Peniaze

Peniaze

Money matters
Koľko to stojí?
How much is it?, How much does it cost?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?ˌ haʊ mʌtʃ dʌz ɪt kɒst?
Je to príliš drahé.
It's too expensive.
ɪts tuː ɪkˈspεnsɪv
Nemáte niečo lacnejšie?
Do you have a cheaper one?
dʊ juː hæv ə tʃiːpə wʌn?
Potrebujem niečo lacnejšie.
I need something cheaper.
aɪ niːd ˈsʌmθɪŋ tʃiːpə
Nemám dosť peňazí.
I haven't got enough money.
aɪ ˈhævnt gɒt ɪˈnʌf ˈmʌnɪ
Nemôžem si to dovoliť.
I can't afford it.
aɪ kɑːnt əˈfɔːd ɪt
Nemôžem toľko minúť.
I can't spend that much.
aɪ kɑːnt spεnd ðæt mʌtʃ
Kde to mám zaplatiť?
Where shall I pay for it?
wεə ʃæl aɪ peɪ fɔː ɪt?
Kde je pokladňa?
Where's the cash desk/(AmE) checkout counter?
wεəz ðə kæʃ dεsk/ˈtʃεkˌaʊt ˈkaʊntə?
Môžem platiť v hotovosti?
Can I pay cash?
kən aɪ peɪ kæʃ?
Prijímate eurá/doláre/libry?
Do you accept euros/dollars/pounds?
dʊ juː əkˈsεpt ˈjʊərəʊz/ˈdɒləz/paʊndz?
Môžete mi rozmeniť päťdesiat dolárov?
Can you break/change a fifty (dollar bill)?
kən juː breɪk/tʃeɪndʒ ə ˈfɪftɪ (ˈdɒlə bɪl)?
Nemám drobné.
I have no change.
aɪ hæv nəʊ tʃeɪndʒ
Potrebujem drobné (na telefón).
I need some change (for the phone).
aɪ niːd sʌm tʃeɪndʒ (fə ðə fəʊn)
Prijímate tieto šeky?
Do you accept these cheques/(AmE) checks?
dʊ juː əkˈsεpt ðiːz tʃεks/tʃεks?
Budem platiť kreditkou.
I'll pay by credit card.
aɪl peɪ baɪ ˈkrεdɪt kɑːd
Máte prečerpanú kartu.
Your card is maxed out/over the limit.
jɔː kɑːd ɪz mækst aʊt/ˈəʊvə ðə ˈlɪmɪt
To nie je možné. Skúste to znovu.
That's impossible. Try it again.
ðæts ɪmˈpɒsəbl traɪ ɪt əˈgεn
Niekto mi ukradol peňaženku.
My wallet has been stolen.
maɪ ˈwɒlɪt hæz bɪn ˈstəʊlən
Môžete mi požičať pár dolárov?
Can you lend me a few dollars?
kən juː lεnd miː ə fjuː ˈdɒləz?
Môžete skontrolovať ten účet?
Can you check the bill, please?
kən juː tʃεk ðə bɪlˌ pliːz?
Obávam sa, že ste mi naúčtovali viac.
I'm afraid you have overcharged me.
aɪm əˈfreɪd juː hævˌəʊvəˈtʃɑːdʒd miː
Kde si môžem nárokovať vrátenie DPH?
Where can I claim a VAT refund?
wεə kən aɪ kleɪm ə væt ˈriːˌfʌnd?

Zmenáreň, bankomat

Money exchange, ATM
Hľadám zmenáreň.
I'm looking for an exchange office/a bureau de change.
aɪm lʊkɪŋ fə ən ɪksˈtʃeɪndʒ ˈɒfɪs/ə ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒ
Kde je najbližší bankomat?
Where is the nearest cash dispenser/(AmE) ATM?
wεə ɪz ðə nɪərɪst kæʃ dɪˈspεnsə/ˌeɪtiːˈεm?
Potrebujem vybrať nejaké peniaze.
I need to withdraw some money.
aɪ niːd tə wɪðˈdrɔː sʌm ˈmʌnɪ
Bankomat odmieta moju kartu.
The ATM does not accept my bank card.
ðəˌeɪtiːˈεm dʌz nɒt əkˈsεpt maɪ bæŋk kɑːd
Bankomat mi zhltol kartu.
The cash machine/(AmE) ATM swallowed my card.
ðə kæʃ məˈʃiːn/ˌeɪtiːˈεm ˈswɒləʊd maɪ kɑːd
Chcem si vymeniť nejaké peniaze.
I want to change some money.
aɪ wɒnt tə tʃeɪndʒ sʌm ˈmʌnɪ
Aký je výmenný kurz?
What is the exchange rate?
wɒt ɪz ðiː ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt?
Účtujete si poplatok?
Do you charge a fee?
dʊ juː tʃɑːdʒ ə fiː?
Koľko si mám vymeniť peňazí?
How much money should I change?
haʊ mʌtʃ ˈmʌnɪ ʃʊd aɪ tʃeɪndʒ?
Môžem to dostať v menších bankovkách?
Can I have it in smaller notes?
kən aɪ hæv ɪt ɪn smɔːlə nəʊts?
Môžete mi rozmeniť dvadsať eur?
Can you change a twenty euro note?
kən juː tʃeɪndʒ ə ˈtwεntɪ ˈjʊərəʊ nəʊt?
Môžem dostať potvrdenku?
Can I have the receipt please?
kən aɪ hæv ðə rɪˈsiːt pliːz?

