Cestovanie autom

Cestovanie autom

Reisen mit dem Auto
Zveziete ma?
Nehmen Sie mich mit?
ˈneːmən ziː mɪç mɪt?
Zavezieš ma tam?
Fährst du mich hin?
fεːɐst duː mɪç hɪn?
Vezmete ma tam?
Bringen Sie mich hin?
ˈbrɪŋən ziː mɪç hɪn?
Zobrali by ste ma tam?
Können Sie mich hinbringen?
ˈkœnən ziː mɪç ˈhɪnbrɪŋən?
Potrebujete zviezť/odvoz?
Wollen Sie mitfahren?
ˈvɔlən ziː ˈmɪtfaːrən?
Poďme (mojím) autom.
Fahren wir mit meinem Auto.
ˈfaːrən viːɐ mɪt ˈmainəm ˈauto
Nastúpte!
Steigen Sie ein!
ˈʃtaign ziː ain!
Môžem si sadnúť dozadu/dopredu?
Kann ich mich nach hinten/vorne setzen?
kan ɪç mɪç naːx ˈhɪntn/ˈfɔrnə ˈzεtsn?
Pripútajte sa.
Schnallen Sie sich an.
ˈʃnalən ziː zɪç an
Nejde mi zapnúť pás.
Der Sicherheitsgurt lässt sich nicht schließen.
deːɐ ˈzɪçɐhaitsgʊrt lεst zɪç nɪçt ˈʃliːsn
Mám šoférovať?
Soll ich fahren?
zɔl ɪç ˈfaːrən?
Pri šoférovaní sa budeme striedať.
Wir werden uns beim Fahren abwechseln.
viːɐ ˈveːɐdn ʊns baim ˈfaːrən ˈapvεksln
Ako sa tu radí spiatočka?
Wie legt man hier den Rückwärtsgang ein?
viː leːkt man hiːɐ deːn ˈrʏkvεrtsgaŋ ain?
Ako sa zapína tempomat?
Wie schaltet man den Tempomat ein?
viː ˈʃaltət man deːn ˈtεmpomaːt ain?
Môžem stiahnuť/otvoriť okno?
Kann ich das Fenster öffnen?
kan ɪç das ˈfεnstɐ ˈœfnən?
Môžete zapnúť/stlmiť/vypnúť klimatizáciu?
Können Sie die Klimaanlage anschalten/niedriger stellen/ausschalten?
ˈkœnən ziː diː ˈkliːma|anlaːgə ˈanʃaltn/ˈniːdrɪgɐ ˈʃtεlən/ˈausʃaltn?
Môžeme na chvíľku zastaviť?
Können wir kurz anhalten?
ˈkœnən viːɐ kʊrts ˈanhaltn?
Zastav (pri krajnici).
Halt (am Straßenrand) an.
halt (am ˈʃtraːsnrant) an
Potrebujem ísť/Treba mi na záchod.
Ich muss zur Toilette.
ɪç mʊs tsuːɐ toaˈlεtə
V aute mi/mu býva zle.
Mir/Ihm wird beim Autofahren übel.
miːɐ/iːm vɪrt baim ˈautofaːrən ˈyːbl
Máte niečo proti nevoľnosti pri cestovaní/kinetóze?
Haben Sie etwas gegen Übelkeit beim Autofahren/Reisekrankheit?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈgeːgn ˈyːblkait baim ˈautofaːrən/ˈraizəkraŋkhait?
Potrebujem si natiahnuť nohy.
Ich brauche ein bisschen Bewegung.
ɪç ˈbrauxə ain ˈbɪsçən bəˈveːgʊŋ
Urobme si krátku pauzu.
Machen wir eine kurze Pause.
ˈmaxn viːɐ ˈainə ˈkʊrtsə ˈpauzə
Zastavím na pumpe/na odpočívadle.
Ich halte an einer Tankstelle/einem Rastplatz an.
ɪç ˈhaltə an ˈainɐ ˈtaŋkʃtεlə/ˈainəm ˈrastplats an
Môžete ma/nás tu vysadiť?
Können Sie mich/uns hier absetzen?
ˈkœnən ziː mɪç/ʊns hiːɐ ˈapzεtsn?
Chceli by sme sa zastaviť v...
