Rybárčenie

Rybárčenie

Angeln
Kde si tu môžem zarybárčiť?
Wo kann ich hier angeln?
voː kan ɪç hiːɐ ˈaŋln?
Môže sa tu rybárčiť (bez povolenia)?
Kann man hier (ohne Erlaubnis) angeln?
kan man hiːɐ (ˈoːnə εɐˈlaupnɪs) ˈaŋln?
Potrebujem povolenie na chytanie rýb?
Brauche ich eine Angelerlaubnis?
ˈbrauxə ɪç ˈainə ˈaŋl|εɐlaupnɪs?
Môžem si tu kúpiť rybársky lístok?
Kann ich hier einen Angelschein kaufen?
kan ɪç hiːɐ ˈainən ˈaŋlʃain ˈkaufn?
Koľko stojí povolenie na týždeň?
Wie viel kostet die Erlaubnis für eine Woche?
viː fiːl ˈkɔstət diː εɐˈlaupnɪs fyːɐ ˈainə ˈvɔxə?
Dá sa tu požičať/kúpiť rybárske náčinie?
Kann man hier Angelbedarf leihen/kaufen?
kan man hiːɐ ˈaŋlbədarf ˈlaiən/ˈkaufn?
Chcel by som si zachytať z loďky.
Ich möchte vom Boot angeln.
ɪç ˈmœçtə fɔm boːt ˈaŋln
Môžem si tu na jeden deň prenajať čln?
Kann ich hier ein Boot für einen Tag mieten?
kan ɪç hiːɐ ain boːt fyːɐ ˈainən taːk ˈmiːtn?
Na koľko udíc súčasne môžem chytať?
Wie viele Angeln sind gleichzeitig erlaubt?
viː ˈfiːlə ˈaŋln zɪnt ˈglaiçtsaitɪç εɐˈlaupt?
Začala už pstruhová sezóna?
Ist die Forellensaison schon eröffnet?
ɪst diː foˈrεlnzεzɔ̃ː ʃoːn εɐˈ|œfnət?
Dnes sa chystám na lipne.
Heute werde ich nach Umbern angeln.
ˈhɔytə ˈveːɐdə ɪç naːx ˈʊmbɐn ˈaŋln
Kde je najlepšie miesto na chytanie rýb?
Wo ist der beste Angelplatz?
voː ɪst deːɐ ˈbεstə ˈaŋlplats?
Čo je najlepšia návnada na sumce?
Was ist der beste Köder für Wels?
vas ɪst deːɐ ˈbεstə ˈkøːdɐ fyːɐ vεls?
Aký vlasec mám použiť na lososy?
Welche Angelschnur soll ich für Lachse benutzen?
ˈvεlçə ˈaŋlʃnuːɐ zɔl ɪç fyːɐ ˈlaksə bəˈnʊtsn?
Berú?
Wie beißen sie denn?
viː ˈbaisn ziː dεn?
Zatiaľ žiadna (ryba) nezabrala.
Es hat noch nichts angebissen.
εs hat nɔx nɪçts ˈangəbɪsn
Chytil si niečo?
Hast du etwas gefangen?
hast duː ˈεtvas gəˈfaŋən?
Chytil som riadny kus.
Ich habe einen riesigen Fisch gefangen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈriːzɪgn fɪʃ gəˈfaŋən
Nemôžem vytiahnuť háčik.
Ich kriege den Angelhaken nicht raus.
ɪç ˈkriːgə deːn ˈaŋlhaːkn nɪçt raus
Ryba mi roztrhla vlasec.
Der Fisch hat die Angelschnur zerrissen.
deːɐ fɪʃ hat diː ˈaŋlʃnuːɐ tsεɐˈrɪsn
Púšťaš ryby späť do vody?
Lässt du die Fische zurück?
lεst duː diː ˈfɪʃə tsuˈrʏk?
Púšťam len ryby s nedostatočnou lovnou mierou.
Ich lasse nur kleine Fische zurück.
ɪç ˈlasə nuːɐ ˈklainə ˈfɪʃə tsuˈrʏk
Môžem si úlovok nechať?
Darf ich meinen Fang behalten?
darf ɪç ˈmainən faŋ bəˈhaltn?
Môžete ma odfotiť s tou rybou?
Können Sie mir mit dem Fisch ein Foto machen?
ˈkœnən ziː miːɐ mɪt deːm fɪʃ ain ˈfoːto ˈmaxn?
Chcem si dať tú rybu vypreparovať.
Ich möchte den Fisch präparieren lassen.
ɪç ˈmœçtə deːn fɪʃ prεpaˈriːrən ˈlasn
lov na udicu
s Rutenangeln
ˈruːtnaŋln
rybárčenie na mori
e Seefischerei
ˈzeːfɪʃərai
muškárenie
s Fliegenfischen
ˈfliːgnfɪʃn
udica
e Angel
ˈaŋl
navijak
e Rolle
ˈrɔlə
(rybársky) vlasec
e Angelschnur
ˈaŋlʃnuːɐ
(rybársky) háčik
r Angelhaken
ˈaŋlhaːkn
plaváčik
s Floß
floːs
olovko
s Bleigewicht
ˈblaigəvɪçt
návnada
r Köder
ˈkøːdɐ
muška
e Fliege
ˈfliːgə
čereň
e Köderfischsenke
ˈkøːdɐfɪʃzεŋkə
podberák
r Kescher
ˈkεʃɐ
rybárske gumáky
e Watstiefel
ˈvaːtʃtiːfl