Kúpalisko, bazén, pláž

Kúpalisko, bazén, pláž

Lido, swimming pool, beach
Je tu niekde bazén alebo kúpalisko?
Is there a swimming pool or lido near here?
ɪz ðεə ə ˈswɪmɪŋ puːl ɔː ˈliːdəʊ nɪə hɪə?
Je tu v okolí nejaký akvapark?
Is there any waterpark around here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈwɔːtəˌpɑːk əˈraʊnd hɪə?
Koľko je vstupné?
How much is the admission (fee)?
haʊ mʌtʃ ɪz ðiː ədˈmɪʃən (fiː)?
Kde sú tu toalety/sprchy?
Where are the toilets/showers?
wεə ɑː ðə ˈtɔɪlɪts/ˈʃaʊəz?
Môžem si požičať nafukovačku?
Can I rent an air mattress?
kən aɪ rεnt ən εə ˈmætrɪs?
Aký hlboký je tento bazén?
How deep is this pool?
haʊ diːp ɪz ðɪs puːl?
Môže sa tu skákať do vody?
Is diving allowed here?
ɪz ˈdaɪvɪŋ əˈlaʊd hɪə?
Pred vstupom do bazéna sa osprchujte, prosím.
Please shower before entering the pool.
pliːz ˈʃaʊə bɪˈfɔː ˈεntərɪŋ ðə puːl
Máte tu bazén s protiprúdom?
Do you have a counter-current pool here?
dʊ juː hæv ə ˈkaʊntəˈkʌrənt puːl hɪə?
Chceš sa pustiť na tobogane?
Do you want to ride a water slide?
dʊ juː wɒnt tə raɪd ə ˈwɔːtə slaɪd?
Môžem ísť s ročným dieťaťom do detského bazénika?
Can I take my one year old child to the wading pool?
kən aɪ teɪk maɪ wʌn jɪə əʊld tʃaɪld tə ðə weɪdɪŋ puːl?
Čo takto zájsť si na pláž?
How about going to the beach?
haʊ əˈbaʊt ˈgəʊɪŋ tə ðə biːtʃ?
Má tento hotel vlastnú pláž?
Does this hotel have its own beach?
dʌz ðɪs həʊˈtεl hæv ɪts əʊn biːtʃ?
Ako sa dostaneme na verejnú pláž?
How do we get to the public beach?
haʊ dʊ wiː gεt tə ðə ˈpʌblɪk biːtʃ?
Dávam prednosť piesočným plážam pred okruhliakovými.
I prefer sandy beaches to pebbly ones.
aɪ prɪˈfɜː ˈsændɪ biːtʃɪz tə ˈpεblɪ wʌnz
Hľadáme pláž s pozvoľným vstupom do vody.
We are looking for a gently sloping beach.
wiː ɑː lʊkɪŋ fɔː ə ˈdʒεntlɪ sləʊpɪŋ biːtʃ
Dá sa tu prenajať čln?
Is it possible to rent a boat?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə rεnt ə bəʊt?
Chcel by som si prenajať ležadlo na celý týždeň.
I'd like to rent a beach chair for the whole week.
aɪd laɪk tə rεnt ə biːtʃ tʃεə fə ðə həʊl wiːk
Požičiavate aj slnečníky?
Do you rent beach umbrellas too?
dʊ juː rεnt biːtʃ ʌmˈbrεləz tuː?
Koľko stojí požičanie vodného skútra?
How much is jet ski rental?
haʊ mʌtʃ ɪz dʒεt skiː ˈrεntl?
Chceli by sme vyskúšať parasailing.
We'd like to try parasailing.
wiːd laɪk tə traɪ ˈpærəˌseɪlɪŋ
Poďme si zaplávať/sa vykúpať.
Let's take a swim/bath.
lεts teɪk ə swɪm/bɑːθ
More je príliš rozbúrené.
The sea is way too rough.
ðə siː ɪz weɪ tuː rʌf
Neplávaj príliš ďaleko od brehu.
Do not swim too far from the shore.
dʊ nɒt swɪm tuː fɑː frɒm ðə ʃɔː
Dávajte si pozor na spätné prúdy.
