Žiadosti, príkazy a návrhy

Žiadosti, príkazy a návrhy

Requests, orders and suggestions
Môžete mi pomôcť?
Can you help me?
kən juː hεlp miː?
Mohol by som (dostať)...?
Could I (get)...?
kʊd aɪ (gεt)?
Môžete mi povedať...?
Can you tell me...?
kən juː tεl miː?
Urobili by ste mi láskavosť?
Would you do me a favour?
wʊd juː dʊ miː ə ˈfeɪvə?
Mohli by ste mi poradiť...?
Could you advise me...?
kʊd juː ədˈvaɪz miː?
Môžete to zariadiť?
Could you arrange it?
kʊd juː əˈreɪndʒ ɪt?
Chcel by som...
I'd like to...
aɪd laɪk tə
Chcel by som vás požiadať...
I'd like to ask you...
aɪd laɪk tə ɑːsk juː
Boli by ste taký láskavý a...?
Would you be so kind and...?
wʊd juː biː səʊ kaɪnd ænd?
Dalo by sa...?
Would it be possible (to)...?
wʊd ɪt biː ˈpɒsɪbl (tə)?
Chcel by som hovoriť s...
I'd like to speak to ...
aɪd laɪk tə spiːk tə
Chcel by som si dohodnúť stretnutie.
I'd like to arrange/make an appointment.
aɪd laɪk tə əˈreɪndʒ/meɪk ən əˈpɔɪntmənt
Mohli by sme sa stretnúť?
Could we meet?
kʊd wiː miːt?
Mohli by ste chvíľu počkať?
Can you wait a minute?
kən juː weɪt ə ˈmɪnɪt?
Môžem si to požičať?
Can I borrow it?
kən aɪ ˈbɒrəʊ ɪt?
Môžem sa k vám pridať?
Can I join you?
kən aɪ dʒɔɪn juː?
Vyzdvihnete ma?
Will you pick me up?
wɪl juː pɪk miː ʌp?
Podali by ste mi...?
Would you pass me...?
wʊd juː pɑːs miː?
Nech sa páči.
Here you are/go.
hɪə juː ɑː/gəʊ
Chcel by som vedieť, či...
I wonder if...
aɪ ˈwʌndə ɪf
Môžete (mi) to zistiť?
Can you find out (for me)?
kən juː faɪnd aʊt (fə miː)?
Prepáčte, že obťažujem, ale...
I am sorry to bother you but...
aɪ əm ˈsɒrɪ tə ˈbɒðə juː bət
Prepáčte, potrebujem...
Excuse me, I need...
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪ niːd
Môžem vám pomôcť?
Can I help you?
kən aɪ hεlp juː?
Hľadám...
I'm looking for...
aɪm lʊkɪŋ fə
Zaviedli by ste ma tam?
Can you show me there?
kən juː ʃəʊ miː ðεə?
Najlepšie bude...
The best will be...
ðə bεst wɪl biː
Chceli by ste...?
Would you like...?
wʊd juː laɪk?
A čo tak...?
And what about...?
ænd wɒt əˈbaʊt?
Mohli by sme napríklad (ísť)...
We might (go to)...
wiː maɪt (gəʊ tə)
Pridáte sa k nám?
Will you join us?
wɪl juː dʒɔɪn əs?
Ak vám to neprekáža.
If you don't mind.
ɪf juː dəʊnt maɪnd
Bude vám prekážať, ak...?
Do you mind if...?
dʊ juː maɪnd ɪf?
Súhlasíte?
Do you agree?
dʊ juː əˈgriː?
Zaujíma vás to?
Are you interested in it?
ɑː juː ˈɪntrɪstɪd ɪn ɪt?
Chcete to vidieť?
Would you like to see it?
wʊd juː laɪk tə siː ɪt?
Mám ho zavolať?
Should I call him?
ʃʊd aɪ kɔːl hɪm?
Viete to iste?
Do you know it for sure?
dʊ juː nəʊ ɪt fə ʃʊə?
Prečo nie?
Why not?
waɪ nɒt?
Ako si želáte.
As you wish.
əz juː wɪʃ
Budete musieť...
You will have to...
juː wɪl hæv tə
Počkajte chvíľu, prosím.
Wait a moment, please.
weɪt ə ˈməʊməntˌ pliːz
Môžete vojsť.
You can go in now.
juː kən gəʊ ɪn naʊ
Vstúpte!, Ďalej!
Come in!
kʌm ɪn!
Poďte ďalej!
Come on in!
kʌm ɒn ɪn!
Odložte si (veci).
Take your coat/jacket off.
teɪk jɔː kəʊt/ˈdʒækɪt ɒf
Sadnite si.
Sit down., Take a seat.
sɪt daʊnˌ teɪk ə siːt
Urobte si pohodlie.
Make yourself at home.
meɪk jɔːˈsεlf æt həʊm
Prevediem vás.
I will show you around.
aɪ wɪl ʃəʊ juː əˈraʊnd
Čo vám môžem ponúknuť?
What can I offer you?
wɒt kən aɪ ˈɒfə juː?
Dáte si niečo na pitie?
Would you like something to drink?
wʊd juː laɪk ˈsʌmθɪŋ tə drɪŋk?
Ponúknite sa.
Help yourself/yourselves.
hεlp jɔːˈsεlf/jɔːˈsεlvz
Vezmi si (ešte).
Have (another) one.
hæv (əˈnʌðə) wʌn
Dáte si ešte?
Would you like some more?
wʊd juː laɪk sʌm mɔː?
Nechajte nás osamote.
Leave us alone.
liːv əs əˈləʊn
Odíďte!
Go away!
gəʊ əˈweɪ!
Von!
Get out!
gεt aʊt!
Zmizni!
Get lost!, Beat it!
gεt lɒst!ˌ biːt ɪt!