Číslovky

Číslovky

Zahlwörter

Základné číslovky

Kardinalzahlen
nula
null
nʊl
jeden m, jedna f
ein, eine
ainˌ ˈainə
dva m, dve f
zwei
tsvai
tri
drei
drai
štyri
vier
fiːɐ
päť
fünf
fʏnf
šesť
sechs
zεks
sedem
sieben
ˈziːbn
osem
acht
axt
deväť
neun
nɔyn
desať
zehn
tseːn
jedenásť
elf
εlf
dvanásť
zwölf
tsvœlf
trinásť
dreizehn
ˈdraitseːn
štrnásť
vierzehn
ˈfɪrtseːn
pätnásť
fünfzehn
ˈfʏnftseːn
šestnásť
sechzehn
ˈzεçtseːn
sedemnásť
siebzehn
ˈziːptseːn
osemnásť
achtzehn
ˈaxtseːn
devätnásť
neunzehn
ˈnɔyntseːn
dvadsať
zwanzig
ˈtsvantsɪç
dvadsaťjeden
einundzwanzig
ˈainʊnttsvantsɪç
dvadsaťdva
zweiundzwanzig
ˈtsvaiʊnttsvantsɪç
tridsať
dreißig
ˈdraisɪç
štyridsať
vierzig
ˈfɪrtsɪç
päťdesiat
fünfzig
ˈfʏnftsɪç
šesťdesiat
sechzig
ˈzεçtsɪç
sedemdesiat
siebzig
ˈziːptsɪç
osemdesiat
achtzig
ˈaxtsɪç
deväťdesiat
neunzig
ˈnɔyntsɪç
sto
hundert
ˈhʊndɐt
stodvadsať
hundertzwanzig
ˈhʊndɐttsvantsɪç
dvesto
zweihundert
ˈtsvaiˈhʊndɐt
tisíc
tausend
ˈtauznt
dvetisíc
zweitausend
ˈtsvaitauznt
tisíc päťsto osemdesiattri
eintausendfünfhundertdreiundachtzig
ˈaintauzntfʏnfhʊndɐtdraiʊnt|axtsɪç
milión
eine Million
ˈainə mɪˈlioːn

Radové číslovky

Ordinalzahlen
prvý
der/die/das erste
deːɐ/diː/das ˈeːɐstə
druhý
der/die/das zweite
deːɐ/diː/das ˈtsvaitə
tretí
der/die/das dritte
deːɐ/diː/das ˈdrɪtə
štvrtý
der/die/das vierte
deːɐ/diː/das ˈfiːɐtə
piaty
der/die/das fünfte
deːɐ/diː/das ˈfʏnftə
šiesty
der/die/das sechste
deːɐ/diː/das ˈzεkstə
siedmy
der/die/das siebte
deːɐ/diː/das ˈziːptə
ôsmy
der/die/das achte
deːɐ/diː/das ˈaxtə
deviaty
der/die/das neunte
deːɐ/diː/das ˈnɔyntə
desiaty
der/die/das zehnte
deːɐ/diː/das ˈtseːntə
jedenásty
elfte
ˈεlftə
dvanásty
zwölfte
ˈtsvœlftə
dvadsiaty
der/die/das zwanzigste
deːɐ/diː/das ˈtsvantsɪçstə
tridsiaty
der/die/das dreißigste
deːɐ/diː/das ˈdraisɪçstə
stý
der/die/das hundertste
deːɐ/diː/das ˈhʊndɐtstə

Zlomky

Bruchzahlen
pol, polovica
e Hälfte
ˈhεlftə
jeden a pol
anderthalb, eineinhalb
ˈandɐtˈhalpˌ ˈain|ainˈhalp
tretina
s Drittel
ˈdrɪtl
dve tretiny
zwei Drittel
tsvai ˈdrɪtl
štvrtina
s Viertel
ˈfɪrtl
tri štvrtiny
drei Viertel
drai ˈfɪrtl
pätina
s Fünftel
ˈfʏnftl
šestina
s Sechstel
ˈzεkstl
sedmina
s Siebtel
ˈziːptl
osmina
s Achtel
ˈaxtl
devätina
s Neuntel
ˈnɔyntl
desatina
s Zehntel
ˈtseːntl
stotina
s Hundertstel
ˈhʊndɐtstl