Wir möchten eine Zwischenstation in... machen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə ˈtsvɪʃnʃtatsioːn ɪn... ˈmaxn
Dostaneme sa tam autom?
Kommt man per Auto hin?
kɔmt man pεr ˈauto hɪn?
Povedzte mi, kde mám odbočiť.
Sagen Sie mir, wo ich abbiegen soll.
ˈzaːgn ziː miːɐˌ voː ɪç ˈapbiːgn zɔl
Tu odbočte doľava/doprava.
Hier biegen Sie links/rechts ab.
hiːɐ ˈbiːgn ziː lɪŋks/rεçts ap
Ide sa tadiaľto do...?
Kommt man hier nach...?
kɔmt man hiːɐ naːx?
Dá sa tu niekde zaparkovať?
Wo kann man hier parken?
voː kan man hiːɐ ˈparkn?
Môžem tu nechať auto?
Kann ich hier mein Auto stehen lassen?
kan ɪç hiːɐ main ˈauto ˈʃteːən ˈlasn?
Kde je najbližšie parkovisko?
Wo ist hier der nächste Parkplatz?
voː ɪst hiːɐ deːɐ ˈnεːçstə ˈparkplats?
Platí sa tu za parkovanie?
Muss man hier fürs Parken zahlen?
mʊs man hiːɐ fyːɐs ˈparkn ˈtsaːlən?
Dochádza nám benzín.
Wir haben wenig Benzin.
viːɐ ˈhaːbn ˈveːnɪç bεnˈtsiːn
Došiel nám benzín.
Das Benzin ist alle.
das bεnˈtsiːn ɪst ˈalə
Potrebujem natankovať.
Ich muss tanken.
ɪç mʊs ˈtaŋkn
Je tu niekde blízko čerpacia stanica?
Gibt es hier in der Nähe eine Tankstelle?
gipt εs hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainə ˈtaŋkʃtεlə?
Mohli by ste ma zviezť k najbližšej pumpe?
Können Sie mich zur nächsten Tankstelle bringen?
ˈkœnən ziː mɪç tsuːɐ ˈnεːçstn ˈtaŋkʃtεlə ˈbrɪŋən?
Plnú nádrž, prosím.
Bitte volltanken.
ˈbɪtə ˈfɔltaŋkn
20 litrov Naturalu 95, prosím.
20 Liter Super 95, bitte.
ˈtsvantsɪç ˈliːtɐ ˈzuːpɐ fʏnf|ʊntˈnɔyntsɪçˌ ˈbɪtə
Potrebujem doplniť olej.
Ich muss Öl nachfüllen.
ɪç mʊs øːl ˈnaːx|fylən
Chcel by som dofúkať pneumatiky.
Ich möchte die Reifen aufpumpen.
ɪç ˈmœçtə diː ˈraifn ˈaufpʊmpn
Potrebujem automapu.
Ich brauche einen Autoatlas.
ɪç ˈbrauxə ˈainən ˈauto|atlas
Aká je tu povolená rýchlosť?
Wie schnell darf man hier fahren?
viː ʃnεl darf man hiːɐ ˈfaːrən?
Prekročili ste povolenú rýchlosť.
Sie haben die Höchstgeschwindigkeit überschritten.
ziː ˈhaːbn diː ˈhøːçstgəˈʃvɪndɪçkait ˈyːbɐʃrɪtn
Nevšimol som si tú dopravnú značku.
Ich habe das Verkehrsschild nicht gesehen.
ɪç ˈhaːbə das fεɐˈkeːɐsʃɪlt nɪçt gəˈzeːən
Nevedel som, že je tu obmedzená rýchlosť.
Ich wusste nicht, dass es hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt.
ɪç ˈvʊstə nɪçtˌ das εs hiːɐ ˈainə gəˈʃvɪndɪçkaitsbəgrεntsʊŋ gipt
Môžem vidieť váš vodičský preukaz?
Kann ich bitte Ihren Führerschein sehen?
kan ɪç ˈbɪtə ˈiːrən ˈfyːrɐʃain ˈzeːən?
Doklady mám v kufri.
Meine Papiere sind im Kofferraum.
ˈmainə paˈpiːrə zɪnt ɪm ˈkɔfɐraum
To auto je z požičovne.
