Cestovanie lietadlom

Cestovanie lietadlom

Reisen mit dem Flugzeug

Na letisku

Auf dem Flughafen
Ako sa dostanem na letisko?
Wie komme ich zum Flughafen?
viː ˈkɔmə ɪç tsʊm ˈfluːkhaːfn?
Koľko to trvá (taxíkom) na letisko?
Wie lange dauert die Fahrt zum Flughafen (mit einem Taxi)?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː faːɐt tsʊm ˈfluːkhaːfn (mɪt ˈainəm ˈtaksi)paradɔnˈtoːzə
Ako dlho pred odletom mám byť na letisku?
Wie lange vor dem Abflug soll ich am Flughafen sein?
viː ˈlaŋə foːɐ deːm ˈapfluːk zɔl ɪç am ˈfluːkhaːfn zain?
Dostavte sa na letisko dve hodiny pred odletom.
Seien Sie zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen.
zaiən ziː tsvai ˈʃtʊndn foːɐ deːm ˈapfluːk am ˈfluːkhaːfn
Kde si môžem dať zabaliť batožinu (do fólie)?
Wo kann ich mein Gepäck (in die Folie) einwickeln lassen?
voː kan ɪç main gəˈpεk (ɪn diː ˈfoːliə) ˈainvɪkln ˈlasn?
Kde sa mám zaregistrovať?
Wo ist der Check-in-Schalter?
voː ɪst deːɐ ˈtʃεk|ɪnʃaltɐ?
Môžem si vziať toto na palubu?
Darf ich es mit an Bord nehmen?
darf ɪç εs mɪt an bɔrt ˈneːmən?
Aká je maximálna hmotnosť batožiny na osobu?
Ist das zulässige Gepäckgewicht pro Person begrenzt?
ɪst das ˈtsuːlεsɪgə gəˈpεkgəvɪçt proː pεrˈzoːn bəˈgrεntst?
Koľko sa platí za nadváhu (batožiny)?
Wie viel kostet das Übergepäck?
viː fiːl ˈkɔstət das ˈyːbɐgəpεk?
Už môžem ísť na palubu?
Kann ich schon an Bord gehen?
kan ɪç ʃoːn an bɔrt ˈgeːən?
Stratil som palubný lístok.
Ich habe meine Bordkarte verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈbɔrtkartə fεɐˈloːrən
Kde si môžem vyzdvihnúť batožinu?
Wo kann ich mein Gepäck abholen?
voː kan ɪç main gəˈpεk ˈaphoːlən?
letový poriadok
r Flugplan
ˈfluːkplaːn
let
r Flug
fluːk
prílety
e Ankünfte
ˈankʏnftə
odlety
e Abflüge
ˈapflyːgə
podľa plánu
geplant
gəˈplaːnt
zrušený
storniert
ʃtɔrˈniːɐt
pre zlé počasie
wegen Schlechtwetter
ˈveːgn ˈʃlεçtvεtɐ
meškanie
e Verspätung
fεɐˈʃpεːtʊŋ
predpokladané meškanie
voraussichtliche Verspätung
foˈrauszɪçtlɪçə fεɐˈʃpεːtʊŋ
odbavenie batožiny
e Gepäckabfertigung
gəˈpεkapfεrtɪgʊŋ
odletová hala
e Abfertigungshalle
ˈapfεrtɪgʊŋshalə
výdaj batožín
e Gepäckausgabe
gəˈpεkausgaːbə
tranzitný priestor
r Transitraum
ˈtranziːtraum
registrácia
r Abfertigungsschalter
ˈapfεrtɪgʊŋsʃaltɐ
pristávacia plocha
e Landebahn
ˈlandəbaːn
príručná batožina
s Handgepäck
ˈhantgəpεk
letenka
s Flugticket
ˈfluːktɪkət
palubný lístok
e Bordkarte
ˈbɔrtkartə
letuška
e Stewardess
ˈstjuːɐdεs
núdzové pristátie
e Notlandung
ˈnoːtlandʊŋ
bezpečnostný pás
r Sicherheitsgurt
ˈzɪçɐhaitsgʊrt

