V kempingu

V kempingu

Camping
Kde je najbližší kemping?
Where is the nearest camping site?
wεə ɪz ðə nɪərɪst kæmpɪŋ saɪt?
Môžeme tu kempovať?
Can we camp here?
kən wiː kæmp hɪə?
Dá sa tu kempovať s obytným prívesom?
Can we enter with a caravan/trailer?
kən wiː ˈεntə wɪθ ə ˈkærəˌvæn/ˈtreɪlə?
Máte voľné miesto?
Do you have a vacancy?
dʊ juː hæv ə ˈveɪkənsɪ?
Platí sa za osobu alebo za stan?
Do I pay per person or for a tent?
dʊ aɪ peɪ pə ˈpɜːsn ɔː fɔː ə tεnt?
Koľko sa platí za noc?
How much is it per night?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt pə naɪt?
Koľko stojí elektrina na deň?
How much is the electricity per day?
haʊ mʌtʃ ɪz ðiː ɪlεkˈtrɪsɪtɪ pə deɪ?
Pas vám tu nemôžem nechať.
I can't leave my passport here.
aɪ kɑːnt liːv maɪ ˈpɑːspɔːt hɪə
Môžeme si tu prenajať chladničku?
Can we rent a fridge here?
kən wiː rεnt ə frɪdʒ hɪə?
Kde sú tu sprchy/záchody/umyvárne?
Where are the showers/toilets/washrooms here?
wεə ɑː ðə ˈʃaʊəz/ˈtɔɪlɪts/ˈwɒʃˌruːmz hɪə?
Kde môžeme zaparkovať?
Where can we park our car?
wεə kən wiː pɑːk aʊə kɑː?
Kde si môžeme postaviť stan?
Where can we pitch our tent?
wεə kən wiː pɪtʃ aʊə tεnt?
Môžeme tu založiť oheň?
Can we make fire here?
kən wiː meɪk faɪə hɪə?
Kde si môžeme nazbierať drevo na oheň?
Where can we collect (some) firewood?
wεə kən wiː kəˈlεkt (sʌm) ˈfaɪəˌwʊd?
Môžem tu nechať voľne pobiehať psa?
Can I let my dog run loose here?
kən aɪ lεt maɪ dɒg rʌn luːs hɪə?
Ako si máme zaistiť svoje zásoby pred medveďmi?
How can we protect our food from bears?
haʊ kən wiː prəˈtεkt aʊə fuːd frɒm bεəz?
O koľkej sa otvára/zatvára brána?
What time does the main gate open/close?
wɒt taɪm dʌz ðə meɪn geɪt ˈəʊpn/kləʊz?
Chceme si požičať čln.
We'd like to rent a boat.
wiːd laɪk tə rεnt ə bəʊt
Môžem si tu požičať bicykel?
Can I rent a bike here?
kən aɪ rεnt ə baɪk hɪə?
Je tu (niekde) telefónny automat?
Is there a payphone here?
ɪz ðεə ə ˈpeɪˌfəʊn hɪə?
Dajú sa tu niekde chytať ryby?
Can I angle around here?
kən aɪ ˈæŋgl əˈraʊnd hɪə?
Musím mať povolenie?
Do I need a permit?
dʊ aɪ niːd ə ˈpɜːmɪt?
Požičiavate stany/spacáky?
Do you rent tents/sleeping bags?
dʊ juː rεnt tεnts/sliːpɪŋ bægz?
Budeme spať pod holým nebom.
We will sleep in the open.
wiː wɪl sliːp ɪn ðiː ˈəʊpn
Môžeme si nechať veci v stane?
Is it safe to leave our stuff in the tent?
ɪz ɪt seɪf tə liːv aʊə stʌf ɪn ðə tεnt?
Kde sú tu odpadkové koše/kontajnery?
Where are the garbage containers here?
wεə ɑː ðə ˈgɑːbɪdʒ kənˈteɪnəz hɪə?
Dajú sa tu niekde kúpiť potraviny?
Can we buy some food around here?
kən wiː baɪ sʌm fuːd əˈraʊnd hɪə?
Dá sa tu niekde najesť/zájsť na pivo?
Is there a place to eat/to have a beer around here?
ɪz ðεə ə pleɪs tə iːt/tə hæv ə bɪə əˈraʊnd hɪə?
umyváreň
washroom, shower room
ˈwɒʃˌruːmˌ ˈʃaʊə ruːm
pitná voda
drinking/potable water
drɪŋkɪŋ/ˈpəʊtəbl ˈwɔːtə
úžitková voda
service water, non-potable water
ˈsɜːvɪs ˈwɔːtəˌ nɒnˈpəʊtəbl ˈwɔːtə
toaleta, záchod
toilet, lavatory, (AmE) bathroom
ˈtɔɪlɪtˌ ˈlævətrɪˌ ˈbɑːθˌruːm
obytný automobil
camper van, RV, motor home
ˈkæmpə vænˌˌɑːˈviːˌ ˈməʊtə həʊm
karavan
caravan, (AmE) (camper) trailer
ˈkærəˌvænˌ (ˈkæmpə) ˈtreɪlə
stan
tent
tεnt
stanové kolíky
tent pegs
tεnt pεgz
stanové tyčky
tent poles
tεnt pəʊlz
stanová plachta
canvas, tarpaulin
ˈkænvəsˌ tɑːˈpɔːlɪn
tropiko
flysheet
ˈflaɪˌʃiːt
moskytiéra
mosquito net
məˈskiːtəʊ nεt
spacák
sleeping bag
sliːpɪŋ bæg
karimatka
camping mat
kæmpɪŋ mæt
táborák
campfire
ˈkæmpˌfaɪə
ohnisko
fire ring
faɪə rɪŋ
drevo
wood
wʊd
zápalky
matches
mætʃɪz
zapaľovač
lighter
ˈlaɪtə
horolezecký varič
Primus stove
ˈpraɪməs stəʊv
sekerka
hatchet
ˈhætʃɪt
vreckový nožík, zatvárací nôž
pocket knife, clasp knife
ˈpɒkɪt naɪfˌ klɑːsp naɪf
otvárač na konzervy
can opener
kən ˈəʊpənə
ešus
mess tin
mεs tɪn
batoh, ruksak
backpack, rucksack
ˈbækˌpækˌ ˈrʌkˌsæk