Núdzové situácie

Núdzové situácie

Emergency
Pomoc!
Help!
hεlp!
Horí!
Fire!
faɪə!
Zlodej!
Thief!
θiːf!
Pozor!
Watch out!, Look out!
wɒtʃ aʊt!ˌ lʊk aʊt!
Zožeňte pomoc/niekoho!
Go get help/somebody!
gəʊ gεt hεlp/ˈsʌmbədɪ!
Môžete mi/nám pomôcť?
Can you help me/us?
kən juː hεlp miː/əs?
Je to veľmi naliehavé!
This is an emergency!
ðɪs ɪz ən ɪˈmɜːdʒənsɪ!
Okradli ma.
I have been robbed.
aɪ hæv bɪn ˈrɒbd
Prepadli ma.
I have been assaulted.
aɪ hæv bɪn əˈsɔːltɪd
Znásilnili ma.
I've been raped.
aɪv bɪn reɪpt
Vykradli nám izbu.
Our room was burgled/(AmE) burglarized.
aʊə ruːm wɒz ˈbɜːgld/ˈbɜːgləˌraɪzd
Čo mám robiť?
What should I do?
wɒt ʃʊd aɪ dʊ?
Zavolajte políciu/pohotovosť.
Call the police/ambulance.
kɔːl ðə pəˈliːs/ˈæmbjʊləns
Môžete zastaviť?
Can you stop?
kən juː stɒp?
Necítim sa dobre.
I don't feel well.
aɪ dəʊnt fiːl wεl
Potrebujem (si vziať) svoje lieky.
I need to take my medicine.
aɪ niːd tə teɪk maɪ ˈmεdɪsɪn
Mám bolesti.
I'm in pain.
aɪm ɪn peɪn
Potrebujem si ľahnúť/odpočinúť.
I need to lie down/have a rest.
aɪ niːd tə laɪ daʊn/hæv ə rεst
Mal som nehodu.
I've had an accident.
aɪv hæd ən ˈæksɪdənt
Ukradli mi pas/všetky peniaze.
My passport/All my money has been stolen.
maɪ ˈpɑːspɔːt/ɔːl maɪ ˈmʌnɪ hæz bɪn ˈstəʊlən
Nemám (žiadne) peniaze!
I have no money!
aɪ hæv nəʊ ˈmʌnɪ!
Nemám cestovné poistenie.
I have no travel insurance.
aɪ hæv nəʊ ˈtrævl ɪnˈʃʊərəns
Stratil sa mi kufor.
My suitcase has been lost.
maɪ ˈsjuːtˌkeɪs hæz bɪn lɒst
Stratilo sa nám dieťa.
Our child is missing.
aʊə tʃaɪld ɪz ˈmɪsɪŋ
Stratil som kľúče (od auta).
I've lost my (car) keys.
aɪv lɒst maɪ (kɑː) kiːz
Zabuchol som si dvere.
I locked myself out.
aɪ lɒkt maɪˈsεlf aʊt
Potrebujem si zavolať.
I need to make a phone call.
aɪ niːd tə meɪk ə fəʊn kɔːl
Mám vybitý mobil.
My mobile/(AmE) cell phone battery is flat.
maɪ ˈməʊbaɪl/sεl fəʊn ˈbætərɪ ɪz flæt
Môžem si od vás zavolať?
Can I use your phone?
kən aɪ juːz jɔː fəʊn?
Kde sú (tu) toalety?
Where is the lavatory/bathroom/restroom?
wεə ɪz ðə ˈlævətrɪ/ˈbɑːθˌruːm/ˈrεstˌruːm?
Na záchode nie je/chýba toaletný papier.
There is no toilet paper in the toilet/(AmE) restroom.
ðεə ɪz nəʊ ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə ɪn ðə ˈtɔɪlɪt/ˈrεstˌruːm
Kde je najbližšia policajná stanica/nemocnica?
Where is the nearest police station/hospital?
wεə ɪz ðə nɪərɪst pəˈliːs ˈsteɪʃən/ˈhɒspɪtl?
Ako sa dostaneme na slovenskú ambasádu?
How do we get to the Slovak embassy?
haʊ dʊ wiː gεt tə ðə ˈsləʊvæk ˈεmbəsɪ?
Chcem si zavolať na slovenskú ambasádu.
I want to call the Slovak embassy.
aɪ wɒnt tə kɔːl ðə ˈsləʊvæk ˈεmbəsɪ
Som cudzinec.
I'm a foreigner.
aɪm ə ˈfɒrɪnə
Nerozumiem (vám).
I don't understand you.
aɪ dəʊntˌʌndəˈstænd juː
Požadujem tlmočníka.
I require an interpreter.
aɪ rɪˈkwaɪə ən ɪnˈtɜːprɪtə
Neurobil som nič protizákonné.
I did nothing illegal.
aɪ dɪd ˈnʌθɪŋ ɪˈliːgl
Nevedel som to.
I didn't know that.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ðæt
Na to nemáte právo.
You have no right to do this.
juː hæv nəʊ raɪt tə dʊ ðɪs
Ako dlho ma tu budete držať?
How long are you going to keep me here?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə kiːp miː hɪə?
Informujte, prosím, mojich príbuzných.
Please inform my relatives.
pliːz ɪnˈfɔːm maɪ ˈrεlətɪvz
Nevyznám sa tu.
I'm a stranger here.
aɪm ə ˈstreɪndʒə hɪə
Stratil som sa.
I'm lost., I got lost.
aɪm lɒstˌ aɪ gɒt lɒst
Neviem, kde som.
I don't know where I am.
aɪ dəʊnt nəʊ wεə aɪ əm
Som hladný/smädný.
I'm hungry/thirsty.
aɪm ˈhʌŋgrɪ/ˈθɜːstɪ
Je mi zima/teplo.
I'm cold/hot.
aɪm kəʊld/hɒt
Neviem, ako to funguje.
I don't know how it works.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ ɪt wɜːks
Môžem si to požičať?
Can I borrow it?
kən aɪ ˈbɒrəʊ ɪt?
Môžete mi to vrátiť?
Can I have it back?
kən aɪ hæv ɪt bæk?
Môžeme tu prenocovať?
Can we stay here overnight?
kən wiː steɪ hɪəˌəʊvəˈnaɪt?
Nechajte ma/nás na pokoji, lebo zavolám políciu.
Leave me/us alone or I (will) call the cops.
liːv miː/əs əˈləʊn ɔː aɪ (wɪl) kɔːl ðə kɒps
Nechcem žiadne problémy.
I want no trouble.
aɪ wɒnt nəʊ ˈtrʌbl
Mám strach z výšok.
I'm scared of heights.
aɪm skεəd əv haɪts
Budem sa sťažovať.
I'm going to complain.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə kəmˈpleɪn
Na koho sa mám obrátiť?
Who should I turn to?
huː ʃʊd aɪ tɜːn tə?