Foto & video

Foto & video

Photo & video
Máte nejaký malý/lacný fotoaparát?
Do you have a small/cheap camera?
dʊ juː hæv ə smɔːl/tʃiːp ˈkæmrə?
Aké má rozlíšenie?
What resolution does the camera have?
wɒtˌrεzəˈluːʃən dʌz ðə ˈkæmrə hæv?
Päť/Sedem megapixelov mi bude stačiť.
Five/Seven megapixels will do for me.
faɪv/ˈsεvn ˈmεgəpɪkslz wɪl dʊ fə miː
Má optický zoom?
Does it have an optical zoom?
dʌz ɪt hæv ən ˈɒptɪkl zuːm?
Môžem vyskúšať blesk?
Can I try the flash?
kən aɪ traɪ ðə flæʃ?
Na koľko fotiek vydrží batéria?
(For) How many shots will the batteries last?
(fə) haʊ ˈmεnɪ ʃɒts wɪl ðə ˈbætəriːz lɑːst?
Ako nastavím makro (režim)?
How do I switch to macro mode?
haʊ dʊ aɪ swɪtʃ tə ˈmækrəʊ məʊd?
Vezmem ho.
I will take it.
aɪ wɪl teɪk ɪt
Je k tomu aj pamäťová karta?
Is a memory card included?
ɪz ə ˈmεmərɪ kɑːd ɪnˈkluːdɪd?
Chcel by som ešte 1GB pamäťovú kartu.
I would also like a 1 gigabyte memory card.
aɪ wʊd ˈɔːlsəʊ laɪk ə wʌn ˈgɪgəˌbaɪt ˈmεmərɪ kɑːd
Opravujete digitálne fotoaparáty?
Do you repair digital cameras?
dʊ juː rɪˈpεə ˈdɪdʒɪtl ˈkæmərəs?
Nemôžem zapnúť fotoaparát.
I can't switch the camera on.
aɪ kɑːnt swɪtʃ ðə ˈkæmrə ɒn
Nefunguje (mi) blesk.
My flash doesn't work.
maɪ flæʃ ˈdʌznt wɜːk
Fotoaparát nedokáže (poriadne) zaostriť.
The camera can't focus properly.
ðə ˈkæmrə kɑːnt ˈfəʊkəs ˈprɒpəlɪ
Fotky sú rozostrené.
The images are out of focus.
ðiː ˈɪmɪdʒɪz ɑː aʊt əv ˈfəʊkəs
Zasekol sa mi objektív.
The lens is stuck (out).
ðə lεnz ɪz stʌk (aʊt)
fotoaparát
camera
ˈkæmrə
digitálny fotoaparát
digital/compact camera
ˈdɪdʒɪtl/kəmˈpækt ˈkæmrə
videokamera
camcorder/video camera
ˈkæmˌkɔːdə/ˈvɪdɪˌəʊ ˈkæmrə
puzdro na fotoaparát/kameru
camera/camcorder bag
ˈkæmrə/ˈkæmˌkɔːdə bæg
pamäťová karta
memory card
ˈmεmərɪ kɑːd
čítačka kariet
card reader
kɑːd ˈriːdə
blesk
flash(light)
flæʃ(laɪt)
objektív
lens
lεnz
statív
tripod
ˈtraɪpɒd
batéria
battery
ˈbætərɪ
dobíjacia batéria
rechargeable battery
riːˈtʃɑːdʒəbl ˈbætərɪ
ceruzkové/mikroceruzkové batérie
AA/AAA batteries
ˌdʌblˈeɪ/ˌtrɪplˈeɪ ˈbætəriːz
nabíjačka batérií
battery charger
ˈbætərɪ ˈtʃɑːdʒə
sieťový kábel
network cable
ˈnεtˌwɜːk ˈkeɪbl
predlžovací kábel
extension cable
ɪkˈstεnʃən ˈkeɪbl
adaptér
adaptor, power pack
əˈdæptəˌ ˈpaʊə pæk