Rezervácia letenky

Buchung eines Flugtickets
Chcel by som si rezervovať letenku do...
Ich möchte ein Flugticket nach... buchen.
ɪç ˈmœçtə ain ˈfluːktɪkət naːx... ˈbuːxn
Koľko stojí letenka do turistickej/prvej triedy?
Wie viel kostet ein Flugticket der Touristenklasse/ersten Klasse?
viː fiːl ˈkɔstət ain ˈfluːktɪkət deːɐ tuˈrɪstnklasə/ˈeːɐstn ˈklasə?
Máte na dnes ešte niečo voľné?
Gibt es noch freie Plätze für heute?
gipt εs nɔx ˈfraiə ˈplεtsə fyːɐ ˈhɔytə?
Je to priamy let?
Ist das ein Direktflug?
ɪst das ain diˈrεktfluːk?
Je tento let s medzipristátím?
Ist dieser Flug mit Zwischenlandung?
ɪst ˈdiːzɐ fluːk mɪt ˈtsvɪʃnlandʊŋ?
O koľkej odlieta moje lietadlo?
Um wie viel Uhr fliegt mein Flugzeug ab?
ʊm viː fiːl uːɐ fliːkt main ˈfluːktsɔyk ap?
Let má (hodinu) meškanie.
Die Maschine hat (eine Stunde) Verspätung.
diː maˈʃiːnə hat (ˈainə ˈʃtʊndə) fεɐˈʃpεːtʊŋ
Váš let bol zrušený.
Ihr Flug wurde storniert.
iːɐ fluːk ˈvʊrdə ʃtɔrˈniːɐt
Kedy letí ďalšie lietadlo do...?
Wann fliegt das nächste Flugzeug nach...?
van fliːkt das ˈnεːçstə ˈfluːktsɔyk naːx?
Môžem stornovať letenku/rezerváciu?
Kann ich das Flugticket/die Buchung stornieren?
kan ɪç das ˈfluːktɪkət/diː ˈbuːxʊŋ ʃtɔrˈniːrən?
Koľko je stornovací poplatok?
Wie viel beträgt die Stornogebühr?
viː fiːl bəˈtrεːkt diː ˈʃtɔrnogəbyːɐ?
Môžem použiť letenku na ďalší let?
Kann ich das Flugticket für den nächsten Flug benutzen?
kan ɪç das ˈfluːktɪkət fyːɐ deːn ˈnεːçstn fluːk bəˈnʊtsn?

V lietadle

Im Flugzeug
O koľkej pristaneme?
Wann werden wir landen?
van ˈveːɐdn viːɐ ˈlandn?
Kedy bude prvé medzipristátie?
Wann ist die erste Zwischenlandung?
van ɪst diː ˈeːɐstə ˈtsvɪʃnlandʊŋ?
Nemôžem otvoriť/zatvoriť priehradku na batožinu.
Ich kann das Gepäckfach nicht öffnen/schließen.
ɪç kan das gəˈpεkfax nɪçt ˈœfnən/ˈʃliːsn
Nemôžem si zapnúť bezpečnostný pás.
Ich kann den Sicherheitsgurt nicht zumachen.
ɪç kan deːn ˈzɪçɐhaitsgʊrt nɪçt ˈtsuːmaxn
Môžete mi pomôcť sklopiť sedadlo?
Können Sie mir helfen, den Sitz herunterzuklappen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfnˌ deːn zɪts hεrˈʊntɐtsuklapn?
Mohli by ste si, prosím, zdvihnúť sedadlo?
Können Sie bitte Ihren Sitz zurückklappen?
ˈkœnən ziː ˈbɪtə ˈiːrən zɪts tsuˈrʏkklapn?
Rád by som použil (sklápací) stolík.
Ich möchte meinen Klapptisch herunterklappen.
ɪç ˈmœçtə ˈmainən ˈklaptɪʃ hεrˈʊntɐklapn
Nefunguje mi svetlo na čítanie.
Mein Leselicht funktioniert nicht.
main ˈleːzəlɪçt fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Je mi zle (od žalúdka).
Mir ist übel.
miːɐ ɪst ˈyːbl
Môžem dostať niečo proti nevoľnosti?
Kann ich etwas gegen Luftkrankheit bekommen?
kan ɪç ˈεtvas ˈgeːgn ˈlʊftkraŋkhait bəˈkɔmən?
Musím ísť na záchod.
Ich muss zur Toilette.
ɪç mʊs tsuːɐ toaˈlεtə
Kde je vrecko (na vracanie)?
Wo ist die Spucktüte?
voː ɪst diː ˈʃpʊktyːtə?
Môžem tu fajčiť?
Darf man hier rauchen?
darf man hiːɐ ˈrauxn?
Mohol by som dostať deku?
Kann ich eine Decke bekommen?
kan ɪç ˈainə ˈdεkə bəˈkɔmən?
Čo si želáte na pitie?
Was wollen Sie trinken?
vas ˈvɔlən ziː ˈtrɪŋkn?
Sú nápoje v cene (letenky)?
Sind Getränke im Flugpreis inbegriffen?
zɪnt gəˈtrεŋkə ɪm ˈfluːkprais ˈɪnbəgrɪfn?
Môžem dostať ešte jednu?
Kann ich noch eine bekommen?
kan ɪç nɔx ˈainə bəˈkɔmən?
Môžete mi to dať bez ľadu?
Kann ich es ohne Eis bekommen?
kan ɪç εs ˈoːnə ais bəˈkɔmən?