Das ist ein Mietauto.
das ɪst ain ˈmiːt|auto
Môžem tu stopovať?
Darf man hier trampen?
darf man hiːɐ ˈtrεmpn?
benzín
s Benzin
bεnˈtsiːn
nafta
r Diesel
ˈdiːzl
motorový olej
s Motoröl
ˈmoːtoːɐ|øːl
olej do prevodovky
s Getriebeöl
gəˈtriːbə|øːl
chladiaca kvapalina
e Kühlflüssigkeit
ˈkyːlflʏsɪçkait
brzdová kvapalina
e Bremsflüssigkeit
ˈbrεmsflʏsɪçkait
náplň do ostrekovačov
s Scheibenwischwasser
ˈʃaibnvɪʃvasɐ
výmena kolesa/pneumatiky
r Radwechsel/Reifenwechsel
ˈraːtvεksl/ˈraifnvεksl
výmena oleja
r Ölwechsel
ˈøːlvεksl
defekt
e Reifenpanne
ˈraifnpanə

Autodiely

Autoteile
anténa
e Antenne
anˈtεnə
blatník
r Kotflügel
ˈkoːtflyːgl
predný blatník
r Vorderkotflügel
ˈfɔrdɐkoːtflyːgl
zadný blatník
r Heckkotflügel
ˈhεkkoːtflyːgl
brzda
e Bremse
ˈbrεmzə
ručná brzda
e Handbremse
ˈhantbrεmzə
parkovacia brzda
e Parkbremse
ˈparkbrεmzə
brzdová hadička
r Bremsschlauch
ˈbrεmsʃlaux
brzdové doštičky
e Bremsbeläge
ˈbrεmzbəlεːgə
brzdové kotúče
e Bremsscheiben
ˈbrεmsʃaibn
brzdové svetlá
e Bremslichter
ˈbrεmzlɪçtɐ
brzdový pedál
s Bremspedal
ˈbrεmspedaːl
centrálne zamykanie
e Zentralverriegelung
tsεnˈtraːlfεɐriːgəlʊŋ
čelné sklo
e Frontscheibe
ˈfrɔntʃaibə
čerpadlo
e Pumpe
ˈpʊmpə
olejové čerpadlo
e Ölpumpe
ˈøːlpʊmpə
palivové čerpadlo
e Kraftstoffpumpe
ˈkraftʃtɔfpʊmpə
detská sedačka
r Kindersitz
ˈkɪndɐzɪts
disk (kolesa)
e Scheibe
ˈʃaibə
duša (kolesa)
r Schlauch
ʃlaux
dvere
e Tür
tyːɐ
predné/zadné dvere
e Vordertür/Hintertür
ˈfɔrdɐtyːɐ/ˈhɪntɐtyːɐ
dvere kufra
e Hecktür
ˈhεktyːɐ
dverová priehradka
e Türablage
ˈtyːɐaplaːgə
elektrika (rozvody)
e Autoelektrik
ˈauto|elεktrɪk
evidenčné číslo/ŠPZ (vozidla)
e Autonummer
ˈautonʊmɐ
hever
r Wagenheber
ˈvaːgnheːbɐ
hmlovky
e Nebelscheinwerfer
ˈneːblʃainvεrfɐ
chladič
r Kühler
ˈkyːlɐ
kapota
e Haube
ˈhaubə
karoséria
e Karosserie
karɔsəˈriː
katalyzátor
r Katalysator
katalyˈzaːtoːɐ
klaksón
e Hupe
ˈhuːpə
klinový remeň
r Keilriemen
ˈkailriːmən
kľúče od auta
e Autoschlüssel
ˈautoʃlʏsl
kľučka dverí
e Türklinke
ˈtyːɐklɪŋke
krížový kľúč (na koleso)
r Kreuzschlüssel
ˈkrɔytsʃlʏsl
kufor
r Kofferraum
ˈkɔfɐraum
kúrenie
e Heizung
ˈhaitsʊŋ
mierka oleja
r Ölmessstab
ˈøːlmεsʃtaːp
mriežka chladiča
r Kühlergrill
ˈkyːlɐgrɪl
nádrž
r Tank
taŋk
nádržka na chladiacu kvapalinu
r Kühlmittelbehälter
ˈkyːlmɪtlbəhεltɐ
náprava
e Achswelle
ˈaksvεlə
