Počasie

Počasie

Weather
Aké bude počasie?
What will the weather be like?
wɒt wɪl ðə ˈwεðə biː laɪk?
Aké hlásili na dnes počasie?
What is the weather forecast for today?
wɒt ɪz ðə ˈwεðə ˈfɔːˌkɑːst fə təˈdeɪ?
Hlásili, že bude zamračené.
The weather forecast is for overcast skies.
ðə ˈwεðə ˈfɔːˌkɑːst ɪz fɔː ˈəʊvəˌkɑːst skaɪz
Je pekne.
The weather is fine/nice.
ðə ˈwεðə ɪz faɪn/naɪs
Slnko svieti.
The sun is shining.
ðə sʌn ɪz ˈʃaɪnɪŋ
Je jasno.
The sky is clear.
ðə skaɪ ɪz klɪə
Je zatiahnuté/hmla.
It is overcast/foggy.
ɪt ɪz ˈəʊvəˌkɑːst/ˈfɒgɪ
Je škaredo.
The weather is bad.
ðə ˈwεðə ɪz bæd
Vyzerá to na dážď.
It looks like rain.
ɪt lʊks laɪk reɪn
Budú silné búrky.
We can expect strong storms.
wiː kən ɪkˈspεkt strɒŋ stɔːmz
Má prísť snehová búrka.
A snowstorm is forecast.
ə ˈsnəʊˌstɔːm ɪz ˈfɔːˌkɑːst
Prší/Sneží/Mrholí.
It is raining/snowing/drizzling.
ɪt ɪz reɪnɪŋ/snəʊɪŋ/ˈdrɪzlɪŋ
Popŕcha.
It is (BrE) spitting/(AmE) sprinkling.
ɪt ɪz spɪtɪŋ/ˈsprɪŋklɪŋ
Začína pršať.
It is starting to rain.
ɪt ɪz stɑːtɪŋ tə reɪn
Ako dlho má pršať?
How long should it rain?
haʊ lɒŋ ʃʊd ɪt reɪn?
Prestalo pršať.
It stopped raining.
ɪt stɒpt reɪnɪŋ
Napadala kopa snehu.
There has been a heavy snowfall.
ðεə hæz bɪn ə ˈhεvɪ ˈsnəʊˌfɔːl
Cesty sú neprejazdné pre snehovú kalamitu.
The roads are blocked by snow.
ðə rəʊdz ɑː blɒkt baɪ snəʊ
Fúka silný vietor.
A strong wind is blowing.
ə strɒŋ wɪnd ɪz bləʊɪŋ
Koľko je stupňov (vo výške 1000 metrov)?
What's the temperature (at one thousand metres)?
wɒts ðə ˈtεmprɪtʃə (æt wʌn ˈθaʊzənd ˈmiːtəz)?
Je desať pod/nad nulou.
It is ten degrees below/above zero.
ɪt ɪz tεn dɪˈgriːz bɪˈləʊ/əˈbʌv ˈzɪərəʊ
Je hrozne horúco.
It is baking hot.
ɪt ɪz ˈbeɪkɪŋ hɒt
Vonku je zima.
It's cold outside.
ɪts kəʊldˌaʊtˈsaɪd
Mrzne.
It is freezing (cold).
ɪt ɪz ˈfriːzɪŋ (kəʊld)
Býva tu v noci mráz?
Is it frosty here at night?
ɪz ɪt ˈfrɒstɪ hɪə æt naɪt?
Blýska sa.
There is lightning.
ðεə ɪz ˈlaɪtnɪŋ
Ochladilo sa.
The weather got colder.
ðə ˈwεðə gɒt kəʊldə
Ochladzuje sa.
It's getting colder.
ɪts gεtɪŋ kəʊldə
Otepľuje sa.
It's getting warmer.
ɪts gεtɪŋ wɔːmə
Počkáme, až prestane pršať.
We will wait for the rain to stop.
wiː wɪl weɪt fə ðə reɪn tə stɒp
Dúfam, že nezmokneme.
I hope we won't get wet.
aɪ həʊp wiː wəʊnt gεt wεt
Ak nebude pršať...
If it doesn't rain...
ɪf ɪt ˈdʌznt reɪn
Ak vydrží počasie...
If the weather holds...
ɪf ðə ˈwεðə həʊlds
Pôjdeme za každého počasia.
We will go in all weathers.
wiː wɪl gəʊ ɪn ɔːl ˈwεðəz
More je príliš rozbúrené.
The sea is too rough.
ðə siː ɪz tuː rʌf
jasno
clear skies
klɪə skaɪz
polojasno
partly cloudy
ˈpɑːtlɪ ˈklaʊdɪ
oblačno
cloudy (skies)
ˈklaʊdɪ (skaɪz)
zamračené
overcast (skies)
ˈəʊvəˌkɑːst (skaɪz)
hmla
fog
fɒg
opar
mist
mɪst
(slabé) prehánky
(light) showers
(laɪt) ˈʃaʊəz
(silný) dážď
(heavy) rain
(ˈhεvɪ) reɪn
(silné) sneženie
(heavy) snowfall
(ˈhεvɪ) ˈsnəʊˌfɔːl
krupobitie
hail
heɪl
dážď so snehom
sleet
sliːt
poľadovica
black ice
blæk aɪs
vietor
wind
wɪnd
veterno
windy
ˈwɪndɪ
bezvetrie
dead calm
dεd kɑːm
vánok
light air
laɪt εə
orkán
hurricane
ˈhʌrɪkn
severozápadný vietor
north-westerly wind
nɔːθˈwεstəlɪ wɪnd