Pri počítači

Pri počítači

Am Computer
Potrebujem na chvíľu počítač.
Ich brauche einen Computer für eine Weile.
ɪç ˈbrauxə ˈainən kɔmˈpjuːtɐ fyːɐ ˈainə ˈvailə
Ako to mám pustiť?
Wie schalte ich es an?
viː ˈʃaltə ɪç εs an?
Nejde mi to spustiť.
Ich kann es nicht starten.
ɪç kan εs nɪçt ˈʃtartn
Tento počítač nie je v sieti.
Dieser Computer ist nicht vernetzt.
ˈdiːzɐ kɔmˈpjuːtɐ ɪst nɪçt fεɐˈnεtst
Najskôr sa musíte prihlásiť/nalogovať ako...
Zuerst müssen Sie sich als... einloggen.
tsuˈ|eːɐst ˈmʏsn ziː zɪç als... ˈainlɔgn
Aké je tu (prístupové) heslo?
Wie lautet das Passwort?
viː ˈlautət das ˈpasvɔrt?
Ako sa dostanem do e-mailu?
Wie kann ich auf meine Mailbox zugreifen?
viː kan ɪç auf ˈmainə ˈmεilbɔks ˈtsuːgraifn?
Môže mi niekto založiť používateľský účet?
Kann jemand für mich ein Benutzerkonto eröffnen?
kan ˈjeːmant fyːɐ mɪç ain bəˈnʊtsɐkɔnto εɐˈ|œfnən?
Kde nájdem ten súbor/adresár?
Wo finde ich die Datei/das Verzeichnis?
voː ˈfɪndə ɪç diː daˈtai/das fεɐˈtsaiçnɪs?
V akej aplikácii mám ten súbor otvoriť?
In welcher Applikation kann ich die Datei öffnen?
ɪn ˈvεlçɐ aplikaˈtsioːn kan ɪç diː daˈtai ˈœfnən?
Nemôžem tú aplikáciu spustiť.
Ich kann die Applikation nicht starten.
ɪç kan diː aplikaˈtsioːn nɪçt ˈʃtartn
Aký internetový prehliadač mám použiť?
Welchen Browser sollte ich benutzen?
ˈvεlçn ˈbraʊzɐ ˈzɔltə ɪç bəˈnʊtsn?
Nemôžem sa dostať na internet.
Ich habe keinen Zugang zum Internet.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən ˈtsuːgaŋ tsʊm ˈɪntɐnεt
Kam mám ten súbor uložiť?
Wo soll ich die Datei abspeichern?
voː zɔl ɪç diː daˈtai ˈapʃpaiçɐn?
Nedá sa mi do toho súboru zapisovať.
Ich kann die Datei nicht editieren.
ɪç kan diː daˈtai nɪçt ediˈtiːrən
Ako vložím text do bloku?
Wie kann ich den Text markieren?
viː kan ɪç deːn tεkst marˈkiːrən?
Musíš použiť vybrať a vložiť.
Du musst Ausschneiden und Einfügen benutzen.
duː mʊst ˈausʃnaidn ʊnt ˈainfyːgn bəˈnʊtsn
Môžem si vytvoriť zástupcu na ploche?
Kann ich einen Shortcut bilden?
kan ɪç ˈainən ʃɔːtˈkʌt ˈbɪldn?
Ako tu napíšem apostrof?
Wie macht man hier einen Apostroph?
viː maxt man hiːɐ ˈainən apoˈstroːf?
Mám niečo s počítačom.
Mit meinem Computer stimmt was nicht.
mɪt ˈmainəm kɔmˈpjuːtɐ ʃtɪmt vas nɪçt
Nefunguje mi klávesnica/myš/monitor.
Meine Tastatur/Meine Maus/Mein Monitor funktioniert nicht.
ˈmainə tastaˈtuːɐ/ˈmainə maus/main ˈmoːnitoːɐ fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Potrebujem novú podložku pod myš.
Ich brauche ein neues Mauspad.
ɪç ˈbrauxə ain ˈnɔyəs ˈmauspεt
Nejde mi otvoriť CD mechanika.
Ich kann das CD-Laufwerk nicht öffnen.
ɪç kan das tseːˈdeːˈlaufvεrk nɪçt ˈœfnən
Stále mi mrzne počítač.
Mein Computer bleibt ständig hängen.
main kɔmˈpjuːtɐ blaipt ˈʃtεndɪç ˈhεŋən
Tá aplikácia sa nedá zatvoriť/ukončiť.
Ich kann die Applikation nicht beenden.
ɪç kan diː aplikaˈtsioːn nɪçt bəˈ|εndn
Potrebujem ten súbor napáliť na CD.
Ich muss die Datei auf eine CD brennen.
ɪç mʊs diː daˈtai auf ˈainə tseːˈdeː ˈbrεnən
Môžeš mi to vytlačiť?
Kannst du es für mich ausdrucken?
kanst duː εs fyːɐ mɪç ˈausdrʊkn?
Nie je zapnutá tlačiareň.
Der Drucker ist nicht an.
deːɐ ˈdrʊkɐ ɪst nɪçt an
V tlačiarni došiel papier.
Dem Drucker ist das Papier ausgegangen.
deːm ˈdrʊkɐ ɪst das paˈpiːɐ ˈausgəgaŋən
Mám ten počítač vypnúť?
Soll ich den Computer ausmachen?
zɔl ɪç deːn kɔmˈpjuːtɐ ˈausmaxn?
Nechaj ten počítač ísť.
Lass den Computer an.
las deːn kɔmˈpjuːtɐ an