nárazník
e Stoßstange
ˈʃtoːsʃtaŋə
nosič na bicykle
r Fahrradträger
ˈfaːɐraːttrεːgɐ
objímka žiarovky
e Fassung
ˈfasʊŋ
olejová nádrž
r Öltank
ˈøːltaŋk
olejová vaňa
e Ölwanne
ˈøːlvanə
os (nápravy)
e Achse
ˈaksə
ostrekovač (čelného skla)
e Scheibenwaschanlage
ˈʃaibnvaʃanlaːgə
otáčkomer
r Drehzahlmesser
ˈdreːtsaːlmεsɐ
ovládač stieračov
r Wischerschalter
ˈvɪʃɐʃaltɐ
páčka smerových svetiel
r Blinkerschalter
ˈblɪŋkɐʃaltɐ
palivomer
e Benzinuhr
bεnˈtsiːnuːɐ
palubná doska
s Schaltbrett
ˈʃaltbrεt
(palubná) priehradka
s Handschuhfach
ˈhantʃuːfax
pás (bezpečnostný)
r Sicherheitsgurt
ˈzɪçɐhaitsgʊrt
plynový pedál
s Gaspedal
ˈgaːspedaːl
pneumatika
r Reifen
ˈraifn
podvozok
s Fahrgestell
ˈfaːɐgəʃtεl
popolník
r Aschenbecher
ˈaʃnbεçɐ
posilňovač (riadenia)
e Servolenkung
ˈzεrvolεŋkʊŋ
poznávacia značka
s Nummernschild
ˈnʊmɐnʃɪlt
predné svetlo
r Scheinwerfer
ˈʃainvεrfɐ
predok (auta)
s Vorderteil
ˈfɔrdɐtail
prevodovka
s Getriebe
gəˈtriːbə
manuálna prevodovka
manuelles Getriebe
maˈnuεləs gəˈtriːbə
automatická prevodovka
automatisches Getriebe
autoˈmaːtɪʃəs gəˈtriːbə
puklica
e Radkappe
ˈraːtkapə
pumpa (na kolesá)
e Luftpumpe
ˈlʊftpʊmpə
radiaca páka
r Schalthebel
ˈʃaltheːbl
reflektory
e Scheinwerfer
ˈʃainvεrfɐ
rezerva
s Reserverad
reˈzεrvəraːt
dojazdová rezerva
s Notrad
ˈnoːtraːt
plnohodnotná rezerva
richtiges Reserverad
ˈrɪçtɪgəs reˈzεrvəraːt
riadenie
e Steuerung
ˈʃtɔyərʊŋ
rozdeľovač
r Verteiler
fεɐˈtailɐ
sedadlo
r Sitz
zɪts
zadné sedadlá
e Hintersitze
ˈhɪntɐzɪtsə
sedadlo vodiča
r Fahrersitz
ˈfaːrɐzɪts
sedadlo spolujazdca
r Beifahrersitz
ˈbaifaːrɐzits
smerovka
r Blinker
ˈblɪŋkɐ
snehové reťaze
e Schneeketten
ˈʃneːkεtn
spätné zrkadlo
r Rückspiegel
ˈrʏkʃpiːgl
spojka
e Kupplung
ˈkʊplʊŋ
stierače (čelného skla)
e Frontscheibenwischer
ˈfrɔntʃaibənvɪʃɐ
strecha
s Dach
dax
strešný nosič
r Dachgepäckträger
ˈdaxgəpεktrεːgɐ
svetlá (predné)
e Frontscheinwerfer
ˈfrɔntʃainvεrfɐ
diaľkové svetlá
s Fernlicht
ˈfεrnlɪçt
stretávacie svetlá
s Abblendlicht
ˈapblεntlɪçt
zadné svetlá
e Schlusslichter
ˈʃlʊslɪçtɐ
škrabka na ľad
r Eiskratzer
ˈaiskratsɐ
štartér
r Starter
ˈʃtartɐ
štartovacie káble
e Starthilfekabel
ˈʃtarthɪlfəkaːbl
tachometer
r Tachometer
taxoˈmeːtɐ
ťažné lano
s Abschleppseil
ˈapʃlεpzail
ťažné zariadenie
e Anhängerkupplung
ˈanhεŋɐkʊplʊŋ
tempomat
r Tempomat
