Potápanie

Potápanie

Diving
Chcel by som si vyskúšať potápanie v mori.
I'd like to try some sea diving.
aɪd laɪk tə traɪ sʌm siː ˈdaɪvɪŋ
Je tu nejaká škola potápania?
Is there any diving school around here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈdaɪvɪŋ skuːl əˈraʊnd hɪə?
Chcel by som absolvovať kurz potápania s prístrojom.
I'd like to take a scuba diving course.
aɪd laɪk tə teɪk ə ˈskuːbə ˈdaɪvɪŋ kɔːs
Koľko to bude stáť?
How much will it cost?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt kɒst?
Koľko trvá ten kurz?
How long is the course?
haʊ lɒŋ ɪz ðə kɔːs?
Budem musieť podstúpiť tréning v bazéne?
Will I have to take pool training?
wɪl aɪ hæv tə teɪk puːl ˈtreɪnɪŋ?
Kedy sa začneme potápať na otvorenom mori?
When do we start open water dives?
wεn dʊ wiː stɑːt ˈəʊpn ˈwɔːtə daɪvz?
Nie som úplný začiatočník.
I'm not a complete beginner.
aɪm nɒt ə kəmˈpliːt bɪˈgɪnə
Viackrát som šnorchloval.
I have done some occasional snorkeling.
aɪ hæv dʌn sʌm əˈkeɪʒənl ˈsnɔːklɪŋ
Na ako dlho dokážete zadržať dych?
How long can you hold your breath?
haʊ lɒŋ kən juː həʊld jɔː brεθ?
Požičiavate potápačské vybavenie?
Do you rent diving equipment?
dʊ juː rεnt ˈdaɪvɪŋ ɪˈkwɪpmənt?
Pomôžete mi obliecť si ten neoprén?
Can you help me put the wet suit on?
kən juː hεlp miː pʊt ðə wεt sjuːt ɒn?
Ako sa to zapína?
How do I fasten it?, How do I do it up?
haʊ dʊ aɪ ˈfɑːsn ɪt?ˌ haʊ dʊ aɪ dʊ ɪt ʌp?
Tie plutvy sú mi malé/veľké.
The flippers are too tight/big for me.
ðə ˈflɪpəz ɑː tuː taɪt/bɪg fə miː
Tie (potápačské) okuliare mi nesedia.
The diving mask doesn't fit me.
ðə ˈdaɪvɪŋ mɑːsk ˈdʌznt fɪt miː
Budeme sa potápať z lode?
Are we going to go boat diving?
ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə gəʊ bəʊt ˈdaɪvɪŋ?
Môže sa tu loviť harpúnou?
Is spearfishing allowed here?
ɪz ˈspɪəˌfɪʃɪŋ əˈlaʊd hɪə?
Sú tu nejaké zaujímavé podmorské útesy?
Are there any interesting underwater cliffs?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈɪntrɪstɪŋ ˈʌndəˈwɔːtə klɪfs?
Je to tu bezpečné na potápanie?
Are these waters safe for diving?
ɑː ðiːz ˈwɔːtəz seɪf fə ˈdaɪvɪŋ?
Ako hlboko sa môžem potápať?
How deep can I dive?
haʊ diːp kən aɪ daɪv?
Aká je maximálna hĺbka ponoru pre rekreačného potápača ako som ja?
What is the maximum diving depth for a recreational diver like myself?
wɒt ɪz ðə ˈmæksɪməm ˈdaɪvɪŋ dεpθ fɔː əˌrεkrɪˈeɪʃənl ˈdaɪvə laɪk maɪˈsεlf?
Ako dlho budeme pod vodou?
How long are we going to stay underwater?
haʊ lɒŋ ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə steɪ ˈʌndəˈwɔːtə?
Ako dlho mi vydrží kyslík?
How long should my air last?
haʊ lɒŋ ʃʊd maɪ εə lɑːst?
Čo mám robiť, keby som mal problémy?
What should I do in case of problems?
wɒt ʃʊd aɪ dʊ ɪn keɪs əv ˈprɒbləmz?
Vynárajte sa pomaly.
(Come to the) Surface slowly.
(kʌm tə ðə) ˈsɜːfɪs ˈsləʊlɪ
Sú tu žraloky/nejaké nebezpečné ryby?
Are there any sharks/dangerous fish here?
ɑː ðεə ˈεnɪ ʃɑːks/ˈdeɪndʒərəs fɪʃ hɪə?
Dávajte si pozor na žraloky.
Watch out for sharks.
wɒtʃ aʊt fə ʃɑːks
Popŕhlila ma medúza.
I got stung by a jellyfish.
aɪ gɒt stʌŋ baɪ ə ˈdʒεlɪˌfɪʃ
Oškrel som si ruku o skalu.
I've cut my arm on a rock.
aɪv kʌt maɪ ɑːm ɒn ə rɒk
Pomôžete mi von z vody?
Can you help me out of the water?
kən juː hεlp miː aʊt əv ðə ˈwɔːtə?
Môj kamarát je ešte pod vodou.
My friend is still under water.
maɪ frεnd ɪz stɪl ˈʌndə ˈwɔːtə
Môj (dýchací) prístroj nejako nefunguje.
Something is wrong with my scuba.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ ˈskuːbə
Takmer som sa utopil.
I almost drowned.
aɪ ˈɔːlməʊst draʊnd
potápanie s prístrojom
scuba diving
ˈskuːbə ˈdaɪvɪŋ
potápanie bez prístroja
skin diving
skɪn ˈdaɪvɪŋ
šnorchlovanie
snorkeling
ˈsnɔːklɪŋ
voľné potápanie
freediving
ˈfriːdaɪvɪŋ
šnorchel
snorkel
ˈsnɔːkl
potápačský dýchací prístroj
scuba, aqualung
ˈskuːbəˌ ˈækwəˌlʌŋ
kyslíková bomba
scuba tank
ˈskuːbə tæŋk
prístroj na opakované dýchanie
rebreather
ˌriːˈbriːðə
neoprén
wet suit
wεt sjuːt
plutvy
flippers, fins
ˈflɪpəzˌ fɪnz
potápačské okuliare
diving mask
ˈdaɪvɪŋ mɑːsk