Verejný internet

Öffentlicher Internetzugang
Potrebujem niečo nájsť na internete.
Ich muss etwas im Internet suchen.
ɪç mʊs ˈεtvas ɪm ˈɪntɐnεt ˈzuːxn
Máte tu pripojenie/prístup na internet?
Gibt es hier einen Internetanschluss?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈɪntɐnεt|anʃlʊs?
Je tu niekde internetová kaviareň?
Gibt es in der Nähe ein Internetcafé?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ain ˈɪntɐnεtkafeː?
Je v knižnici prístup na verejný internet?
Gibt es in der Bibliothek einen Internetzugang?
gipt εs ɪn deːɐ biblioˈteːk ˈainən ˈɪntɐnεttsuːgaŋ?
Aké majú otváracie hodiny?
Wann haben Sie geöffnet?
van ˈhaːbn ziː gəˈ|œfnət?
Koľko stojí 10 minút/hodina?
Wie viel kosten 10 Minuten/kostet eine Stunde?
viː fiːl ˈkɔstn tseːn miˈnuːtn/ˈkɔstət ˈainə ˈʃtʊndə?
Ktorý počítač môžem použiť?
Welchen Computer kann ich benutzen?
ˈvεlçn kɔmˈpjuːtɐ kan ɪç bəˈnʊtsn?
Používa niekto tento počítač?
Benutzt jemand diesen Computer?
bəˈnʊtst ˈjeːmant ˈdiːzn kɔmˈpjuːtɐ?
Môžete mi, prosím, pomôcť?
Können Sie mir bitte helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfn?
Mám problémy s klávesnicou/myšou.
Ich habe Probleme mit der Tastatur/Maus.
ɪç ˈhaːbə proˈbleːmə mɪt deːɐ tastaˈtuːɐ/maus
Nejde mi odoslať e-mail.
Ich kann die E-Mail nicht versenden.
ɪç kan diː ˈiːmεil nɪçt fεɐˈzεndn
Pripojenie je strašne pomalé.
Der Internetanschluss ist schrecklich langsam.
deːɐ ˈɪntɐnεt|anʃlʊs ɪst ˈʃrεklɪç ˈlaŋzaːm
Môžem si tu niečo stiahnuť na USB?
Kann ich hier etwas auf meinen Flash-Stick speichern?
kan ɪç hiːɐ ˈεtvas auf ˈmainən ˈflεʃstɪk ˈʃpaiçɐn?
Je tu nejaká tlačiareň?
Gibt es hier einen Drucker?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈdrʊkɐ?
Koľko účtujete za stránku?
Wie viel berechnen Sie pro Seite?
viː fiːl bəˈrεçnən ziː proː ˈzaitə?
Predávate tu dátové nosiče?
Verkaufen Sie Datenträger?
fεɐˈkaufn ziː ˈdaːtntrεːgɐ?
Chcel by som zaplatiť.
Ich möchte zahlen.
ɪç ˈmœçtə ˈtsaːlən