Stratená batožina

Verlorenes Gepäck
Kde môžem oznámiť stratu batožiny?
Wo kann ich den Verlust meines Gepäcks melden?
voː kan ɪç deːn fεɐˈlʊst ˈmainəs gəˈpεks ˈmεldn?
Obávam sa, že ste mi stratili batožinu.
Ich glaube, Sie haben mein Gepäck verloren.
ɪç ˈglaubəˌ ziː ˈhaːbn main gəˈpεk fεɐˈloːrən
Priletel som letom č. ... z ...
Ich bin mit dem Flug Nr. ... aus... gekommen.
ɪç bɪn mɪt deːm fluːk ˈnʊmɐ ... aus... gəˈkɔmən
Na výdaji batožín som svoju nenašiel.
An der Gepäckausgabe habe ich mein Gepäck nicht gefunden.
an deːɐ gəˈpεkausgaːbə ˈhaːbə ɪç main gəˈpεk nɪçt gəˈfʊndn
Mal som dva/tri kusy batožiny.
Ich hatte zwei/drei Gepäckstücke.
ɪç ˈhatə tsvai/drai gəˈpεkʃtʏkə
Dorazil iba jeden kus mojej batožiny.
Nur ein Gepäckstück ist angekommen.
nuːɐ ain gəˈpεkʃtʏk ɪst ˈangəkɔmən
Boli to dva modré/čierne kufre.
Ich hatte zwei blaue/schwarze Koffer.
ɪç ˈhatə tsvai ˈblauə/ˈʃvartsə ˈkɔfɐ
Mám na nich menovky.
Sie wurden mit Namensschildern versehen.
ziː ˈvʊrdn mɪt ˈnaːmənsʃɪldɐn fεɐˈzeːən
Tie kufre nutne potrebujem.
Ich brauche das Gepäck dringend.
ɪç ˈbrauxə das gəˈpεk ˈdrɪŋənt
Môžete mi, prosím, zistiť, kde sú?
Können Sie herausfinden, wo es ist?
ˈkœnən ziː hεˈrausfɪndnˌ voː εs ɪst?
Dajte mi, prosím, vedieť na toto číslo.
Benachrichtigen Sie mich bitte unter dieser Nummer.
bəˈnaːxrɪçtɪgn ziː mɪç ˈbɪtə ˈʊntɐ ˈdiːzɐ ˈnʊmɐ
Dnes by som si ich ešte mohol prísť vyzdvihnúť.
Heute könnte ich es noch abholen.
ˈhɔytə ˈkœntə ɪç εs nɔx ˈaphoːlən
Zajtra už musím byť niekde inde.
Morgen muss ich schon woanders sein.
ˈmɔrgn mʊs ɪç ʃoːn voˈ|andɐs zain
Bolo by možné poslať ich potom za mnou do...?
Wäre es möglich, es mir später nach... nachzuschicken?
ˈvεːrə εs ˈmøːklɪçˌ εs miːɐ ˈʃpεːtɐ naːx... ˈnaːxtsuːʃɪkn?
Ako dlho asi potrvá, kým ich nájdete?
Wie lange kann das Suchen dauern?
viː ˈlaŋə kan das ˈzuːxn ˈdauɐn?
Kedy môžem očakávať, že ich dostanem späť?
Wann kann ich die Rückgabe erwarten?
van kan ɪç diː ˈrʏkgaːbə εɐˈvartn?
Kde môžem požadovať náhradu za stratenú batožinu?
Wo kann ich Ersatz für verlorenes Gepäck beanspruchen?
voː kan ɪç εɐˈzats fyːɐ fεɐˈloːrənəs gəˈpεk bəˈ|anʃprʊxn?