Na golfovom ihrisku

Na golfovom ihrisku

On the golf course
Chcel by som si zahrať golf.
I'd like to play some golf.
aɪd laɪk tə pleɪ sʌm gɒlf
Je tu v okolí nejaké 18-jamkové ihrisko?
Is there an 18-hole golf course around here?
ɪz ðεə ən ˈeɪˈtiːnhəʊl gɒlf kɔːs əˈraʊnd hɪə?
Požičiavate golfové náradie?
Do you rent golf equipment?
dʊ juː rεnt gɒlf ɪˈkwɪpmənt?
Koľko stojí 50 loptičiek na cvičnom odpalisku?
How much are fifty balls on a driving range?
haʊ mʌtʃ ɑː ˈfɪftɪ bɔːlz ɒn ə ˈdraɪvɪŋ reɪndʒ?
Musím mať oblečené tričko s golierikom?
Do I have to wear a polo shirt?
dʊ aɪ hæv tə wεə ə ˈpəʊləʊ ʃɜːt?
Môžeme si najať inštruktora?
Can we take lessons with an instructor?
kən wiː teɪk ˈlεsnz wɪθ ən ɪnˈstrʌktə?
Naučíte ma správne odpaľovať?
Will you teach me how to tee off properly?
wɪl juː tiːtʃ miː haʊ tə tiː ɒf ˈprɒpəlɪ?
Ktoré železo mám teraz použiť?
Which iron should I use now?
wɪtʃ ˈaɪən ʃʊd aɪ juːz naʊ?
Mám to zahrať šestkou alebo sedmičkou?
Should I go with 6 or 7 iron?
ʃʊd aɪ gəʊ wɪθ sɪks ɔː ˈsεvn ˈaɪən?
Potrebujem si zlepšiť švih/krátku hru.
I need to improve my swing/short game.
aɪ niːd tə ɪmˈpruːv maɪ swɪŋ/ʃɔːt geɪm
Patovanie zatiaľ veľmi nezvládam.
I haven't mastered the putting yet.
aɪ ˈhævnt ˈmɑːstəd ðə ˈpʌtɪŋ jεt
Zahral si už niekedy jamku na jeden úder?
Have you ever hit a hole in one?
hæv juː ˈεvə hɪt ə həʊl ɪn wʌn?
golfové ihrisko
golf course
gɒlf kɔːs
odpalisko
teeing ground
tiːɪŋ graʊnd
fervej, fairway
fairway
ˈfεəˌweɪ
green
green
griːn
jamka
hole
həʊl
bunker
bunker
ˈbʌŋkə
vodná prekážka
water hazard
ˈwɔːtə ˈhæzəd
cvičné odpalisko
driving range
ˈdraɪvɪŋ reɪndʒ
odpal
drive
draɪv
švih
swing
swɪŋ
palica
club
klʌb
driver
driver
ˈdraɪvə
železá
irons
ˈaɪənz
palica na hru na piesku
sand wedge
sænd wεdʒ
krátke železo 10
pitching wedge
pɪtʃɪŋ wεdʒ
putter
putter
ˈpʌtə
loptička
ball
bɔːl
týčko
tee
tiː
golfový vozík
golf cart
gɒlf kɑːt