Elektronická pošta

E-Post
Máte prístup na internet?
Haben Sie einen Internetzugang?
ˈhaːbn ziː ˈainən ˈɪntɐnεttsuːgaŋ?
Môžete mi to poslať e-mailom?
Können Sie es mir per E-Mail schicken?
ˈkœnən ziː εs miːɐ pεr ˈiːmεil ˈʃɪkn?
Dám vám vedieť e-mailom.
Ich informiere Sie per E-Mail.
ɪç ɪnfɔrˈmiːrə ziː pεr ˈiːmεil
Aká je vaša e-mailová adresa?
Wie ist Ihre E-Mail-Adresse?
viː ɪst ˈiːrə ˈiːmεil|adrεsə?
Dostali ste môj e-mail o...?
Haben Sie meine E-Mail wegen... bekommen?
ˈhaːbn ziː ˈmainə ˈiːmεil ˈveːgn... bəˈkɔmən?
Žiadny e-mail mi od vás neprišiel.
Ich habe keine E-Mail von Ihnen bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈiːmεil fɔn ˈiːnən bəˈkɔmən
Kedy ste ten e-mail posielali?
Wann haben Sie die E-Mail geschickt?
van ˈhaːbn ziː diː ˈiːmεil gəˈʃɪkt?
Potvrďte, prosím, prijatie správy.
Bitte, bestätigen Sie den Empfang der Nachricht.
ˈbɪtəˌ bəˈʃtεːtɪgn ziː deːn εmˈpfaŋ deːɐ ˈnaːxrɪçt
Zatiaľ mi na e-mail neodpovedal.
Er hat auf meine E-Mail noch nicht reagiert.
eːɐ hat auf ˈmainə ˈiːmεil nɔx nɪçt reaˈgiːɐt
Poslal som to v prílohe.
Ich habe es im Anhang gesendet.
ɪç ˈhaːbə εs ɪm ˈanhaŋ gəˈzεndət
V prílohe nájdete...
... ist im Anhang zu finden.
... ɪst ɪm ˈanhaŋ tsuː ˈfɪndn
Vo vašom e-maile žiadna príloha nebola.
In Ihrer E-Mail gab es keinen Anhang.
ɪn ˈiːrɐ ˈiːmεil gaːp εs ˈkainən ˈanhaŋ
Zabudol som priložiť súbor.
Ich habe vergessen, die Datei anzuhängen.
ɪç ˈhaːbə fεɐˈgεsnˌ diː daˈtai ˈantsuhεŋən
Príloha mi nejde otvoriť.
Ich kann den Anhang nicht öffnen.
ɪç kan deːn ˈanhaŋ nɪçt ˈœfnən
E-mail sa mi nedá odoslať.
Ich kann die E-Mail nicht versenden.
ɪç kan diː ˈiːmεil nɪçt fεɐˈzεndn
E-mail sa mi vrátil (ako nedoručiteľný).
Die E-Mail ist (als unzustellbar) zurückgekommen.
diː ˈiːmεil ɪst (als ˈʊntsuːʃtεlbaːɐ) tsuˈrʏkgəkɔmən
Mal som plnú (e-mailovú) schránku.
Meine Mailbox war voll.
ˈmainə ˈmεilbɔks vaːɐ fɔl
Môžete to, prosím, poslať znova?
Können Sie es mir bitte noch einmal schicken?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈbɪtə nɔx ˈainmaːl ˈʃɪkn?
Máte ešte nejakú inú e-mailovú adresu?
Haben Sie noch eine andere E-Mail-Adresse?
ˈhaːbn ziː nɔx ˈainə ˈandərə ˈiːmεil|adrεsə?
Dajte mi vedieť, či vám môj e-mail prišiel.
Geben Sie mir bitte Bescheid, ob Sie meine E-Mail erhalten haben.
ˈgeːbn ziː miːɐ ˈbɪtə bəˈʃaitˌ ɔp ziː ˈmainə ˈiːmεil εɐˈhaltn ˈhaːbn
Môžete mu, prosím, preposlať môj e-mail?
Können Sie ihm bitte meine E-Mail weiterschicken?
ˈkœnən ziː iːm ˈbɪtə ˈmainə ˈiːmεil ˈvaitɐʃɪkn?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Danke im Voraus für Ihre Antwort.
ˈdaŋkə ɪm foˈraus fyːɐ ˈiːrə ˈantvɔrt
Ďakujem za odpoveď.
Danke für die Antwort.
ˈdaŋkə fyːɐ diː ˈantvɔrt