ˈtεmpomaːt
tlmič výfuku
r Auspufftopf
ˈauspʊftɔpf
tlmiče (pruženia)
e Stoßdämpfer
ˈʃtoːsdεmpfɐ
uzáver hrdla olejovej nádrže
r Öldeckel
ˈøːldεkl
uzáver nádrže
r Tankdeckel
ˈtaŋkdεkl
ventilátor (chladiča)
r Ventilator
vεntiˈlaːtoːɐ
volant
s Lenkrad
ˈlεŋkraːt
vonkajšie zrkadlo
r Außenspiegel
ˈausnʃpiːgl
vstrekovač
e Einspritzdüse
ˈainʃprɪtsdyːzə
vstrekovanie
e Einspritzung
ˈainʃprɪtsʊŋ
výfuk
r Auspuff
ˈauspʊf
výstražný trojuholník
s Warndreieck
ˈvaɐndraiεk
zabezpečovací systém, zabezpečovacie zariadenie
e Diebstahlsicherung
ˈdiːpʃtaːlzɪçərʊŋ
zadné sklo
e Heckscheibe
ˈhεkʃaibə
zadok (auta)
s Heck
hεk
zámok
s Schloss
ʃlɔs
zapaľovacia cievka
e Zündspule
ˈtsʏntʃpuːlə
zapaľovanie
e Zündung
ˈtsʏndʊŋ
zavesenie kolies
e Radaufhängung
ˈraːtaufhεŋʊŋ
zdvihák (na auto)
e Hebewinde
ˈheːbəvɪndə
žiarovka
e Glühbirne
ˈglyːbɪrnə
žiarovka do svetlometov
e Scheinwerferbirne
ˈʃainvεrfɐbɪrnə

Požičovňa áut

Autoverleih
Kde si môžem požičať auto?
Wo kann ich ein Auto mieten?
voː kan ɪç ain ˈauto ˈmiːtn?
Chcel by som si požičať menšie úsporné auto.
Ich möchte ein kleineres Auto mit niedrigem Verbrauch mieten.
ɪç ˈmœçtə ain ˈklainərəs ˈauto mɪt ˈniːdrɪgəm fεɐˈbraux ˈmiːtn
Nemáte niečo menšie/väčšie?
Haben Sie etwas Kleineres/Größeres?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈklainərəs/ˈgrøːsəɐəs?
Akú spotrebu má toto auto?
Welchen Benzinverbrauch hat der Wagen?
ˈvεlçn bεnˈtsiːnfεɐbraux hat deːɐ ˈvaːgn?
Koľko to má koní?
Wie viele PS hat das Auto?
viː ˈfiːlə peːˈ|εs hat das ˈauto?
Aký objem má nádrž?
Wie groß ist der Tank?
viː groːs ɪst deːɐ taŋk?
Ako sa otvára nádrž/kufor?
Wie kann man den Tank/den Koffer öffnen?
viː kan man deːn taŋk/deːn ˈkɔfɐ ˈœfnən?
Ako sa radí jednotka/spiatočka?
Wie schaltet man in den ersten Gang/Rückwärtsgang?
viː ˈʃaltət man ɪn deːn ˈeːɐstn gaŋ/ˈrʏkvεrtsgaŋ?
Má to klimatizáciu?
Hat der Wagen eine Klimaanlage?
hat deːɐ ˈvaːgn ˈainə ˈkliːma|anlaːgə?
Môžem si požičať aj príves?
Kann ich auch einen Anhänger mieten?
kan ɪç aux ˈainən ˈanhεŋɐ ˈmiːtn?
Potreboval by som aj strešný nosič/nosič na bicykle.
Ich brauche auch einen Dachgepäckträger/Fahrradträger.
ɪç ˈbrauxə aux ˈainən ˈdaxgəpεktrεːgɐ/ˈfaːɐraːttrεːgɐ
Chýba tu rezerva.
Es gibt hier kein Reserverad.
εs gipt hiːɐ kain reˈzεrvəraːt
Kde nájdem hever?
