Kúpeľňa a záchod

Kúpeľňa a záchod

Bathroom, toilet
Kde je tu kúpeľňa/záchod?
Where is the bathroom/toilet here?
wεə ɪz ðə ˈbɑːθˌruːm/ˈtɔɪlɪt hɪə?
Potrebujem sa umyť/opláchnuť.
I need to wash/freshen up.
aɪ niːd tə wɒʃ/ˈfrεʃən ʌp
Kde si môžem umyť ruky?
Where can I wash my hands?
wεə kən aɪ wɒʃ maɪ hændz?
Môžem sa osprchovať?
Can I take a shower?
kən aɪ teɪk ə ˈʃaʊə?
Práve sa sprchuje.
He is just taking a shower.
hɪ ɪz dʒʌst ˈteɪkɪŋ ə ˈʃaʊə
Rád by som si napustil vaňu.
I'd like to run myself a bath.
aɪd laɪk tə rʌn maɪˈsεlf ə bɑːθ
Môžem použiť tento uterák?
Can I use this towel?
kən aɪ juːz ðɪs ˈtaʊəl?
Asi by som sa mal oholiť.
I need a shave.
aɪ niːd ə ʃeɪv
Môžem si požičať tvoj krém?
Can I use your cream?
kən aɪ juːz jɔː kriːm?
Musím si vyčistiť zuby.
I have to brush my teeth.
aɪ hæv tə brʌʃ maɪ tiːθ
Máš zubnú niť?
Do you have any dental floss?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈdεntl flɒs?
Lakuješ si nechty?
Do you paint your nails?
dʊ juː peɪnt jɔː neɪlz?
Prečo netečie teplá voda?
Why is there no hot water?
waɪ ɪz ðεə nəʊ hɒt ˈwɔːtə?
Musím ísť na záchod.
I have to go to the toilet/(AmE) bathroom.
aɪ hæv tə gəʊ tə ðə ˈtɔɪlɪt/ˈbɑːθˌruːm
Musím ísť na malú/veľkú.
I need to do a number one/two.
aɪ niːd tə dʊ ə ˈnʌmbə wʌn/tuː
Nie je tu toaletný papier.
There's no toilet paper.
ðεəz nəʊ ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə
Na záchode nefunguje ventilátor.
The bathroom fan isn't working.
ðə ˈbɑːθˌruːm fæn ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Spláchni.
Flush the toilet!
flʌʃ ðə ˈtɔɪlɪt!
Ten záchod nesplachuje.
The toilet won't flush.
ðə ˈtɔɪlɪt wəʊnt flʌʃ
Záchod tečie.
The toilet is running.
ðə ˈtɔɪlɪt ɪz ˈrʌnɪŋ
Záchod je (už zasa) upchatý.
The toilet is clogged (again).
ðə ˈtɔɪlɪt ɪz ˈklɒgd (əˈgεn)
Umývadlo neodteká.
The (basin) drain is clogged.
ðə (ˈbeɪsn) dreɪn ɪz ˈklɒgd
Kde nájdem handru na zem?
Where can I find some floor cloth?
wεə kən aɪ faɪnd sʌm flɔː klɒθ?
Môžem si tu nechať toaletné potreby?
Can I leave my toiletries here?
kən aɪ liːv maɪ ˈtɔɪlɪtrɪz hɪə?
vaňa
bath, (AmE) (bath)tub
bɑːθˌ (bɑːθ)tʌb
sprcha
shower
ˈʃaʊə
sprchový kút
shower cubicle/enclosure
ˈʃaʊə ˈkjuːbɪkl/ɪnˈkləʊʒə
umývadlo
(wash)basin, (AmE) lavatory, sink
(wɒʃ)ˈbeɪsnˌ ˈlævətrɪˌ sɪŋk
kohútik (vodovodný)
tap, (AmE) faucet
tæpˌ ˈfɔːsɪt
teplá/studená voda
hot/cold water
hɒt/kəʊld ˈwɔːtə
zrkadlo
mirror
ˈmɪrə
mydlo
soap
səʊp
sprchový gél
shower gel
ˈʃaʊə dʒεl
šampón
shampoo
ʃæmˈpuː
kondicionér
conditioner
kənˈdɪʃənə
pena do kúpeľa
bath foam, bubble bath
bɑːθ fəʊmˌ ˈbʌbl bɑːθ
kúpeľová soľ
bath salts
bɑːθ sɔːlts
uterák
towel
ˈtaʊəl
osuška
(bath) towel
(bɑːθ) ˈtaʊəl
župan
bathrobe
ˈbɑːθˌrəʊb
kúpeľňová predložka
bath mat
bɑːθ mæt
sprchový záves
shower curtain
ˈʃaʊə ˈkɜːtn
vatové tyčinky
cotton buds, (AmE) Q-tips
ˈkɒtn bʌdzˌ kjuːtɪps
zubná kefka
toothbrush
ˈtuːθˌbrʌʃ
zubná pasta
toothpaste
ˈtuːθˌpeɪst
dentálna niť
dental floss
ˈdεntl flɒs
toaleta, záchod, WC
toilet, lavatory, WC, (AmE) bathroom
ˈtɔɪlɪtˌ ˈlævətrɪˌˌdʌbljuːˈsiːˌ ˈbɑːθˌruːm
toaletný papier
toilet paper
ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə
záchodová kefa
toilet brush
ˈtɔɪlɪt brʌʃ
(gumený) zvon
(sink) plunger
(sɪŋk) ˈplʌndʒə
záchodová misa
toilet bowl
ˈtɔɪlɪt bəʊl
nádržka na vodu
flushing cistern
ˈflʌʃɪŋ ˈsɪstən
záchodová doska
toilet seat
ˈtɔɪlɪt siːt
splachovač
flusher, flushing system
ˈflʌʃəˌ ˈflʌʃɪŋ ˈsɪstəm