Letné športy

Letné športy

Summer sports
Chceli by sme si zahrať futbal/volejbal.
We'd like to play football/volleyball.
wiːd laɪk tə pleɪ ˈfʊtˌbɔːl/ˈvɒlɪˌbɔːl
Je tu niekde ihrisko?
Is there a playing field around here?
ɪz ðεə ə pleɪŋ fiːld əˈraʊnd hɪə?
Dá sa tu niekde zahrať tenis?
Could we play tennis around here?
kʊd wiː pleɪ ˈtεnɪs əˈraʊnd hɪə?
Chcem si prenajať kurt na jednu hodinu.
I'd like to rent a tennis court for one hour.
aɪd laɪk tə rεnt ə ˈtεnɪs kɔːt fə wʌn aʊə
Ten kurt má antukový alebo betónový povrch?
Does that court have a clay or concrete surface?
dʌz ðæt kɔːt hæv ə kleɪ ɔː ˈkɒnkriːt ˈsɜːfɪs?
Kedy bude kurt voľný?
When will the court be free?
wεn wɪl ðə kɔːt biː friː?
Koľko to stojí na hodinu?
How much is the rental for one hour?
haʊ mʌtʃ ɪz ðə ˈrεntl fə wʌn aʊə?
Môžem si požičať túto lajnovačku?
Can I borrow this line marker?
kən aɪ ˈbɒrəʊ ðɪs laɪn ˈmɑːkə?
Mohol by som si s vami zahrať?
Could I play with you?
kʊd aɪ pleɪ wɪθ juː?
Zahráme si štvorhru?
Shall we play doubles?
ʃæl wiː pleɪ ˈdʌblz?
Podávam.
I'm (about) to serve.
aɪm (əˈbaʊt) tə sɜːv
Máš druhé podanie.
You've got second serve/service.
juːv gɒt ˈsεkənd sɜːv/ˈsɜːvɪs
Tak to bola ďalšia dvojchyba.
Well, that was another double fault.
wεlˌ ðæt wɒz əˈnʌðə ˈdʌbl fɔːlt
Mal by si popracovať na svojom forhende.
You should work on your forehand.
juː ʃʊd wɜːk ɒn jɔː ˈfɔːˌhænd
Môžem si tu nechať vypliesť raketu?
Can I get my racket stringed here?
kən aɪ gεt maɪ ˈrækɪt strɪŋd hɪə?
futbal
(BrE) football, (AmE) soccer
ˈfʊtˌbɔːlˌ ˈsɒkə
volejbal
volleyball
ˈvɒlɪˌbɔːl
basketbal
basketball
ˈbɑːskɪtˌbɔːl
vybíjaná
dodge ball
dɒdʒ bɔːl
nohejbal
foot tennis
fʊt ˈtεnɪs
tenis
tennis
ˈtεnɪs
stolný tenis, pingpong
table tennis, ping-pong
ˈteɪbl ˈtεnɪsˌ pɪŋpɒŋ
minigolf
miniature golf
ˈmɪnɪtʃə gɒlf
ihrisko
(playing) field, (BrE) pitch
(pleɪŋ) fiːldˌ pɪtʃ
brána
goal
gəʊl
lopta
ball
bɔːl
sieť
net
nεt
tenisová raketa
tennis racket
ˈtεnɪs ˈrækɪt
pingpongová raketa
ping-pong paddle
pɪŋpɒŋ ˈpædl