə tɜːn ðə ˈbɔɪlə ɒn
Klimatizácia nefunguje.
The air conditioning is out of order.
ðiː εə kənˈdɪʃənɪŋ ɪz aʊt əv ˈɔːdə
Mám rozsvietiť?
Should I turn/switch the light on?
ʃʊd aɪ tɜːn/swɪtʃ ðə laɪt ɒn?
Zhasni, prosím ťa.
Please turn/switch the light off!
pliːz tɜːn/swɪtʃ ðə laɪt ɒf!
Kde je vypínač?
Where is the switch?
wεə ɪz ðə swɪtʃ?
Kto tu nechal svietiť?
Who left the light on here?
huː lεft ðə laɪt ɒn hɪə?
Strč to do zásuvky.
Plug it in!
plʌg ɪt ɪn!
Vytiahni to zo zásuvky.
Unplug it!
ʌnˈplʌg ɪt!
Používate úsporné žiarovky?
Do you use energy saving bulbs?
dʊ juː juːz ˈεnədʒɪ ˈseɪvɪŋ bʌlbs?
Asi sa vypálila žiarovka
The bulb has probably blown.
ðə bʌlb hæz ˈprɒbəblɪ bləʊn
Môžeš ju vymeniť?
Can you replace it?
kən juː rɪˈpleɪs ɪt?
Tá mraznička zle mrazí.
That freezer doesn't freeze well.
ðæt ˈfriːzə ˈdʌznt friːz wεl
Mal by si rozmraziť chladničku.
You should defrost the fridge.
juː ʃʊd diːˈfrɒst ðə frɪdʒ
Daj riad do umývačky.
Put the dishes in the dishwasher.
pʊt ðə dɪʃɪz ɪn ðə ˈdɪʃˌwɒʃə
Postav vodu (na čaj).
Put the kettle on!
pʊt ðə ˈkεtl ɒn!
Ohrejem ti to v mikrovlnke.
I'll microwave it for you.
aɪl ˈmaɪkrəʊˌweɪv ɪt fə juː
Zapni rádio.
Turn on the radio!
tɜːn ɒn ðə ˈreɪdɪəʊ!
Akú stanicu chceš (počúvať)?
What station do you want (to listen to)?
wɒt ˈsteɪʃən dʊ juː wɒnt (tə ˈlɪsn tə)?
Chcete pozerať televíziu?
Do you want to watch TV?
dʊ juː wɒnt tə wɒtʃˌtiːˈviː?
Môžem si zapnúť televíziu?
Can I turn on the TV?
kən aɪ tɜːn ɒn ðəˌtiːˈviː?
Čo dávajú večer v televízii?
What's on TV tonight?
wɒts ɒnˌtiːˈviː təˈnaɪt?
Mám už ten televízor vypnúť?
Should I turn the TV off?
ʃʊd aɪ tɜːn ðəˌtiːˈviː ɒf?
Prepni to na iný program.
Change the channel!, Turn it!
tʃeɪndʒ ðə ˈtʃænl!ˌ tɜːn ɪt!
Daj to nahlas!
Turn it up!
tɜːn ɪt ʌp!
Mohol by si to trochu stíšiť/stlmiť?
Could you turn it down a bit?
kʊd juː tɜːn ɪt daʊn ə bɪt?
Pustím ti nejaký film na DVD.
I'll play some DVD movie for you.
aɪl pleɪ sʌmˌdiːviːˈdiː ˈmuːvɪ fə juː
Vypadol prúd.
The power is down., There's a power failure.
ðə ˈpaʊə ɪz daʊnˌ ðεəz ə ˈpaʊə ˈfeɪljə
Myslím, že nastal skrat.
I guess there was a short (circuit).
aɪ gεs ðεə wɒz ə ʃɔːt (ˈsɜːkɪt)
Asi to vyrazilo poistky.
It has probably blown the fuses.
ɪt hæz ˈprɒbəblɪ bləʊn ðə fjuːzɪs
Viete nahodiť istič?
Can you reset a circuit breaker?
kən juː riːˈsεt ə ˈsɜːkɪt ˈbreɪkə?
Kde je poistková skriňa?
