Verejné nápisy

Verejné nápisy

Public notices
Accident & Emergency
Pohotovosť (lekárska)
Admission
Vstup
Admission (fee)
Vstupné
Admission free
Vstup zdarma
Air terminal
Letisková hala
Airconditioning
Klimatizácia
Airport
Letisko
Ambulance (service)
Rýchla zdravotnícka pomoc
Arrivals
Príchody, Prílety
Arrivals hall
Príletová hala
Attention!
Pozor!
Authorized personnel only
Nepovolaným vstup zakázaný
B&B, Bed and breakfast
Nocľah s raňajkami
Baby changing station
Prebaľovací kútik
Baggage check-in
Príjem batožín
Baggage claim
Výdaj batožín
Bank
Banka
Barber shop, Barber's
Holičstvo
Bathing prohibited
Zákaz kúpania
Beach
Pláž
Beach access
Prístup na pláž
Beltway (AmE)
Mestský okruh
Best before...
Minimálna trvanlivosť do...
Beware!
Pozor!
Beware of dog
Pozor, zlý pes
Beware of pickpockets
Pozor na vreckárov
Bikeway (AmE)
Cyklistický chodník
Boarding
Nastupovanie (na palubu), Nalodenie
Boarding time
Čas nástupu do lietadla
Booking office
Predaj cestovných lístkov
Box office
Pokladňa (v kine ap.)
Bump
Spomaľovací prah
Bus stop
Zastávka autobusu
Cancelled
Zrušené (let ap.)
Car park (BrE)
Parkovisko
Car rental
Požičovňa áut
Carpool (only)
Len pre vozidlá s viacerými pasažiermi (pruh)
Caution!
Pozor!
Check-in
Odbavenie, Registrácia
Chemist's
Lekáreň
Children's playroom
Detský kútik
Classifieds (BrE)
Inzercia, Inzeráty
Clearance sale
Totálny výpredaj
Cloakroom
Šatňa
Close the door
Zatvárajte dvere
Closed
Zatvorené
Closing day
Zatvárací deň
Cold
Studená (voda)
Construction site
Stavba, Stavenisko
Crosswalk (AmE)
Priechod pre chodcov
Customs
Colnica
Cycleway (BrE)
Cyklistický chodník
Danger
Nebezpečenstvo
Dangerous current
Nebezpečný prúd
Dead end
Slepá ulica
Delay(ed)
Meškanie (letu ap.)
Departure lounge
Odletová hala
Departures
Odchody, Odlety
Desk
Priehradka
Detour (AmE)
Obchádzka
Discount
Zľava
Diversion (BrE)
Obchádzka
Do not disturb
Nerušiť
Do not enter
Nevstupovať
Do not lean out of the window
Nevykláňajte sa z okien
Do not open
Neotvárať
Do not pass (AmE)
Zákaz predchádzania
Do not smoke
Nefajčite
Do not touch
Nedotýkať sa
Do not walk
Neprechádzajte
Drinking water
Pitná voda
Drive carefully
Jazdite opatrne
Drugstore (AmE)
Lekáreň, Drogéria
Elevator (AmE)
Výťah
Emergency brake
Záchranná brzda
Emergency exit
Núdzový východ
Emergency room (AmE)
Pohotovosť (lekárska)
Entrance
Vchod
Escape route
Úniková cesta
Exchange (office)
Zmenáreň
Exit
Východ, Výjazd
Expiration date (AmE)
Dátum spotreby
Fasten your seat belt(s)
Pripútajte sa
Fire hazard/danger
Nebezpečenstvo požiaru
First aid
Prvá pomoc
Flight No. ...
Let č. ...
Flight schedule
Letový poriadok
Flyover (BrE)
Nadjazd
For rent, To rent
Na prenájom
For sale
Na predaj
Free parking
Parkovanie zdarma
Freeway
Diaľnica (bez úhrady)
Gents, Gentlemen
Páni (toalety)
Give way (BrE)
Daj prednosť v jazde
Guarded parking
Strážené parkovisko
Hairdresser's
Kaderníctvo
High surf
Vysoký príboj
High voltage
Vysoké napätie
Highway
Diaľnica
Hospital
Nemocnica
Hot
Horúca (voda)
Icy road
Nebezpečenstvo poľadovice
Information
Informácie
Inn
Hostinec
Insert coin
Vhoďte mincu
Insert your card
Vložte kartu
Keep clean
Udržujte čistotu
Keep clear
Vjazd, neparkovať!, Nepribližujte sa
Keep left/right
Držte sa vľavo/vpravo
Keep off, Keep out
Nevstupovať
Knock
Klopte
Ladies
Dámy (toalety)
Left luggage (office)
Úschovňa batožín
Lift (BrE)
Výťah
Litter (BrE)
Odpadky
Lost property office
Straty a nálezy
Luggage lockers
Úschovné skrinky (na stanici)
Mall (AmE)
Nákupné centrum
Manicure
Manikúra
Market(place)
Trh
Men
Páni (toalety)
Men at work
Práce na ceste
Merge left/right
Zaraďte sa do ľavého/pravého pruhu
Mind the step
Pozor, schod
Mind your head
Pozor na hlavu
Motorway (BrE), Superhighway
Diaľnica
No admittance except on business
Nepovolaným vstup zakázaný
No climbing
Zákaz lezenia
No crossing
Zákaz prechádzania
No diving
Zákaz skákania do vody
No dumping
Zákaz skládky (odpadu)
No entry
Vstup/Vjazd zakázaný
No fire
Zákaz zakladania ohňa
No fishing
Zákaz lovu rýb
No idling
Vypnite motor
No left/right turn
Zákaz odbočenia vľavo/vpravo
No littering
Neodhadzujte odpadky
No overtaking, (AmE) No passing
Zákaz predbiehania
No parking
Zákaz parkovania, Neparkovať
No passing zone (AmE)
Zákaz predchádzania
No pets
Zvieratá nie sú povolené
No photographs
Zákaz fotografovania
No smoking
Zákaz fajčenia
No stopping
Zákaz zastavenia
No surfing
Zákaz surfovania
No swimming
Zákaz kúpania
No thru traffic
Zákaz vjazdu tranzitnej dopravy
No trespassing
Zákaz vstupu (na pozemok)
No U turn
Zákaz otáčania
No vacancy
Obsadené (v moteli ap.)