Wo finde ich den Wagenheber?
voː ˈfɪndə ɪç deːn ˈvaːgnheːbɐ?
Pravá predná/zadná pneumatika je ojazdená.
Der rechte Vorderreifen/Hinterreifen ist abgefahren.
deːɐ ˈrεçtə ˈfɔrdɐraifn/ˈhɪntɐraifn ɪst ˈapgəfaːrən
Koľko stojí požičanie na deň?
Wie viel bezahlt man pro Tag?
viː fiːl bəˈtsaːlt man proː taːk?
Je v cene povinné ručenie?
Ist die Haftpflichtversicherung im Preis inbegriffen?
ɪst diː ˈhaftpflɪçtfεɐzɪçərʊŋ ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Je v cene zahrnuté aj nejaké iné poistenie?
Ist eine andere Versicherung im Preis inbegriffen?
ɪst ˈainə ˈandərə fεɐˈzɪçərʊŋ ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Čo zahŕňa to poistenie?
Welche Leistungen umfasst die Versicherung?
ˈvεlçə ˈlaistʊŋən ʊmˈfast diː fεɐˈzɪçərʊŋ?
Koľko by stálo dodatočné/rozšírené poistenie (na deň)?
Wie viel würde eine Zusatzversicherung/erweiterte Versicherung (pro Tag) kosten?
viː fiːl ˈvʏrdə ˈainə ˈtsuːzatsfεɐzɪçərʊŋ/εɐˈvaiteɐtə fεɐˈzɪçərʊŋ (proː taːk) ˈkɔstn?
Aká je maximálna výška poistného plnenia?
Wie hoch ist die maximale Versicherungsleistung?
viː hoːx ɪst diː maksiˈmaːlə fεɐˈzɪçərʊŋslaistʊŋ?
Koľko kilometrov je zahrnutých v cene?
Wie viele Kilometer sind im Preis mit inbegriffen?
viː ˈfiːlə kiloˈmeːtɐ zɪnt ɪm prais mɪt ˈɪnbəgrɪfn?
Je benzín v cene?
Ist Benzin inbegriffen?
ɪst bεnˈtsiːn ˈɪnbəgrɪfn?
Musím auto vrátiť sem?/s plnou nádržou?
Muss ich das Auto hier/vollgetankt abgeben?
mʊs ɪç das ˈauto hiːɐ/ˈfɔlgətaŋkt ˈapgeːbn?
Môžem s tým autom opustiť štát?
Kann ich mit dem Auto das Land verlassen?
kan ɪç mɪt deːm ˈauto das lant fεɐˈlasn?
Môžem auto nechať na inej vašej pobočke?
Kann ich das Auto in einer anderen Filiale lassen?
kan ɪç das ˈauto ɪn ˈainɐ ˈandərən fiˈliaːlə ˈlasn?
Dokedy mám auto vrátiť?
Bis wann muss ich das Auto zurückgeben?
bɪs van mʊs ɪç das ˈauto tsuˈrʏkgeːbn?
Na aké číslo mám zavolať v prípade nehody/poruchy/krádeže?
Welche Nummer soll ich im Fall eines Unfalls/einer Panne/eines Diebstahls anrufen?
ˈvεlçə ˈnʊmɐ zɔl ɪç ɪm fal ˈainəs ˈʊnfals/ˈainɐ ˈpanə/ˈainəs ˈdiːpʃtaːls ˈanruːfn?

Taxík

Taxi
Vezmeme si taxík?
Nehmen wir ein Taxi?
ˈneːmən viːɐ ain ˈtaksi?
Sú tu drahé taxíky?
Sind die Taxis teuer hier?
zɪnt diː ˈtaksis ˈtɔyɐ hiːɐ?
Môžete mi zohnať taxík?
Können Sie mir ein Taxi bestellen?
ˈkœnən ziː miːɐ ain ˈtaksi bəˈʃtεlən?
Aké číslo má taxislužba?
Welche Telefonnummer hat die Taxizentrale?
ˈvεlçə teleˈfoːnnʊmɐ hat diː ˈtaksitsεntraːlə?
Ste voľný?
Sind Sie frei?
zɪnt ziː frai?
Mohli by ste otvoriť kufor?