Where is the fuse box?
wεə ɪz ðə fjuːz bɒks?
chladnička
refrigerator, fridge
rɪˈfrɪdʒəˌreɪtəˌ frɪdʒ
mraznička
freezer, deep freeze
ˈfriːzəˌ diːp friːz
plynový sporák
gas cooker, (AmE) gas range
gæs ˈkʊkəˌ gæs reɪndʒ
elektrický sporák
electric cooker, (AmE) electric range
ɪˈlεktrɪk ˈkʊkəˌ ɪˈlεktrɪk reɪndʒ
rúra na pečenie
oven
ˈʌvn
mikrovlnná rúra
microwave (oven)
ˈmaɪkrəʊˌweɪv (ˈʌvn)
umývačka riadu
dishwasher
ˈdɪʃˌwɒʃə
drvič odpadu
waste disposer, (AmE) garbage disposer
weɪst dɪˈspəʊzəˌ ˈgɑːbɪdʒ dɪˈspəʊzə
kávovar
coffee machine, coffeemaker
ˈkɒfɪ məˈʃiːnˌ ˈkɒfɪˌmeɪkə
rýchlovarná kanvica
jug kettle
dʒʌg ˈkεtl
kuchynský robot
food processor
fuːd ˈprəʊsεsə
mixér
blender, (food) mixer
ˈblεndəˌ (fuːd) ˈmɪksə
šľahač
beater
ˈbiːtə
hriankovač
toaster
ˈtəʊstə
sendvičovač
sandwich maker
ˈsænwɪdʒ ˈmeɪkə
jogurtovač
yogurt maker
ˈjəʊgət ˈmeɪkə
domáca pekáreň
bread maker
brεd ˈmeɪkə
práčka
washing machine, (hovor.) washer
ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːnˌ ˈwɒʃə
sušička
(tumble) dryer
(ˈtʌmbl) ˈdraɪə
(naparovacia) žehlička
(steam) iron
(stiːm) ˈaɪən
fén
hairdryer
ˈhεəˌdraɪə
kulma
curling iron/tongs
ˈkɜːlɪŋ ˈaɪən/tɒŋz
vysávač
vacuum (cleaner), (BrE) hoover
ˈvækjʊəm (ˈkliːnə)ˌ huːvə
parný čistič (kobercov)
steam cleaner
stiːm ˈkliːnə
televízor
television (set), TV
ˈtεlɪˌvɪʒən (sεt)ˌˌtiːˈviː
obrazovka
screen
skriːn
farebná obrazovka
colour screen
ˈkʌlə skriːn
plazmová obrazovka
plasma screen
ˈplæzmə skriːn
rádio
radio
ˈreɪdɪəʊ
DVD prehrávač
DVD player
ˌdiːviːˈdiː ˈpleɪə
hifi veža
stereo (system)
ˈstεrɪəʊ (ˈsɪstəm)
reproduktory
(loud)speakers
(laʊd)ˈspiːkəz
zosilňovač
amplifier
ˈæmplɪˌfaɪə
satelitná anténa
satellite dish
ˈsætˌlaɪt dɪʃ
diaľkové ovládanie
remote (control)
rɪˈməʊt (kənˈtrəʊl)
svietidlo
light (fitting)
laɪt (ˈfɪtɪŋ)
lampa
lamp
læmp
luster
chandelier
ˌʃændɪˈlɪə
žiarovka
(light) bulb
(laɪt) bʌlb
žiarivka
fluorescent lamp/tube
ˌflʊəˈrεsnt læmp/tjuːb
vypínač
switch
swɪtʃ
poistka
(electrical) fuse
(ɪˈlεktrɪkl) fjuːz
výpadok prúdu
power failure/cut
ˈpaʊə ˈfeɪljə/kʌt
jednosmerný prúd
direct current
dɪˈrεkt ˈkʌrənt
striedavý prúd
alternating current
ˈɔːltəˌneɪtɪŋ ˈkʌrənt
kúrenie
heating
ˈhiːtɪŋ
ústredné kúrenie
central heating
ˈsεntrəl ˈhiːtɪŋ
podlahové kúrenie
(under)floor heating
(ˈʌndə)flɔː ˈhiːtɪŋ
radiátor
radiator, heater
ˈreɪdɪˌeɪtəˌ ˈhiːtə
kozub
fireplace
ˈfaɪəˌpleɪs
kotol
boiler, furnace
ˈbɔɪləˌ ˈfɜːnɪs
bojler
water heater
ˈwɔːtə ˈhiːtə
klimatizácia
air-conditioner
εəkənˈdɪʃənə
centrálny vysávač
central vacuum
ˈsεntrəl ˈvækjʊəm