Banka

Bank
Chcel by som si u vás založiť účet.
I'd like to open an account with your bank.
aɪd laɪk tə ˈəʊpn ən əˈkaʊnt wɪθ jɔː bæŋk
Aké dokumenty budem potrebovať?
What documents do I need?
wɒt ˈdɒkjʊmənts dʊ aɪ niːd?
Aké máte číslo účtu?
What's your account number?
wɒts jɔː əˈkaʊnt ˈnʌmbə?
Chcem si vybrať peniaze z účtu.
I want to make a withdrawal from my account.
aɪ wɒnt tə meɪk ə wɪðˈdrɔːəl frɒm maɪ əˈkaʊnt
Koľko je minimálny/maximálny možný výber?
What is the minimum/maximum withdrawal amount?
wɒt ɪz ðə ˈmɪnɪməm/ˈmæksɪməm wɪðˈdrɔːəl əˈmaʊnt?
Mám u vás devízový účet.
I have a foreign exchange account with your bank.
aɪ hæv ə ˈfɒrɪn ɪksˈtʃeɪndʒ əˈkaʊnt wɪθ jɔː bæŋk
Aký mám zostatok na účte?
What's my account balance?
wɒts maɪ əˈkaʊnt ˈbæləns?
Chcel by som zaplatiť bankovým prevodom.
I'd like to pay by credit transfer/(AmE) wire transfer.
aɪd laɪk tə peɪ baɪ ˈkrεdɪt ˈtrænsfɜː/waɪə ˈtrænsfɜː
Ako dlho bude trvať prevod?
How long will the transfer take?
haʊ lɒŋ wɪl ðə ˈtrænsfɜː teɪk?
Ku ktorej priehradke mám ísť?
Which (teller) window should I use?
wɪtʃ (ˈtεlə) ˈwɪndəʊ ʃʊd aɪ juːz?
Prečerpal som účet., Som v mínuse.
I have gone overdrawn., I have an overdraft.
aɪ hæv gɒnˌəʊvəˈdrɔːnˌ aɪ hæv ən ˈəʊvəˌdrɑːft
Chcel by som zrušiť svoj účet vo vašej banke.
I'd like to close my account with your bank.
aɪd laɪk tə kləʊz maɪ əˈkaʊnt wɪθ jɔː bæŋk
Vyplácate cestovné šeky?
Do you cash travellers' cheques/(AmE) checks?
dʊ juː kæʃ ˈtrævələz tʃεks/tʃεks?
účtenka
bill, (AmE) check
bɪlˌ tʃεk
(bankový) účet
(bank) account
(bæŋk) əˈkaʊnt
bežný účet
current account, (AmE) checking account
ˈkʌrənt əˈkaʊntˌ tʃεkɪŋ əˈkaʊnt
termínovaný účet
fixed term account
fɪkst tɜːm əˈkaʊnt
devízový účet
foreign exchange account
ˈfɒrɪn ɪksˈtʃeɪndʒ əˈkaʊnt
pokladničná zloženka
cash order
kæʃ ˈɔːdə
prevodný príkaz
transfer order (form)
ˈtrænsfɜː ˈɔːdə (fɔːm)
minca
coin
kɔɪn
bankovka
(bank)note, (AmE) (bank) bill
(bæŋk)nəʊtˌ (bæŋk) bɪl
priehradka
counter, teller's window
ˈkaʊntəˌ ˈtεləz ˈwɪndəʊ
zostatok na účte
account balance
əˈkaʊnt ˈbæləns
výber (z účtu)
withdrawal
wɪðˈdrɔːəl
vklad
deposit
dɪˈpɒzɪt
bankomat
cash dispenser, (AmE) ATM
kæʃ dɪˈspεnsəˌˌeɪtiːˈεm
priame inkaso
direct debit
dɪˈrεkt ˈdεbɪt