V krčme

V krčme

In the pub
Nejdeme na pivo?
(Do you) Want to go for a beer/pint?
(dʊ juː) wɒnt tə gəʊ fɔː ə bɪə/paɪnt?
Môžeme skočiť na jedno.
We might pop in for a beer/pint or two.
wiː maɪt pɒp ɪn fɔː ə bɪə/paɪnt ɔː tuː
Dajme si jedno rýchle.
Let's have a quick one.
lεts hæv ə kwɪk wʌn
Pozývam ťa na poldeci!
I will buy you a shot!
aɪ wɪl baɪ juː ə ʃɒt!
Je tu neďaleko nejaká štýlová krčma?
Is there any theme pub near here?
ɪz ðεə ˈεnɪ θiːm pʌb nɪə hɪə?
Nie je tam veľmi draho?
Isn't it too expensive?
ˈɪznt ɪt tuː ɪkˈspεnsɪv?
Kam si chceš sadnúť?
Where would you like to sit?
wεə wʊd juː laɪk tə sɪt?
Sadneme si k baru?
Shall we sit at the bar?
ʃæl wiː sɪt æt ðə bɑː?
Sadnime si k tamtomu stolu.
Let's sit down at the table over there.
lεts sɪt daʊn æt ðə ˈteɪbl ˈəʊvə ðεə
Je tento stôl voľný?
Is this table free?
ɪz ðɪs ˈteɪbl friː?
Máte tu voľné?
Are these seats free?
ɑː ðiːz siːts friː?
Je tu plno.
It is full., They are full.
ɪt ɪz fʊlˌ ðeɪ ɑː fʊl
Počkáme alebo pôjdeme inam?
Shall we wait or go elsewhere?
ʃæl wiː weɪt ɔː gəʊˌεlsˈwεə?
Je tu dosť nafajčené.
It's kind of smoky here.
ɪts kaɪnd əv ˈsməʊkɪ hɪə
Je tu nefajčiarska časť?
Is there a non-smoking area (here)?
ɪz ðεə ə nɒnˈsməʊkɪŋ ˈεərɪə (hɪə)?
Dá sa tu sedieť aj vonku?
Do you have outside seating?
dʊ juː hævˌaʊtˈsaɪd ˈsiːtɪŋ?
Koľko tu stojí pivo?
How much is a beer here?
haʊ mʌtʃ ɪz ə bɪə hɪə?
Máte čapované pivo?
Do you have draught/(AmE) draft beer?
dʊ juː hæv drɑːft/drɑːft bɪə?
Čo sa tu čapuje?
What's on tap (here)?
wɒts ɒn tæp (hɪə)?
Máme len fľaškové nealkoholické pivo.
We've got just bottled non-alcoholic beer.
wiːv gɒt dʒʌst ˈbɒtld nɒnˌælkəˈhɒlɪk bɪə
Dám si (malé) rezané pivo.
I'll have a (half-pint of) black and tan.
aɪl hæv ə (hɑːfpaɪnt əv) blæk ænd tæn
Dám si ešte jedno.
I'll have one more.
aɪl hæv wʌn mɔː
Nedáme si štamprlík vodky?
How about a shot of vodka?
haʊ əˈbaʊt ə ʃɒt əv ˈvɒdkə?
Radšej si dám whisky s ľadom.
I'll rather have whiskey on the rocks.
aɪl ˈrɑːðə hæv ˈwɪskɪ ɒn ðə rɒks
Na zdravie!
Cheers!, (hovor.) Chin-chin!
tʃɪəz!ˌ tʃɪntʃɪn!
Na ex!, Do dna!
Bottoms up!, Down the hatch!, (AmE) Chug it!
ˈbɒtəmz ʌp!ˌ daʊn ðə hætʃ!ˌ tʃʌg ɪt!
Želáte si ešte niečo?
Anything else?
ˈεnɪˌθɪŋ εls?
Ďakujem, už nie.
No, I'm fine.
nəʊˌ aɪm faɪn
Už mám dosť.
I've had enough.
aɪv hæd ɪˈnʌf
Dajme si ešte jedno na cestu.
Let's have one more for the road.
lεts hæv wʌn mɔː fə ðə rəʊd
Už som mal 5 pív.
I've already had 5 beers.
aɪv ɔːlˈrεdɪ hæd faɪv bɪəz
To je na účet podniku.
It's on the house.
ɪts ɒn ðə haʊs
Pripíšte mi to na účet.
Put it on the tab.
pʊt ɪt ɒn ðə tæb
Musím si ešte odskočiť (na záchod).
I have to go to the bathroom.
aɪ hæv tə gəʊ tə ðə ˈbɑːθˌruːm
Nechceš si zahrať biliard?
Feel like playing pool?
fiːl laɪk pleɪŋ puːl?
Jasné, postav gule.
Sure, rack'em up.
ʃʊəˌ ˈrækˌεm ʌp
Nakrieduj si tágo.
Chalk your cue.
tʃɔːk jɔː kjuː
Hral si už niekedy šípky?
Have you ever played darts?
hæv juː ˈεvə pleɪd dɑːts?
Účet, prosím.
(Can I have) The (BrE) bill/(AmE) check please.
(kən aɪ hæv) ðə bɪl/tʃεk pliːz
Zaplatíme každý zvlášť.
We will go Dutch.
wiː wɪl gəʊ dʌtʃ
Dnes platíš ty.
Today it's your turn to buy the drinks.
təˈdeɪ ɪts jɔː tɜːn tə baɪ ðə drɪŋks
Ja (to) platím!
I'm buying!, (AmE) My dollar!
aɪm baɪɪŋ!ˌ maɪ ˈdɒlə!
krčma
pub, (AmE) bar, saloon
pʌbˌ bɑːˌ səˈluːn
športový bar
sports bar
spɔːts bɑː
piváreň
alehouse
ˈeɪlˌhaʊs
výčap
taproom, (AmE) barroom
ˈtæpˌruːmˌ ˈbɑːˌruːm
vonkajšie sedenie, terasa
outside seating, terrace
ˌaʊtˈsaɪd ˈsiːtɪŋˌ ˈtεrəs
barman
barman, (AmE) bartender
ˈbɑːmənˌ ˈbɑːˌtεndə
pipa (na sude)
tap, (AmE) faucet, spigot
tæpˌ ˈfɔːsɪtˌ ˈspɪgət
sud
keg
kεg
pivový pohár
beer mug
bɪə mʌg
krígeľ
stein, tankard
staɪnˌ ˈtæŋkəd
pohár
glass
glɑːs
vínový pohár
wine glass
waɪn glɑːs
džbánik
pitcher
ˈpɪtʃə
štamprlík, poldeci
shot, (BrE) snifter
ʃɒtˌ ˈsnɪftə
pivná tácka
beermat, beer coaster
ˈbɪəˌmætˌ bɪə ˈkəʊstə
popolník
ashtray
ˈæʃˌtreɪ
nápojový lístok
drink list
drɪŋk lɪst