Können Sie den Kofferraum öffnen?
ˈkœnən ziː deːn ˈkɔfɐraum ˈœfnən?
Pomôžete mi naložiť batožinu?
Können Sie mir helfen, mein Gepäck einzuladen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfnˌ main gəˈpεk ˈaintsulaːdn?
Zavezte ma na železničnú stanicu.
Zum Bahnhof bitte.
tsʊm ˈbaːnhoːf ˈbɪtə
Ako dlho to bude trvať?
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Koľko si účtujete za kilometer?
Wie viel nehmen Sie pro Kilometer?
viː fiːl ˈneːmən ziː proː kiloˈmeːtɐ?
Koľko by to stálo na letisko?
Was würde die Fahrt zum Flughafen kosten?
vas ˈvʏrdə diː faːɐt tsʊm ˈfluːkhaːfn ˈkɔstn?
Zaviezli by ste nás do nejakej dobrej krčmy?
Können Sie uns zu einer guten Kneipe bringen?
ˈkœnən ziː ʊns tsuː ˈainɐ ˈguːtn ˈknaipə ˈbrɪŋən?
Mohli by ste nás trochu previezť po meste?
Können Sie uns ein bisschen in der Stadt spazieren fahren?
ˈkœnən ziː ʊns ain ˈbɪsçən ɪn deːɐ ʃtat ʃpaˈtsiːrən ˈfaːrən?
Mohli by sme navštíviť nejaké miestne pamiatky?
Können wir an einigen örtlichen Sehenswürdigkeiten vorbeifahren?
ˈkœnən viːɐ an ˈainɪgn ˈœrtlɪçn ˈzeːənsvʏrdɪçkaitn foːɐˈbaifaːrən?
Choďte (ďalej), kým vám nepoviem.
Fahren Sie weiter, bis ich Ihnen Bescheid sage.
ˈfaːrən ziː ˈvaitɐˌ bɪs ɪç ˈiːnən bəˈʃait ˈzaːgə
Tu odbočte doprava/doľava.
Hier nach rechts/links abbiegen, bitte.
hiːɐ naːx rεçts/lɪŋks ˈapbiːgnˌ ˈbɪtə
Môžete ísť rýchlejšie? Ponáhľam sa.
Können Sie schneller fahren, bitte? Ich habe es eilig.
ˈkœnən ziː ˈʃnεlɐ ˈfaːrənˌ ˈbɪtə? ɪç ˈhaːbə εs ˈailɪç
Tu ma vysaďte.
Setzen Sie mich hier ab.
ˈzεtsn ziː mɪç hiːɐ ap
Koľko stojí minúta čakania?
Wie viel kostet eine Warteminute?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə ˈvartəminuːtə?
Môžete tu chvíľu počkať?
Können Sie hier kurz warten?
ˈkœnən ziː hiːɐ kʊrts ˈvartn?
Môžete ma tu vyzdvihnúť o hodinu?
Können Sie mich hier in einer Stunde abholen?
ˈkœnən ziː mɪç hiːɐ ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə ˈaphoːlən?
Pomôžete mi (hore) s batožinou?
Können Sie mir mit dem Gepäck (nach oben) helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ mɪt deːm gəˈpεk (naːx ˈoːbn) ˈhεlfn?
V kufri mi ešte zostala nejaká batožina.
Ich habe noch Gepäck im Kofferraum.
ɪç ˈhaːbə nɔx gəˈpεk ɪm ˈkɔfɐraum
Nemáte zapnutý taxameter.
Ihr Taxameter ist nicht eingeschaltet.
iːɐ taksaˈmeːtɐ ɪst nɪçt ˈaingəʃaltət
Koľko to stojí?
Wie viel macht das?
viː fiːl maxt das?
Nie je to trochu priveľa?
Ist das nicht zu viel?
ɪst das nɪçt tsuː fiːl?
Menšiu bankovku nemám.
Ich habe keinen kleineren Schein.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən ˈklainərən ʃain
Zle ste mi vydali.
Sie haben mir falsch herausgegeben.
ziː ˈhaːbn miːɐ falʃ hεˈrausgəgeːbn
Zvyšok si nechajte.
Stimmt so.
ʃtɪmt zoː