Watch out for rip currents.
wɒtʃ aʊt fə rɪp ˈkʌrənts
Pri chodení po vode radšej noste sandále.
You better wear sandals when wading.
juː ˈbεtə wεə ˈsændlz wεn weɪdɪŋ
Asi som stúpil na morského ježka.
I probably stepped on a sea urchin.
aɪ ˈprɒbəblɪ ˈstεpt ɒn ə siː ˈɜːtʃɪn
Chcem sa opaľovať.
I want to sunbathe.
aɪ wɒnt tə ˈsʌnˌbeɪð
Môžem sa tu opaľovať hore bez?
May I sunbathe topless here?
meɪ aɪ ˈsʌnˌbeɪð ˈtɒpləs hɪə?
Je tu niekde nudistická pláž?
Is there a nude beach around here?
ɪz ðεə ə njuːd biːtʃ əˈraʊnd hɪə?
Natrel si sa opaľovacím krémom?
Have you put on sunscreen?
hæv juː pʊt ɒn ˈsʌnˌskriːn?
Natrel by si mi chrbát (opaľovacím krémom)?
Could you rub my back with sunscreen?
kʊd juː rʌb maɪ bæk wɪθ ˈsʌnˌskriːn?
Si pekne opálená.
You('ve) got a nice tan.
juː(v) gɒt ə naɪs tæn
Spálil som si plecia.
I got sunburnt on my shoulders.
aɪ gɒt ˈsʌnˌbɜːnt ɒn maɪ ˈʃəʊldəz
Máš spálený chrbát.
Your back is sunburned.
jɔː bæk ɪz ˈsʌnˌbɜːnd
Zahrabeš ma do piesku?
Will you bury me in the sand?
wɪl juː ˈbεrɪ miː ɪn ðə sænd?
Môžeme si tu nazbierať nejaké mušle?
Can we go shelling around here?
kən wiː gəʊ ʃεlɪŋ əˈraʊnd hɪə?
Zákaz kúpania
No swimming
nəʊ ˈswɪmɪŋ
Zákaz skákania
No diving
nəʊ ˈdaɪvɪŋ
plavci
swimmers
swɪməz
neplavci
non-swimmers
nɒnswɪməz
kúpalisko
outdoor swimming pool, (BrE) lido
ˈaʊtˈdɔː ˈswɪmɪŋ puːlˌ ˈliːdəʊ
(krytý) bazén
(indoor) swimming pool
(ˈɪnˌdɔː) ˈswɪmɪŋ puːl
akvapark
waterpark
ˈwɔːtəˌpɑːk
detský bazénik
paddling pool, (AmE) wading pool
ˈpædlɪŋ puːlˌ weɪdɪŋ puːl
prezliekacia kabínka
changing cubicle
tʃeɪndʒɪŋ ˈkjuːbɪkl
sprchy
showers
ˈʃaʊəz
plavky
swimwear
ˈswɪmˌwεə
pánske plavky
swimming trunks
ˈswɪmɪŋ trʌŋks
dámske plavky
swimsuit
ˈswɪmˌsuːt
dvojdielne plavky
two-piece swimsuit
tuːpiːs ˈswɪmˌsuːt
bikiny
bikini
bɪˈkiːnɪ
osuška
beach towel
biːtʃ ˈtaʊəl
kúpacia čiapka
bathing cap
ˈbeɪðɪŋ kæp
plávacie koleso
swim ring
swɪm rɪŋ
čln
boat
bəʊt
vodný bicykel
paddle boat
ˈpædl bəʊt
plutvy
flippers
ˈflɪpəz
potápačské okuliare
diving mask
ˈdaɪvɪŋ mɑːsk
nafukovací matrac
air mattress, Lilo
εə ˈmætrɪsˌ ˈlaɪləʊ
ležadlo, plážové kreslo
beach chair, deck chair
biːtʃ tʃεəˌ dεk tʃεə
(plážový) slnečník
beach umbrella
biːtʃ ʌmˈbrεlə
vodný skúter
jet ski
dʒεt skiː
vodné lyže
water ski
ˈwɔːtə skiː
občerstvenie (stánok)
refreshments
rɪˈfrεʃmənts