No waiting
Zákaz státia
Non-potable water
Úžitková voda
Non-smokers
Nefajčiari
Not for drinking
Úžitková voda
Notice!
Upozornenie!
Occupied
Obsadené
Office hours
Úradné hodiny, Ordinačné hodiny
One-way traffic
Jednosmerná premávka
On/Off
Zapnuté/Vypnuté
Open
Otvorené
Opening hours
Otváracie hodiny
Out of order
Mimo prevádzky
Overpass (AmE)
Nadjazd
Park and ride
Záchytné parkovisko
Parking lot (AmE)
Parkovisko
Passport control
Pasová kontrola
Pay-and-display (BrE)
Platené parkovanie
Pedestrian area (BrE)
Pešia zóna
Pedestrian crossing
Priechod pre chodcov
Pedestrians only
Len pre peších
Pedicure
Pedikúra
Pharmacy
Lekáreň
Phone
Telefón
Picnic area
Miesto na piknik
Platform No. ...
Nástupište č. ...
Poison
Jed
Police station
Policajná stanica
Post office
Pošta
Potable water (AmE)
Pitná voda
Press (the button)
Stlačte (tlačidlo)
Private (property)
Súkromný majetok/pozemok
Pub
Krčma
Public convenience
Verejné toalety
Pull
Ťahať, Sem
Push
Tlačiť, Tam
Queues likely (BrE)
Kolóny
Quiet!
Ticho!
Railway/(AmE) Railroad station
Železničná stanica
Ramp closed
Výjazd z diaľnice uzavretý
Refreshments
Občerstvenie
Rent-(a-)car
Požičovňa áut
Rental cars
Autá na prenájom
Reserved
Rezervované
Rest area
Odpočívadlo (pri ceste)
Restaurant
Reštaurácia
Restricted area
Nepovolaným vstup zakázaný
Restroom(s) (AmE)
Toalety
Ring road (BrE)
Mestský okruh
Road under construction
Cesta sa opravuje
Road work(s) ahead
Práce na ceste
Room to rent
Izba na prenájom
Roundabout (BrE)
Kruhový objazd
Sale
Výpredaj
Shoplifters will be prosecuted
Krádež sa trestá
Shopping centre (BrE)
Nákupné centrum
Shorebreak
Príbojové vlny
Sidewalk closed (AmE)
Chodník uzavretý
Slippery road (BrE)
Klzká vozovka
Slow down
Spomaľte
Slow traffic ahead (AmE)
Kolóna
Smokers
Fajčiari
Soft shoulder
Nespevnená krajnica
Sold out
Vypredané
Special offer
Špeciálna ponuka
Speed hump
Spomaľovací prah
Speed limit
Maximálna povolená rýchlosť
Speed trap/camera
Meraný úsek (radarom)
Staff only
Len pre personál
Stairway
Schodisko
Stop
Stáť, Zastavte
Store in a cool place
Uchovávajte v chlade
Subway (AmE)
Metro
Takeaway, Takeout (AmE)
Predaj hotového jedla (ktoré si zákazník odnesie so sebou)
Taxi rank, Taxi stand
Stanovište taxíkov
Terminal
Stanica (autobusová, vlaková), Konečná zastávka
Thru traffic (AmE)
Tranzitná doprava
Ticket office
Predajňa lístkov
Tickets
Lístky, Vstupenky
Timetable
Cestovný/Letový poriadok
To the trains
K vlakom
Toilet(s) (BrE)
Toalety
Toll
Mýto, Diaľničný poplatok
Toll plaza
Terminál na výber mýta
Tollway
Platená diaľnica
Tourist information
Turistické informácie
Tow-away zone
Zákaz parkovania, vozidlá budú odtiahnuté
Track No. ...
Koľaj č. ...
Traffic circle (AmE)
Kruhový objazd
Trash (AmE)
Odpadky
Trespassers will be prosecuted
Porušenie zákazu (vstupu) sa trestá
Underground (BrE)
Metro
Underpass
Podjazd, Podchod
Use-by date
Dátum spotreby
Vacancy
Voľné izby
Vacant
Voľný
Violators will be prosecuted
Porušenie zákazu sa trestá
Visitors centre/(AmE) center
Návštevnícke centrum
Waiting room
Čakáreň
Walk (AmE)
Prechádzajte (na priechode)
Warning!
Upozornenie!
Washroom
Umyváreň
Watch your step (AmE)
Pozor, schod
Way in
Vjazd, Vchod
Way out
Výjazd, Východ
Wet floor
Pozor, vlhká podlaha